Làconi est istada una de sas biddas pius caras pro custos duos poetas mannos: in Làconi Remundu Piras e Peppe Sozu bi tenian amigos e ammiradores e in Làconi an cantadu in deghinas de garas pro pius de trint’annos. Custa est una de sas ùltimas. Su tema ponet de fronte s’istima a Deus cun s’istima e sa famìlia: in 74 otavas sos cantadores b’arrejonan subra e-d-est una làstima chi s’incisione apat tentu dannos, ma dae su chi restat cumprendimus sa validoria de sa disputa. Cando an cantadu in Làconi tiu Remundu deviat cumprire 70 annos e tiu Peppe nd’aiat lómpidu 61.

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interno della casa di SantIgnazio

 

 

 

 

 

 

 1. Sozu (

…………………………………

…………………………………

e non si podet narrer chi est recreu

da chi……………………………………

Como intantu su tema est arrivadu,

a mie tocat de amare a Deu

e non li poto negare s’amore

ja ch’est isse su meu criadore.

 

 1. Piras (

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

 

 

 1. Sozu (

………….sos temas a pariglia

in ambos b’amos de arrejonare.

Tzelt’apo deo puru una famiglia

e mancu a issa devo dispretzare

ma su creadu est una meraviglia

de Deu in totucantu s’operare

ca da isse so ’énnidu una die

e penso deva torrare a inie.

 

 1. Piras (1’08”)

Deo a Deu l’apo riveridu

(e) da tantu in tantu grascia li domando

Però in domo mia eo cumando,

no chelzo cumandante istituidu:

ca no isco da inue so ’énnidu,

nemmancu poto ischire a ue ando.

E beto a Deus pentidu sa ’oghe

ma s’interessu meu est totu inoghe.

 

 1. Sozu (

Li as a poder dare milli vantos

cando sos interessos los as fatos.

Amos una famiglia totucantos,

a fizos nostros cherimos atatos,

però déndeli un’ojada a sos santos

vantas a sas beatas e beatos

…………………………………

…………………………………

 

 1. Piras (1’05”)

S’ànima nachi at nadu: cando isbando

a narrer chi s’anìma at nadu a Deu,

li narat: “Pigamìche a s’Empireu,

a mi jamare aisetas a cando”?

Ma cando a Deu una grascia domando

la domando po torracontu meu.

Naro: “Sa grascia dàdemi ’e gasie”

e la pedo ca chelzo bene a mie.

 

 1. Sozu (1’00”)

Ma Giobbe che a tie no at pensadu

da sa famiglia at su coro in lutu.

Sos armentos chi aiat li at distrutu

ca si b’est su dimóniu apentadu

e isse, apiagadu, in terra rutu

e puru no at mai frastimadu

nende a Deu in sa pena sa pius crua:

“Siat fata sa volontade tua”.

 

 1. Piras (55”)

De Giobbe eo no isco mancu aizu,

deo so impastadu ’e terra bascia.

Ma cando apo malàidu unu fizu

e timo in domo mia sa dilgrascia

po lu sanare ja so in desizu

e tando a Deu domando una grascia.

Ma si domando cussa grascia a Deu

la domando a sanare a fizu meu.

 

 1. Sozu (57”)

Da sa pena ’e su fizu postu in fritzas

pregat chi sanet cussa maladia.

Sara lassat sa sua familìa

acumpagnada ’e àteras paritzas:

po las ofrire in-d-una donaria

si nd’at segadu sas doradas tritzas.

Sa mama at contra in su primu momentu

poi est molta cun sa fiza in guventu.

 

 1. Piras (57”)

Deo invece no b’ando a su cunventu

ca agiummai nde tenzo ’ilgonza.

Disizu ’e sa famìlia apo tentu,

bisonzu chi a issa cabu ponza:

no mi che poto, no, andare a monza,

ca chelzo pònnere in terra un’ammentu.

Ca si est monza ja faghet su votu:

a da chi morit issa morit totu.

 

 1. Sozu (1’00”)

Semus in terra de penas pienos

ma a Deu dare dês ogni impoltàntzia

ca si a isse amas cun costàntzia

lassas sas brigas, penas e velenos.

Pensa a sas monzas de sa Santa Infàntzia

chi regoglian sos fizos anzenos:

in su collegiu nde allevan a bamas

sos chi abbandonadu ana sas mamas.

 

 1. Piras (58”)

Ma deo cussas monzas las perdono

ca sàlvana un’ànima innotzente

po chi sos babbos nadu ana chi nono

ca no an coro, ànima e ne mente.

