Erriceus de un’amiga sedilesa custus versus e dd’us pubblicaus chena farta. Augurius a totu is babbus

 

 

Babbu caru

 

Seo naschiu che frore in beranu,

e tue, babbu, cun amore

m’as ispetau.

Tantas oras de atesa

ma, a sa fine, as nau:

“ite bellesa…

custu est su frore meu”.

Babbu caru,

in custa die de festa

ti cherzo narrere una cosa:

si jeo seo unu frore

tue ses s’abba

chi m’at fatu creschere cun amore,

ses sa terra chi m’at alimentau

su sole chi m’at illuminau.

Tantos augurios

Babbu caru