pitigalimba def9In custu mundu esistit sa mania

de chie andat sempre a su contrariu.

Arrejonende, fintza in su frasariu

agatan sempre sa pignoleria.

 

M’ammento, cando fia in pitzinnia,

sena connoscher su vocabolariu,

daian unu titulu onorariu

a sos patidos de pedanteria.

 

Aian inventadu un’atributu

chi finas como est bene apropriadu

a chie si presumit tantu astutu.

 

Un’atributu antigu e sempre nou

est pro dogni pignolu prevenidu:

”Non fetas como su màstiga-brou”.