in gara 1

Decimoputzu 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

Congruimus s’imprenta de su tema amore/ódiu cantadu pro sa festa de Santa Maria in Siniscola su 12 de Santu ’Aine de s’annu 1992 dae sos  poetas silanesos Frantziscu Mura e Màriu Màsala. In s’ùltimu nùmeru de Làcanas aimis pubblicadu sas primas 46 otavas, in custu sas àteras: dae sa 47 a sa 92, chi sun 46 in totu, che in sa prima parte matessi. Custu documentu de vint’annos como addurat che testimonia virtudosa de duos campiones de un’arte antiga chi an onoradu semper a grandesa in totue.

 

 

47. Mura (52”)

No as nadu sa santa veridade

in sos cunfrontos de unu dutore.

In sa sua chirurga facultade

cherìndeti lenire ogni dolore

non l’at fatu po vera volontade

si podet esser istadu un’errore.

A l’odiare non podet cumbènnere:

menzus ancora amore l’as a tènnere.

 

 

48. Màsala (39”)

Tzeltu chi unu solu est su Deu,

non nd’an fagher un’àteru nou.

Però seghende at fatu pagu prou,

lu dev’abbaidare a oju feu

prite s’errore est bistadu su sou

e su dolore invece est su meu.

E finas a ruer in manu a su bechinu

lu frastimo e l’ódio de continu.

 

 

49. Mura (49”)

Ma non nde tenes nudda ’e l’odïare,

nde deves aer sa cunvintzïone

ca dognunu est suggetu a isbagliare

in sa terrena generatzïone

e si podet unu dannu riparare

cun-d-un’àtera operatzïone.

Eco s’amore meu trïunfante

ca issu solu at podere bastante.

 

 

50. Màsala (39”)

Non t’est andadu bene su cumbinu

e pius pagu, Mura, su programa.

Tota sa zente in sa terra l’ama

e istringhetila a su tou sinu

però unu mi ch’at furadu s’ama

e m’at postu su fogu in su terrinu.

E cando mai a issu mi pïego?

Si l’agato sa conca nde li sego.

 

 

51. Mura (50”)

Tue ch’as sempre s’idea maligna

paret chi totu ti leas a giogu.

Deo si tenzo s’amore in cunsigna

lu devo divulgare in dogni logu:

unu chi at amore a sa Saldigna

non podet a sos campos ponner fogu

ma la brujat in tempus de calura

cuddu ch’est odïende sa natura.

 

 

52. Màsala (41”)

Pro lu cumbincher su pópulu unidu

in su dovere tou atentu istas.

Però mai bi mancat notas tristas

ca finamenta como si as bidu

sos mafiosos e sos camorristas

s’ódiu an coltivadu e prosighidu.

Cales notas de amore si tocan?

E lassa pari-pari chi si ’ocan.

 

 

53. Mura (48”)

Ma est menzus bidea a cambïare

e tota s’importantzia nde aferra.

Menzus chi non si fetat una gherra,

si sun in duos si deven amare:

deo si ti bidera rutu in terra

ti do sa mano pro ti nde pesare

ca a ti bider che deo mi pïaghet,

s’amore custu e àteru ti faghet.

 

 

54. Màsala (38”)

Ma ite ti che pones in chelveddu

ja ti l’apago deo s’ideale.

O no as bidu unu continentale

chi una famiglia at bestidu ’e nïeddu

chi ’ochit innotzente unu piseddu

e l’abbandonat in-d-unu canale?

No lu deves amare e cumpatire,

cussu est de odiare e de ’ochire.

 

 

55. Mura (59”)

A-b-ite ti che tufas in s’atacu?

Non naro chi cantende ses indonu.

Signu chi jughet pagu intro su sacu,

menzus a l’aer postu in abbandonu

ca cussu est, Marïeddu, ómine macu

chi b’est su tantu ’e li dare perdonu

ca s’invece l’as ódiu, ista atentu,

àtera zente pones in turmentu.

 

 

56. Màsala (39”)

De amore e perdonu mi faedda,

tue puru ses unu ’e sos mortales.

Ma dogni vena ’uddit che padedda

in samben b’at difetos e b’at males:

si leas dogni die sos giornales

sun pïenos de cronaca nïedda.

Si furat e si ’ochit dogni die

e sa zente no est pensende a tie.