Però cussos sun babbos de niente

ma deo a fizos mios no abbandono.

Non chelzo ch’in s’asilu che los ponzas

e bisonzu non tenen de sas monzas.

 

 1. Sozu (53”)

Però s’amore a Deu po apentu

non lês, prite ti traciat su caminu

cun isse de assistire ogni mischinu

da chi s’agatat in pena e turmentu

ca si pensas apena a Marcellinu

chi l’allevan sos padres in guventu:

ca aman a Deu cun totu su coro

l’allevan sentza esser fizu insoro.

 

 1. Piras (48”)

Sos padres jughen unu mannu coro

e de paritzas maliscias sun pienos.

Issos naran: “A Deu sempre adoro

ca nois semus sos babbos terrenos”

e a da chi no an fizos insoro

a s’ora chilcan sos fizos anzenos.

Ma deo chelzo àteros imbios

ja bastat de chilcare a fizos mios.

 

 1. Sozu (47”)

Però ti naro cun sintzeridade

ch’in s’amore ’e Deu deves crêre.

Tue ch’as isposadu una muzere

de fizos nd’as in domo in cantidade

a allevare sos fizos ti est dovere,

cuddu l’allevat po sa caridade.

Cussu in s’amore ’e Deu ti dat prou.

pensa, che chi esserat frutu sou.

 

 1. Piras (48”)

Cussos chi ’asan unu crocifissu

tenen un’aterunu contivizu.

Dogni pilinga ja ’ogan a pizu

pro aer a sa zente sutamissu:

(e) naran chi campan un’anzenu fizu,

cun cuss’iscuja ja si campat issu.

Naran: fizos anzenos an in coro

e sun pensende po su santu insoro.

 

 1. Sozu (57”)

Tzeltu lu naran ca non tenen frutu

chi non lassan s’anzenu abbandonadu.

B’at mama chi pianghet a sicutu

ca tenet unu fizu dilgrasciadu

ma pensa ’e Cotolengo s’istitutu

da chie sempre lu est amministradu.

Trabaglian, pregan sempre in cussos sitos

ue b’at deghemiza derelitos.

 

 1. Piras (53”)

Ma tue inie nde ’ides goi o gai

ma sun che-i sos pastores chi an un’ama

e tando a Deu li naran babbai

e issos campan dae custa trama.

Monzas non nd’’ides pianghinde mai,

su fizu lu pianghet chie est mama

ca da s’amore e dolore est custrinta

però sas monzas pianghen po finta.

 

 1. Sozu (57”)

Tue sighire cheres unu filu

chi deo non cumprendo a preferéntzia.

Poite t’inchietas, naramilu,

cun sa zente chi at tanta indulgéntzia?

Non b’at mama chi tenet sa passéntzia

chi tènene sas monzas in s’asilu:

nde deven istruire unu fiotu

e po s’amore ’e Deu faghen totu.

 

 1. Piras (48”)

Deo l’apo allevadu a fizu meu

proite m’apaltenet a su coro

e cando sufrit issu mi addoloro

ca mi ponet in s’ànimu unu neu.

Cussos ti naran: “Po s’amore ’e Deu”

e sun pensande po s’amore insoro.

Ma deo, ammentatinde, non so gai.

ca a fizu meu non l’olvido mai.

 

 1. Sozu (49”)

Tue tocare cheres unu tastu

ma a l’atzetare non so risolutu.

Da chi s’amore ’e Deu tenzo in pastu

de caridade m’isbociat su frutu:

si ti naschet unu fizu guastu

prite che l’’etas in-d-un’istitutu?

Pro more ’e Deu lu dên allevare,

tue pones impignos po b’intrare.

 

 1. Piras (52”)

Si nascherat guastu, tando est Deu

chi at guastu custu fizu arditu.

(Ma) deo l’apo curadu a fizu meu

e l’apo acumpagnadu in dogni situ:

est a l’abbandonare unu diritu

abbandonat su fizu est unu reu.

Tando no est unu babbu gentile

chi cussu est un’iscàrriga barile.

 

 1. Sozu (48”)

S’amore ’e Deu brillat che fiama

chi curat sa famiglia si est anzena.

Non po ti narrer chi b’at una pena

de fizos si est discretucia un’ama

però cantos su babbu e-i sa mama

non che los betan in Casa Serena.

Una ’olta dogn’annu b’an a bènnere

ma sas monzas bi sun po los atènnere.

