Ànimas in pena po su chi ant cumbinau, amistadi, istima e vengas funt is ingredientis de su romanzu a tintas nieddas Bentesoi (Edizioni Nulla Die, 260 pàginas, prétziu 20 èurus) de Luca Fadda. Classi 1974, Luca est nàsciu in Sa Maddalena e bivit in Gonnosfanàdiga cun sa pobidda e unu fillu. Sempri po sa matessi domu de imprenta, Luca at pubblicau – in su mesi de arbili de s’annu passau – s’aciocu de contus “La prigione delle paure”. Ma comenti nascit custu libru? “Bentesoi, po sa beridadi, est un’autobiografia. De seguru no apu bociu a nemus e no est una cosa chi mancu mi passat in conca, perou apu cicau de contai sa chi est istétia sa vida mia finas a imoi” narat Luca.

 

“Is personagius printzipalis difatis, Angelo e Sergio, funt duas partis diferentis de su carateri miu chi s’atumbant in s’istória”. Luca at isceberau de ambientai su contu in Sardìnia, sighendu is cunsillus bonus de atrus iscridoris chi dd’ant arrecumandau de no iscriri de logus disconnotus, po no nci dd’acabbai cun is logus comunus chi si bint medas bortas in is librus. “Apu isceberau Casteddu e Cabuterra, de una parti ca tenia abbisongiu de una basi de apogiu comente una citadi po fai cumentzai totu e de s’atra unu logu prus cuau euba ambientai su delitu. In prus, de ex Biddacidresu, tengiu ananti s’esémpiu luxenti de Giuseppe Dessì e de ‘Paese d’ombre’: unu libru chi fait cumprendi comenti una bidda, mancai pitica, podit essi s’ambientatzioni perfeta po unu romanzu de importu mannu”.

 

Una crosidadi de su romanzu Bentesoi est de seguru s’istrutura sua. Si partit de su tempus presenti de su pròlogu, si fait unu brìnchidu in su passau sighendu is arregodus de is personagius e, a bellu a bellu, si lompit a s’acabbu torrendu a su puntu de parténtzia. Unu contu circulari, euba s’abilidadi narrativa de s’iscridori si scerat in totu sa bellesa sua. Su bentu de soli acumpangiat e ispingit su contu in medas tretus e est própiu po cussu ca Luca Fadda at isceberau custu tìtulu po s’esórdiu sû in su romanzu comente generi literàriu. “Su contu sighit is arrastus de s’idea de Patricia Highsmith, isvilupada in su libru ‘Sconosciuti in treno’, de su cali est nàsciu su sogetu de su film de Hitchcock ‘Delitto per Delitto’” narat Luca, ativu meda finas in sa retza cun su blog ‘Storie d’AltriMenti’, chi s’agatat a s’indiritzu http://lfk.altervista.org/blog. Bentesoi s’aciapat in totu is ‘store’ on line e fait a ddu domandai finas in libreria. Ndi balit sa pena.