 

 

57. Mura (54”)

Màriu, otavas bellas ses cantende

ch’arrivare che podes a inie

e chelzo dare una risposta a tie

in riguardu a su chi mi ses nende

ca deo sos giornales ogni die,

amméntatì, los so abbaidende.

E po chi pena fetat e dolore

b’est ogni die sa pagina ’e s’amore.

 

 

58. Màsala (39”)

Deo puru ti so a su fïancu

comente a tie unu collega caru.

In custu palcu isprovistu ’e laru

chi si nde poder fagher fina a mancu

su cumitadu ódiat s’avaru

ca a sa festa non ponet unu francu:

no contribbuit e nudda oferit

e li tzocan sa janna e no abberit.

 

 

59. Mura (55”)

Bella s’otada tua e manifesta

arrejonada cun sanos discussos.

Ma no ti fetas propósitos russos,

b’at calchi ateruna richiesta

prite si totu istados fin che cussos

mi’ chi fin abbarrados chena festa.

Dan su ’inari a sa festa ’e Maria

sos chi apartenit a sa parte mia.

 

 

60. Màsala (38”)

Cummemoramos sa fiza ’e Anna

a da chi nos at dadu bonu frutu:

si ch’at festa sa zente no est in lutu

e-i sa festa ’essit bella e manna

però chie abbeltu no at gianna

no at dadu perunu contribbutu

e chi lu amen ja no est permissu

ca tantu amore no nd’at mancu issu.

 

 

61. Mura (48”)

Fagher un’ateruna nde cheria

andende subra su filu ’e sa seda.

Como chi mi faeddas de moneda

cun sa poesïana fantasia,

chi at amore a sa festa ’e Maria

est chie at postu sempre ’inari meda.

Gai su cumitadu pius incunzat,

cuddu ch’est odïosu est chi murrunzat.

 

 

62. Màsala (41”)

E gai a s’amore ti afïanca

chi t’apretzat su pópulu diletu

Puliticantes de dresta e de manca

e de centru tra issos no an afetu

tantu non colcan in totunu letu

e ne màndigan in sa matessi banca:

cun ódiu s’iscaglian e s’isfogan

chi pari-pari sos ojos si nd’’ogan.

 

 

63. Mura (54”)

Custos tuos istranos paragones

chi ses poninde mi faghen a crêre

chi ses de tantu ódiu in podere

e a un’ala s’amore che pones:

finas da ch’’enin sas votatzïones

chi si devet cumprire unu dovere

tue esprimes su votu che eletore

a su partidu chi tenes amore.

 

 

64. Màsala (40”)

Sa gabbina ti paret un’altare

però pro contu meu as isbagliadu.

Contraditóriu si faghen umpare

s’as bidu ’ene e as iscultadu :

a fïancu a su chelcu seculare

no bides mai un’iscudu crociadu

prite sun sos omìnes diferentes

cun sas bideas e-i sas currentes.

 

 

65. Mura (52”)

Ma cussu no est ódiu e cunvinta

réndetì sa idea in custa sera.

Si daen a faeddos calchi spinta

difendinde s’insoro bandïera

ma in sa politicante carrïera

chi si ténzana ódiu est po finta

ca su cuntraditóriu a pena fatu

màndigan in su própiu pïatu.

 

 

66. Màsala (40”)

Est bellu chi si aman e cumpatan

ca est cussa ’e sa vida s’importàntzia

però tra sa rejone e s’ignoràntzia

bi at finas bighinos chi non tratan

e sun pagos sos bonos chi s’agatan

e-i sos malos sun in maggioràntzia

ca s’ódiu est lênde possidéntzia

e-d-est s’amore tou in decadéntzia.

 

 

67. Mura (57”)

Bae chi decainde no est s’amore,

su chi felicidade ti at promissu

e tentu sempre at unu postu fissu

in su seggiu ’e s’umanu abbitadore.

Ammenta chi su méritu mazore,

o caru Marïeddu, tenet issu

ca si no b’istat issu, mi’, mancari

ja nos dimis bochire pari-pari.

 

 

68. Màsala (41”)

Cosa ’ona cun s’amore mi produe

e fide sempre a s’amore si jutat.

Però b’at caligunu chi t’isfrutat,

si t’isfrutat est una sambensue:

paret chi su diàulu lu jutat,

s’irrichit issu e t’impóveras tue.

Non l’istringas sa tua manu dresta

cando t’atopat in piatza ’e festa.