 

 1. Piras (43”)

(Ma) no arrejonemus de unu difetu,

b’at puru calchi babbu isnaturadu.

Però cussu cheriat impicadu

ca de babbu no at veru pretzetu:

de monzas non nd’an fina processadu

prite prendian a subra ’e su letu

su pitzinnu, mischinu, che un’anzone

e paritzas che sun puru in presone.

 

 1. Sozu (49”)

Non nego, calchi ’olta est capitadu

si calchi ecetzione puru an bidu.

A da chi sas istafas an perdidu

amende a Deu ruen in pecadu.

però po Deus an rinuntziadu

fina de si leare unu maridu.

E afrontat sa pena sa pius crua

rinuntziende totu ’e domo sua.

 

 1. Piras (41”)

(Ma) deo paritzas monzas apo ’idu

ca tenzo unu………….interventu.

De monzas poi bi nd’at pius de chentu

ca a afrontare sa famiglia an timidu

e da chi no an àpidu maridu

a s’ora ja si ch’intran a cunventu

finas cuddas chi an s’ànima bruta:

iscuru a cuddos chi lis ruen suta!

 

 1. Sozu (47”)

Ma non faeddes de cussa manera

pro ch’a s’amore ’e Deu ses rivale.

No m’as a narrer e cun cale ispera

issa si curat de s’anzenu male:

po tota vida intr’’e un’ispidale

bi devet fagher de infermiera.

Ma dên s’amore ’e Deu sodisfàghere

si no e chie bi lu faghet fàghere?

 

 1. Piras (44”)

Nachi sun bonas a curare sos males

deo bi so intradu……………….

chi bi nd’at tzertasunas abbituales

…………………………. mitighende:

infatis como da sos ispidales

a pagu a pagu che las sun boghende.

(Ca) bi nd’at in mesu a tantu unu masone

chi non bi andan po convintzione.

 

 1. Sozu (44”)

No mi puntes a dossu sa pistola

si so faghinde a Deus preghieras.

Deo, ja l’isco, sa moderna iscola

faghet progetos de milli maneras:

ue b’aiat una monza sola

como bi cheret tres infermieras.

Écola ue est totu su motivu

chi sun sos ispidales in passivu.

 

 1. Piras (52”)

( Ma) sa monza innanti ja teniat fama

però como est ruta in pregiudìtziu

ca chie afrontat dogni sacrifìtziu

po unu fizu est soltantu sa mama

fina a sa fine l’at dae s’initziu

e de lu ’ider sanu at sempre brama.

Sa monza ’e una mama ti dat prou

ma però no est veru fizu sou.

 

 1. Sozu (54”)

S’amore a Deus che làmpana atzesa,

in dogni tempus chérfidu at brillare.

Ma a Frantziscu ti deves ammentare,

cussu s’idea mia l’at cumpresa:

at lassadu ’e su babbu sa richesa

e bandat sos lebbrosos a curare

intrende cun su male a parapiglia

e trascurende s’oro ’e sa famiglia.

 

 1. Piras (50”)

Frantziscu ’e chelu at bidu sa janna

e at nadu: “Bintrare bi cheria”.

Poi at leadu una béltula manna

e vìvidu est dae pedidoria

ma nàrami s’at fatu che Sant’Anna

sa mama de sa Vérgine Maria

chi sa Madonna in custa terra at poltu:

Frantziscu fiat unu e unu est moltu.

 

 1. Sozu (48”)

A Sant’Anna ti leas pro guida,

ammenta, si che fit immannitada:

a Deu l’at sa gràtzia implorada,

tando Maria in domo est arrivida.

E apena sa fiza li est naschida

l’at in s’altare a Deu cunsagrada:

“Gràtzia chi apagadu mi as s’idea,

poi cando la cheres ti la lea”.

 

 1. Piras (51”)

Ma Maria unu frutu friscu-friscu

falat dae sa mama onorada:

una fiza parturit cun arriscu

e poi l’at a Deus cunsagrada.

(Ma) po tenner fiza ja s’est cojuada

e no at fatu che Santu Frantziscu

chi totu ’ois li nades babbai

però de fizos non nd’at tentu mai.

 

 1. Sozu (52”)

It’impoltat si fizos no at tentu

s’una glória tenet a trofeu?

Prite Frantziscu s’est cunsagradu a Deu

afrontende ogni duru patimentu:

in sas peripetzias de cunventu

tand’afrontadu at tzeltu tempus feu.

Però su patimentu no l’impoltat,

ca at amore a Deu lu cunfoltat.

