Gràficu e illustradori de professioni, Danieli Conti est nàsciu in su 1969. Est de Gonnoscodina, in provìntzia de Aristanis, e bivit in Casteddu de paricius annus. Is passionis suas, foras de su disignu, funt su cìnema e sa mùsica: “No interessat chi siant de una casta o de s’atra – narat – bastat chi siant fatus e interpretaus beni!”

 

Candu as cumentzau a disignai?

 

De pipiu, comenti giai totus is chi faint custu traballu. Apu fatu su liceu iscientìficu de Aristanis e su IED (Istitutu Europeu de su Design) in Casteddu, euba apu istudiau gràfica. Agoa apu fatu un’atru annu de ispecializatzioni in matéria de illustratzioni in su IED de Milanu. Su de no ai sighiu iscolas ispecìficas m’at donau modu de isvilupai un’istili personali originali, a-i largu de is influéntzias iscolàsticas.

 

-Candu ti ses acatau ca custa passioni podiat diventai unu traballu?

 

No est fàcili a arrespundi a custa pregonta, poita su disignu ddu tengiu a intru de sempri. Totus tenint is sonnus insoru, po mei fut a bivi disegnendu. Depia feti cumprendi cali iscola fai po dd’averai.

 

-Eit’est chi preferis a disegnai?

 

Non tengiu un’argumentu o unu tipu de disignu chi mi praxit de prus. Apu iscioberau de fai s’illustradori própiu po non tenni argumentus e linguagius fissus. M’andat a traballai in prus campus, po cosas diferentis. Su de m’essi formau de gràficu mi permitit de arrexionai e de interpretai su traballu, cosa chi mi praxit meda.

 

-Calis funt is disegnadoris chi istimas de prus?

 

Is chi istimaia, in printzipiu, candu fua crescendu, fuant cussus de is fumetus. Ligia artistas che Andrea Pazienza, Hugo Pratt, Tanino Liberatore e medas atrus… De unus cantu m’amaiàt, in prus de sa bellesa de su sinnu, su géniu chi teniant in sa cria de is istórias: po cussu apu sempri pentzau ca non bastat a essi bravus a disignai. Is ténnicas s’imparant, ma tocat a imbentai mundus e realtadis. Imoi is illustradoris chi mi praxint funt paricius, e medas is motivus de s’istima. Bollu nomenai a Noma Bar, po sa capacidadi de sìntesi ispantosa chi tenit: ddi bastant de aberu pagus elementus po criai un’istória. S’istili sû est diferenti meda de su miu, e custu puru est unu de is motivus de s’amiratzioni chi ddi tengiu.

 

-Eita ti parit su mundu de su fumetu e de s’illustratzioni in Sardigna?

 

Su livellu est ótimu, cumentzendu de is artistas mannus finas a cussus chi funt nascendu imoi. Teneus sa bona sorti de tenni riferimentus culturalis e estéticus medas fortis e custu nosi permitit de si presentai cun personalidadi crara in s’ambienti de su disignu.

 

-Comenti s’arrelatant su traballu de su gràficu e de s’illustradori?

 

Sa cosa bella de tenni duas maneras de s’espressai, su de fai comunicatzioni e de dda podi realizai cun su disignu, est ca ses criativu duas bortas. Podis iscioberai siat s’istrategia de comunicatzioni siat sa forma chi ddi depis donai. Un’atru vantagiu est ca, de illustradori, mi possu arrelatai cun atrus collegas gràficus, donendu is disignus mius e ponendu a confrontu professionalidadis e maneras de essi criativus. Su de traballai impari, candu tenis collegas chi t’agradant, ti fait cresci e t’agiudat a poderai su tanti giustu de autocrìtica.

 

-Calis funt is collaboratzionis printzipalis e is progetus chi as realizau?

 

Is collaboratzionis funt vàrias e is progetus puru. Cun-d-un’agentzia apu fatu unu progetu po is dinosàurus e nd’apu disignau medas de aberu. Non creia chi su mundu fessit aici prenu de vida milionis de annus fait! Cun s’agentzia Buje invecias apu fatu unus cantu traballus multimedialis po sa didàtica: nosi seus imbentaus personagius de valori chi teniant medas cosas de nai. Cun is domus de imprenta mi capitat de fai copertinas de librus o de illustrai contus po piciocheddus, in sa cumunicatzioni cumerciali disignu etichetas, in cussa culturali fatzu manifestus… Mai pentzai de fai sa dî agoa su chi as fatu sa dî innantis!

 

-Eita progetus tenis po cras?

 

De pagu apu obertu un’istùdiu in co-working, in Casteddu (LogoComune) e duncas su chi bollu est a ddi donai fortza. Depeus arrennesci a fai totu su chi podeus po diventai unu puntu de riferimentu po sa comunicatzioni e is atrus serbitzius chi donaus. Custu est su disillu po cras. Cantu apu fatu custu seu seguru chi ant a cresci is possibilidadis de sighiri a disignai, de agatai temas nous, ideas e maneras noas de s’espressai… Acabau unu disignu scis ca ndi depis fai un’atru e un’atru ancora, sempri diferenti, sena mai sighiri s’àndala becia e sena mai t’orrosci!