 

 

69. Mura (58”)

Ma s’ódiu est su dannu ’e custu mundu

e a no lu cumprèndere est errore

mentres su tema meu pius profundu

at mandadu profumos che fïore

e-d-eris fatu at Pàulu Segundu

setanta missïones de amore.

Gràtzia ’e l’aer tentu in fortuna

però de ódiu non nde faghet una.

 

 

70. Màsala (40”)

Cantas cosas mi ’atis a s’apellu

cun dogni improvisada genuina.

A inube est su bellu ti avicina

ma ti fues da ue non b’at bellu

a chie ’etat sa manu a su gravellu

ma de sa rosa non tocat s’ispina

e-i sa manu mai la raggiunghet:

la deves odïare ca ti punghet.

 

 

71. Mura (56”)

Ma canta cosa bi cheres aggiùnghere

a su nostru argumentu in poesia?

Deo cheria sa meta raggiùnghere

de ube bi at amore e allegria

ca si fateras a sa moda mia

mancu un’ispina no ti diat pùnghere

ca dias tènnere sa parte odorosa

solamente ’e su pétalu ’e sa rosa.

 

 

72. Màsala (39”)

Sa veridade si devet descrìere

da su palcu a su pópulu devotu

ca si unu de te si solet rìere

cun cal’amore at esser riconnotu:

a Gorbaciov lu amaian totu

invece como non lu poden bìere

ja chi cunsideradu est ditadore

e s’est giradu in ódiu s’amore.

 

 

73. Mura (51”)

Mi pïaghet sa tua improvisada,

sa ch’as fatu in su palcu a totu prou.

Ma a riguardu ’e su cantare tou

che ses mesu ’essidu dae s’istrada:

est unu solu chi ódiu l’ada,

o Marïeddu : est su rivale sou.

E ti poto narrer in su latu segundu

chi l’at amore su restu ’e su mundu.

 

 

74. Màsala (38”)

Ma mezus cosas fàghemi a ischire

in custa festa de Nostra Signora

ca est custrintu in sa sua dimora

a ch’addurare e a non bessire:

non podet da sa Russia paltire

pro visitare sas terras de fora,

signu evidente chi ódiu b’ada

e non mi nelzas chi l’apa isbagliada.

 

 

75. Mura (52”)

Ja l’as mesu isbagliada in tzertos tratos

e tota s’importàntzia nde aferra.

S’ódiu insambenadu at dogni terra

e cumitidu an orrendos misfatos:

e léati sos serbos e croatos

chi odïosa sun fatende gherra.

Si faterat s’amore unu trasbordu

si dian ponner totus de acordu.

 

 

76. Màsala (40”)

Ma totus sun in chilca ’e concuistas

e no nde cheren de amore intèndere

ca in su comporare e in su ’èndere

sas persones sun totus egoistas:

a frades tuos non podes difèndere

sena los sos odïare sos ratzistas

prite apicados totu a conca in basciu

cheren cussos che su capu ’e su fasciu.

 

 

77. Mura (51”)

S’abbaidamos cun serïedades

dimis esprìmere àteros faeddos

ponendenoche aintro sos chelveddos

s’ódiu feu in tantas facultades:

a mie, pensa, mi sun totu frades:

sos giallos, sos bïancos e nïeddos.

Deo cun issos bene mi bi agato,

peruna diferéntzia non fato.

 

 

 

78. Màsala (40”)

S’amore at a èssere oportunu

cun cosas gai ja non mi che catzas

ca si comente in terra sas ratzas

principales, o Mura, chimbe sunu

de custos chimbe cun-d-un’aterunu

non nd’ides unu in giru in sas piatzas.

E cando paris non los as a bìdere

cun s’amore ti lasso a la decìdere.

 

 

79. Mura (59”)

S’amore est sa cumbénia mazore

chi ch’’ogat dogni coro dae pena.

In totacanta s’isfera terrena

usende a issu non bi nde at rigore:

no agatas ne mannu e ne minore

ne nudda podet andare in cangrena

màssimu cando s’ódiu che catzat

ca finas s’inimigu isse s’abbratzat.

 

 

80. Màsala (38”)

As esser bonu un’improvisadore

tra sos mezus de sa categoria

ma raru andan in sa matessi via

duos omìnes de diversu colore.

No as amore a sa caristia

e non tenes amore a su dolore

e in parte ja ódias totucantu

prite ses un’omìne e non ses santu.

