Totu nascit de sa passioni po s’archeologia. E forsis de sa fortuna chi at tentu de nasci in Assèmini, logu famau po sa produsioni de sa ceràmica in Sardìnnia e in Itàlia, chi dd’at cuncédiu in su dna manus bonas po trabballai s’argidda. Auréliu Piano no est de meda chi s’est postu a trabballai, in modu artìsticu, custa matéria. Ma is resultaus non funt de pagu. Issu tenit 48 annus e un’ogu abistu po iscoberri, in mesu de su sartu, mancari passillendu, is sinnus de su passau.

 

 

“Po medas cussus chi podint essi arrastus de su tempus antigu non tenint valori, deu invecias mi nd’acatu sùbbitu ca funt cosas trabballadas de s’ómini”, contat. Custu liongiu cun s’antigóriu, Auréliu ddu tenit de meda, po mori de una cosa chi dd’est capitada in manus annus e annus fait: un’ippogrifo de brunzu – aici dd’at interpretau issu, agoa de dd’ai istudiau meda – chi forsis faiat parti de unu vasu. Un’ogetu ch’iat ingortu a su museu puru, e chi perou no est stétiu valorizau. Antzis, in su museu dd’ant pigau, castiau coidendu e si dd’ant torrau nendudeddi ca non fut luegu nudda. Ma Auréliu dd’at fatu biri a atrus archeòlogus, e dd’at fatu analizai: “Sa cumpositzioni est cussa imperada po brunzus de su 1600 innantis de Cristu – narat – e meda genti si nd’est ispantada de su pagu cunsideru, nendu chi sa cosa fut interessanti”. E a dónnia modu, custa prenda est stétia perda de fundamentu po cumentzai su caminu de s’arti.

 

Un’arti moderna e antiga, s’iat a podi nai nuragica cuntemporanea. Auréliu s’est postu a istudiai sa cultura materiali de sa golden age sarda, cussa de is chi faiant is turris ciclòpicas, a milli e milli, e gherreris de brunzu, e istàtuas gigantis. E cun umiltadi e respetu nd’est torrendu a sighiri s’àndala. Gherreris cun ispadas e elmu corrudu, arcu e fritzas, vasus, nais cun pròtomis de uli e de cerbu, deas mamas, babbais, gigantis nous de Monti Prama. E una novidadi puru in s’iconografia sarda: s’ippogrifu chi at portau a su museu e dd’est stétiu torrau cun pagu cunsideru. Is istrumentus de s’arti funt sèmplicis: un’istechedda de linna, dûs pinzellus, unu matarellu po prenciai s’argidda, unu ’orteddu e una pinna po disinnai. E sa fantasia de is manus e de sa menti: s’imaginatzioni, sa torrada in segus a su tempus de is babbais mannus. Auréliu non tenit sa pretesa de torrai a fai pretzisus is ghererris nuràgicus, siant shardana o peleset, sa sua est una revisitatzioni, un’interpretatzioni, un’arregalu a su mundu de oi pustis de unu biaxi longu longu. In su mundu de is sonnus de perda.

 

 

Cuntatus

Chini bolit intzerriai Auréliu po fai una mustra o po biri is trabballus sûs, ddi podit telefonai a su nùmuru de cell. 340 9348525.