 

 1. Piras (59”)

Però che Anna no at tentu a Maria,

nudda no contat in cunfrontu meu.

Invece Anna l’at beneita Deu

ca est sa ’onnamanna ’e su Messia:

mandat s’anghélu dae s’Empireu

(e) nât:“Jughe s’imbasciada a issa ebbia:

li mando a fizu meu a custa Vènere

po redimire, mi’, s’umanu gènere”.

 

 1. Sozu (52”)

Ma est sempre una fémina terrena

Anna, e de pregare at tentu anelu.

S’amore a Deu cun fide e cun zelu

non podes trascurare in cuss’iscena.

Nara proite li at nadu s’anghélu:

“Ave Maria ’e gràtzia piena”?

At tentu cussu donu, po recreu,

de incarnare su fizu ’e Deu.

 

 1. Piras (52”)

(Beh) Maria fit unu fiore friscu

e-i s’anghélu nadu l’at osanna:

da chi Deu abbeltu li at sa janna

no timet ne cundenna ne arriscu.

Ave l’at nadu a sa fiza ’e Sant’Anna

ma no l’at nadu a Santu Frantziscu.

Beru, a Maria at averadu gai:

a Frantziscu non nde l’at nadu mai.

 

 1. Sozu (55”)

Ma Deu a mama ’e Cristos l’at eleta

e in s’amore a Deu est custa impresa:

istella matutina ’e Nazareta

che lizu de candore e de puresa.

Preghende a Deu, Santa Elisabeta

a Batista l’at tentu a sa ’etzesa.

Chie pregat a Deu su disizu

l’apagat ca a betzesa at cussu fizu.

 

 1. Piras (

Lisabeta su frutu proibbidu

tocadu l’at ca nd’aiat desizu

e at tentu amore e contivizu

…………………………..

ca una cando tenet su maridu

est tzeltu chi disizat unu fizu

ca cand’issu in s’altare at isposadu

…………………………….

 

 1. Sozu (53”)

A mie non mi càusat ispantu

da ch’una frase gai ’ogas a pizu.

Poite a Deu at amore tantu

l’at a taldu apagadu su disizu:

non l’at tentu a giòvana unu fizu,

a sa ’etzesa tentu at unu santu.

Ma ca at pregadu a Deu est arrividu

essende cun su própiu maridu.

 

 1. Piras (46”)

……………………………..

………………………………

ca est sa criatura pius cumpleta

…………………………….

………………………Zacaria

………………………Elisabeta

………………………maridu

………………………binchidu.

 

 1. Sozu (52”)

Deu a Batista nachi l’at isceltu,

ch’at bogadu sa mama ’e pedinu.

Naschinde sa famiglia li est vicinu,

po faeddare at sa ’uca abbeltu

e preigadu at dae su deseltu

chi su regnu ’e sos regnos fit vicinu

tantu ’e si redimire.totu umpare:

no at nadu a sa zente a si gosare.

 

 1. Piras (44”)

Juanne nachi …………gai

a si cojare dogni cristianu

…………………………

…………………………

……………………… assai

………………………manzanu

………………………………

………………………………

 

 1. Sozu (45”)

Ma est donu ’e su chelu soberanu

frutu ’e atesa e de pregadoria

…………………marranu

…………………dae via

e poi in s’abba frisca ’e su Gioldanu,

ammenta, at batizadu su Messia

c’amat a Deu………………..

chi b’est faladu s’Ispiritu Santu.

 

 1. Piras (50”)

Juanne at batizadu su Messia

e b’est faladu s’Ispìritu Santu.

Ma Cristos cando fit in s’agonia

finamenta su babbu si ch’est frantu:

solamente sa mama chi est Maria

su fizu at lastimadu e l’at piantu.

De Cristos mancu Deu non nd’at dolu:

chie at piantu est sa mama solu.

 

 1. Sozu (

……………………………

…………………e genuina

Cristos che torrat dae Palestina

a s’Empireu, a su tronu ’e oro

e sos apòstolos sas famiglias insoro

lassan po preigare sa dotrina.

E dognunu fit babbu e fit maridu:

bessin e an su mundu cunvertidu.

 

 1. Piras (58”)

Però Maria a…………………….

………………………l’at sentidu.

Santu Predu tres bortas l’at negadu,

Giuda po trinta ’inaris l’at bendìdu

Jagu, Andria e Juanne s’est drommidu

……..a s’ultimora……………..

Però sa mama sua no est gai:

su fizu no lu abbandonat mai.

