Si nd’est andau de una cida de su Partidu Democratigu e Mateu Renzi est incumentzendu a tirai is primas bofetadas a su partidu de Zingaretti. Eriseru fut in televisioni de Giletti in Non è l’Arena e candu dd’ant pregontau eita ndi pensaiat de is cantzonis comenti Bella Ciao e Bandiera Rossa at arrespustu chena perunu pilu in sa limba: “Bella Ciao est una cantzoni bella meda chi est de totu is italianus. est sa cantzoni de is partigianus e de sa libertadi. Bandiera Rossa non est de seguru sa cantzoni de su Pd, est una cantzoni chi arrespetu sempiri comenti arrespetu chini dda cantaiat aspetendu Zingaretti. Chi bolint fairi su partidu de Bandiera Rossa ant a tenni s’arrespetu miu ma non s’agiudu. Bandiera Rossa non at essi mai sa cantzoni mia de seguru”. Aici Renzi, imoi at arrespundiri Zingaretti o totu at acabai aici? Eus a bennni a biri.

 

 

 

 

Foto: https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2019/09/23/renzi-oggi-unica-bandiera-rossa-della-ferrari_kJbDeAggO9WkUfDcRkU8tN.html