 

 

81. Mura (1’00)

Àteros passos pius bene ispintos

as fatu, sì, cantende a s’improvisu

però s’amore at un’àteru acisu

cuasi totu si nde sun cunvintos

e cun s’amore est chi si sun distintos

sos chi pigados sunu a paradisu

ca ch’altzat dritu chie a issu s’amigat:

chie no at amore non bi pigat.

 

 

82. Màsala (38”)

Ma deo a odïare so addatu,

custa ti l’improviso a sa rea.

Su chelu trop’in altu che l’an fatu

e sa pigada pro me est tropu fea

prite so unu tipu timoratu

chi non pigo nemmancu a sa cadrea.

Non so in chirca de su chelu, Mura,

ca si comente ódio s’altura.

 

 

83. Mura (48”)

Ma sias po s’amore premurosu.

custu frisciatichelu bene in mente

ca podes diventare pius famosu

e daes bonu esémpiu a sa zente.

Invece cando est s’ómine odïosu

mi’ chi non nd’’ogat própiu nïente:

non balet nudda a si fagher areste

puite restat semper coment’este.

 

 

84. Màsala (39”)

Non nde fato de s’ódiu tesoro

ca l’ap’in sorte, non mi l’ap’isceltu.

Sos ebreos torrende a bonu coro

che fin a domo insoro, istande celtu,

ma cando fin torrende a domo insoro

bi nd’at mortu su mesu in su deseltu

e-d-est Deu ch’a tantu los obbligat

ca ódian a issu e los castigat.

 

 

85. Mura (57”)

Ma deo asculta su chi ti fentomo

in cust’uùmile gara improvisada.

Poninde in dubbiu non ti lu so como

su chi m’as riferidu in cuss’otada

e ammito su mesu chi mortu bi nd’ada

però ja fin torrende totu a domo

a inue s’amore bi tenian

e mezus cosa non disizaian.

 

 

86. Màsala (37”)

In aterue s’amore lu trata

comente Mura isperat e s’isetat.

In celtas cosas no est parte addata

cando unu a mie non rispetat

pro chi sa domo ja mi l’apo fata

e benit issu e mi che la ’etat.

Non penses chi lu ame o chi l’aggiua

ca b’ando deo e nd’imbolo sa sua.

 

 

87. Mura (51”)

Pónemi mente ,s’ódiu abbandona:

non che lu podes pigare a sa meta.

In s’amore sa parte pius dileta

la podes agatare in dogni zona:

ossérvati a Romeo e Giulieta,

sos fideles amantes de Verona.

Los an sos genitores odïados

e in amore morin abbratzados.

 

 

88. Màsala (38”)

Ses pensende a s’amore a s’ispassu

e-i s’ódiu meu ti dat pesu.

Però si fato che su genovesu

chi fit Juanne Battista Perassu:

dae terra nde leat unu massu

e che l’iscudet de sa folla a mesu.

Chi ódiet sos frantzesos nd’at rejone

ca si che fit furende unu cannone.

 

 

89. Mura (58”)

Cussa balilla est bistadu jamadu

e si fit in Ligùria distintu.

Persuasu si rendet e cunvintu

de totucantu su chi est capitadu

ma est s’amore su chi l’at ispintu

de difender sa terra e onoradu

at cun amore si su passu ispinghet:

in custu est chi Perassu si distinghet.

 

 

90. Màsala (38”)

Tando non sun sos mios sos errores

in pannos de poeta dialetale.

A chie faghet male torrat male

e non lis podet torrare favores

pro chi amat sa patria natale

ma odïadu at sos invasores.

Si cheret chi triunfet cuss’amore

ja los ódiat e no est errore.

 

 

91. Mura (59”)

Bastat, benimos a conclusïone

e costat pagu contu a si nde rèndere.

Àteru no mi podes pius pretèndere,

Màsala, a sa mia purtzïone:

chie at amore a una natzïone

be-i podet andare a la difèndere.

No est s’ódiu tou chi cumandat,

si non li at amore non bi andat.

 

 

92. Màsala (39”)

E tando la finimos sa disputa

tue a-i cussa e deo a cust’ala.

Ma sa parte ch’in manu mi nd’est ruta,

ja mi pariat una rughe a pala

e mi l’apo cantada pro un’iscuta

però apo passadu un’ora mala

ca sa sorte no apo tentu in favore

ma abbassu s’ódiu e vivat s’amore.