 

 1. Sozu (52”)

Però Maria, rifleti un’iscuta,

at mustradu terrenos soa amores.

Cristos li mancat e-d-est in dolores,

guasi dismajada che fut ruta

e a sos dóigh’annos in disputa

l’at agatadu in mesu ’e sos dutores.

L’at nadu: “Non ti ponzas in peleu

chi fato su chi at nadu babbu meu”.

 

 1. Piras (

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

 

 1. Sozu (

…………………………………

…………non torrare cun su neu.

Po ch’’ogare su mundu dae peleu

benit a terra, ’e bene ti dat prou

………………………………babbu sou

ti deves ammentare chi fit Deu.

Bastat una a la fagher a cumprèndere

chi a Deu devo amare e difèndere.

 

 1. Piras (45”)

Ma l’at nadu a Maria Nazarena:

“Làssami preigare sa dotrina”.

Tue deves cumprendere cust’iscena

cun lógica palpàbbile e ladina

e tando sa famìlia terrena

est che-i sa famìlia divina.

……………………su motu,

ammenta chi famìlias sun totu.

 

 1. Sozu (41”)

Mancari chi ti fetas pius duru

non m’addormentas cun cussa pastiglia.

An postu duos temas a pariglia,

deo ’e sa parte mia so seguru:

a tie an dadu s’amore ’e famiglia

e ti cheres leare a Deus puru.

Ma si s’amore ’e Deu lu possedo

ista seguru chi non ti lu tzedo.

 

 1. Piras (48”)

Beh non l’as a cherrer cantu e cantu,

in su fiancu ti ponzo un’ispina.

Cristos sende in sa rughe l’at piantu

……………………………..

ca Babbu, Fizu e Ispìridu santu

ja sunu una famìlia divina.

Tue nde deves istare seguru

ca sa famiglia b’est incue puru.

 

 1. Sozu (44”)

As a esser mancari in cussu anelu

ma non nde chelzo faghere su cumone.

C’apo s’amore ’e Deu in purtzione

devo pensare solu pro su chelu:

m’ispetat totucantu su Vangelu

cun totacanta sa religïone.

Ca si nono iscontzamos su cuntratu,

si non naras su chelu poit’est fatu.

 

 1. Piras (48”)

(Ma) non cheres fagher una figura magra

e tantu magra la faghes de piusu

a che pigare parte est sagra,

a bisu crêse chi sias confusu.

Maria cun Zuseppe e cun Gesusu

prit’est giamada famìlia sagra?

E si ti……………………gustu

o proas a rispondere a-i custu?

 

 1. Sozu (

Ja l’isco, est sa familia cumpleta

e non …………….. diferente

Deo su babbu eternu tenzo in mente

e-i su fizu at raggiuntu sa meta.

……………………………….

……………………………….

……………………………….

………………………………..

 

 1. Piras (

Dêt aer fatu una pregadoria

da su fizu a sos concluos

nemmancu cussos……………..

prite sun fizos de famiglia mia

chi est una famiglia su Messia

tando in su chelu……………

e s’ora……..bidimos a igue

e non nde chelzo………………

 

 1. Sozu (

No est a ti sighire…………

a chie pagu nde at o piusu

Gaspare, Baldassarre e Melchioro

a viaggiare mancu l’an a usu

ma an lassadu sa famiglia insoro

po b’andare a adorare a Gesusu

armados de teracos e camellos

po li jugher sos donos pius bellos.

 

 1. Piras (57”)

Gasparre, Baldassarre e Mertzioro

’enin da Média a su sou abbitu.

(Ma) Maria ca su fizu l’at in coro

cando at intesu d’Erode s’editu

po salvare su caru fizu insoro

fuin a caddu ’e s’àinu a s’Egitu.

E a lu salvare tenet contivizu

ma l’at salvadu poite l’est fizu.

 

 1. Sozu (49”)

Ma non mi ponzas in ojos su velu

po ’ider su chi deris an iscritu.

Poite fin protetos dae su chelu

ancora non l’ischian de s’editu

e avertidos los at un’anghélu

a si fuire a de note a s’Egitu

Iscampan de Erode su furore

ca su chelu tenian in favore.

 

 1. Piras (50”)

(Ma) ognunu pensat a su sou fizu

como a Deu comintzan a lassare:

innanti isposaian in s’altare

e fit totu de Deu su manizu.

Como bi nd’at invece a isposare

andan e s’isposan in Consizu:

da chi sun gai maridu e muzere

nemmancu a Deu lu faghen a mere.

