Is nominis de is politicus e de is atrus acapiaus a s’aministratzioni de sa regioni, chi ant prandiu in d’unu ristoranti de Sardara, in tempus de pesta, erribant in is telefoneddus de metadi Sardigna, ma galu non c’est nudda de seguru.

Si ndi tirat de mesu Gabriella Murgia, s’assessora a s’Agricoltura: “Non fui in Sardara, fui trabagliendu e ddu possu provai. Tristu de averas a si depiri giustificai po totus, ma, a dolu mannu, soi dus annus chi non biu is termas”, at scritu in Facebook.

De Villa Devoto faint sciri ca Solinas pensat chi siat in cuntrastu mannu custu prangiu cun calechisiat incarrigu, poita chini trabagliat po sa Regioni est su primu chi depit donai s’esempiu. Chi, comenti parit, in Sardara non si ddue agataiat perunu assessori in Giunta abarrant cussus chi ddue funt, ma calencun’atru, chi tenit atrus incarrigus, iat a podiri perdiri su postu.

Po Franciscu Agus, chi est su caputruma de is Progressistas in Consigliu Regionali “In is chat de Whatsapp si faint nominis medas de chini ddue fut in Sardara, ma oi no est importati. Sa cosa chi contat est cumprendiri ita ddue faiant e cali est su ruolu de su Presidenti de sa Regioni. O est issu cussu chi at decidiu o, chi nde chi no, funt fendu calencuna cosa contras de issu e totu”. At sighi a nai, sempiri Agus: “In cussu prangiu ddue fut genti chi contat a intru de is aposentus regionalis, no est una cosa chi podit passai chena si ndi fueddai. M’ant spantau is fueddus de su cumandanti de sa forestali chi at nau ca fut inigui po un’atobiu e chi de cust’atobiu non sciat nudda mancu su sindigu de Sardara”.

Cussu chi abarrat a is ogus de is citadinus est sa bregungia, c’at categorias de trabagliadoris chi funt sunfrendu meda de ocannu passau e, invecias, cussus chi depiant sighiri is regulas po primus, si ndi frigant pensendu feti a issus. Tempus legius po totus!

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

 

Foto: https://www.iisforlimpopoli.edu.it/larte-della-bella-tavola-torna-il-concorso-tavole-imbandite-xxii-ed/