 

 1. Sozu (51”)

Non los iscultan sos tuos consizos

po chi cummissu no apan reatos.

Sos genitores sunu sodisfatos

da ch’allevadu an rosas e lizos.

Tue cojadu as fizas e fizos,

isposare in s’altare los as fatos:

an unu sacramentu, so seguru,

ca in Deus bi pensas tue puru.

 

 1. Piras (41”)

Deo isposadu ap’in nomen de Deu

e po usu apo fato cussu votu.

Gai at isposadu fizu meu

comente da su babbu l’an connotu

ma no bi pensan totu a s’Empireu,

coment’e deo non s’isposan totu.

Cando lis dat sa legge sos permissos

ja s’isposan comente cheren issos.

 

 1. Sozu (48”)

Sale e abba in sa conca che li pone,

incue ’e su batìsimu est sa sorte.

Si fizu tou leat sa consorte,

dali in s’altare sa benediscione

e a dognunu a s’ora ’e sa morte

mezus ch’arrivet s’estrema untzione

po non che ruer s’ànima in afannos,

mancari molzat da poi ’e chent’annos.

 

 1. Piras (38”)

Dognunu a Deu lu leat po mere

e po usu lu solit celebrare

però su matrimóniu est piaghere

e Deu pagu b’at ite bintrare

ca medas a cand’andan a s’altare

ja sun comente maridu e muzere.

Babb’eternu non b’at ne crocifissu,

ello pensende chi istan a issu.

 

 1. Sozu (

In s’amore bi proan dogni apentu

…………………………………

……………………….istas atentu

pensende ’e chelu………in chima

………………………dae prima.

ma poi miran cussu sacramentu

………………..in s’alta glória

nessi in s’altare bi est sa sanatória.

 

 1. Piras (48”)

Deo a Deu mai l’apo ’idu

e ne l’at bidu sa mia cussorte.

L’an inventadu e l’amos ammitidu

e calecunu ’e paura nde at forte.

Eva tocat su frutu proibbidu,

aferrat Deus e li dat sa morte

Mezus a Deu a non l’aer connotu

e dae cudda e cussu morin totu.

 

 1. Sozu (52”)

Eva, l’isco, leadu si at s’apentu,

de su serpente iscultat su cossizu.

Benit sa morte da cussu momentu

però sa caridade ’essit a pizu

ca Deu in terra imbiadu at su fizu,

tando de nou su mundu at redentu.

Mizas de annos at sa zente invocadu

fin’a cantu a sa terra nd’est faladu.

 

 1. Piras (47”)

Nara chi cussu dramma l’an costrutu

e l’an costrutu pro nos imbrogliare

S’ómine est fràgile, in pecadu est rutu:

Deus no lu deviat cundennare.

Si non cheriat mancu a lu tocare

a it’est chi l’at fatu cussu frutu?

Invece pagat totu Adamu meu

però sa culpa manna ja l’at Deu.

 

 1. Sozu (1’02”)

Làssache a Deu subra ’e sas istellas,

sa parte intata non bi la mutìles.

Ma sos génios cun artes deghiles

an innaltzadu sas mezus capellas

e-i sas catedrales pius bellas

cun sos duomos, turres, campaniles.

Òperas fatu nd’an de ogni ispera

po pensare a s’eternu in s’alta aera.

 

 1. Piras (57”)

(Ma) ognunu cheret unu Deus sou,

dognunu at inventadu un’Empireu:

deo l’invento a piaghere meu,

l’inventas tue a piaghere tou:

dognunu immaginadu at unu Deu

a cunforma a su chi cheriat nou.

E fina calecunu l’at ammissu:

o issu at fatu a mie o deo a issu.

 

 1. Sozu (1’01”)

Su tema ’atinde a sas conclusiones

narat: pensare a sa sede divina

ca a non pensare a Deu est sa ruina,

t’isbarrat sos deretos istradones.

In terra naran chi de religiones

che nde tenimos una setantina:

da cando naschen a s’ùltimu estremu

totus s’invocan a unu supremu.

 

 1. Piras (48”)

S’ómine ca est fine che una tudda

a Deus invìsibbile est devotu

però no l’at ne bidu ne connotu

e li dat custa forma o puru cudda.

(Ma) pensa ch’a nois nos bisonzat totu

e a Deu no li bisonzat nudda.

Pensamos solu a sa nostra muneda:

non pensemus a Deu, ja nd’at meda.

 

Via SantIgnazioInterno della casa di SantIgnazio 1

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

 

Foto: Archivio Domus de Janas