davide costa3Davide Costa tenit 44 annus, bivit in Seddori, est unu rapresentanti de binu e licoris apassionau de informàtica e archeologia. De s’unioni de custas passionis est nàsciu Sardu (Shardana Antivirus Rescue Disk Utility), unu software gratùitu po sa manutentzioni ordinària e istraordinària de su pc. Sa fama de Sardu in totu su mundu est istravanada: funt prus de 2 milionis is còpias difùndias in 200 natzionis.

 

E imoi un’esércitu de ténnicus informàticus e utentis ispertus aconciant is pc ingollendusì a tragu feti unu cd o una pinnixedda, non prus una borsa prena de materiali. E candu su programa s’oberit aparit unu menù cun a su centru sa Sardìnia e su gherreri shardana. Siat in Austràlia o in Usa, siat in Sibéria o in Sudàfrica sa terra nosta est protagonista. Sardu si pratzit in cuatru partis: antivirus, Linux, utilityes e Windows.

 

Chi su computer no andat, si ponit su cd o sa pinna usb cun Sardu, si scioberat s’antivirus (tra is 12 chi ci funt, ant a essi 15 in sa versioni 2.04 chi at a bessiri su mesi ch’intrat) e si torrat a ponni in motu su pc. Ita si podit fai cun Linux live? Poneus chi Windows non partat, e nosu teneus in su desktop is fotos de sa comunioni. Po chi pobidda nosta non si bociat, intraus cun Sardu imperendu Linux live, andaus in su desktop, pigaus is fotos e ddas poneus in sa pinna usb. Eus sarvau is fotos e sa peddi. Non feti, cun Sardu podeus ciapai sa password de windows chi eus pérdiu. O ndi podeus ponni una noa. Si podit fai sa masterizatzioni, sa navigatzioni, podeus installai Windows in metadi tempus.

 

In is utilities ci funt totu is software po provai sa seguresa de sa retza informatica. Windows live, comente Linux live, donat modu de sarvai is datus e de ddus torrai a aciapai. “Funt istrumentus de fundamentu, chi unu ndi cumprendit is caraterìsticas. Ant cambiau su modu de imperai su pc a meda genti”, narat Davide. “Is programas funt una sessantina. E seu assetiendu a Sardu de modu chi siat illacanau. Donniunu podit aciungi is programas sûs e tenni is istrumentus chi dd’abbisongiant in dónnia ocasioni. Calencunu situ at paragonau Sardu a unu gorteddu svitzeru. Po mei est un’ispétzia de cascita de is atretzus, euba unu tenit totu su chi ddi serbit. Chi innantis unu ténnicu informaticu andàt a fai is interventus cun-d-una borsa prena de cd, e mancai si ndi iscaresciat calencunu, cun Sardu ddi bastat unu cd o una pinna usb po fai totu”.

 

Ma comenti est partia custa cosa? Dûs annus fait Davide at lìgiu in su situ de unu informàticu de importu de sa Malaysia ca issu non fut arrennésciu a ponni in pari in-d-unu dvd dûs cd antivirus, de cussus chi s’imperant po aconciai su pc. De inigui est nàscia sa disfida sua. At nau: su malesu no nc’est arrennésciu, unu sardu ci dda podit fai. “Nosu seus tostaus, chi si donant milli crais, finas a candu no ddas eus provadas totus non lassaus a perdi. Mi seu postu e aici apu fatu”. Davide fut moderadori in-d-unu forum de sistemas operativus, e at provau a ponni igui su programa, ma nemus dd’’agiudaiat a ddu provai. Issu, no essendu un’informàticu, no ddu podiat fai a solu. Nci funt passaus otu mesis. Contat: “Candu pobidda mia est abarrada incinta e at tentu unu ricoveru de 4 mesis po problemas de saludi, tenia bisongiu de una cosa chi m’ocupessit sa conca. Apu torrau a iscriri de fundamentu su software, aciungendu a is antivirus finas unas cantu distributzionis Linux live e Windows live.

 

Ma nemus ddu provaiat, mancu tra is amigus mius. Antzis, mi naraiant ca nci fua fuliendu su tempus”. Tandu Davide s’at giogau s’ùrtimu carta. At mandau Sardu a su malesu. Cuddu dd’at arespustu inderetura chi su software fut stravanau. Duas dîs agoa, candu  est andau a biri su situ de su malesu – unu talent scout apretziau apetotu – at tentu sa sorpresa de ddui biri a Sardu. “Po mei est stétia un’emotzioni manna, ca su situ est abbisitau de unu muntoni de genti de totu su mundu. Seu andau a biri in cantu ddu fuant iscarrighendu, ca deu dd’ia postu in-d-un’ispatzieddu web, e finas a tandu in 8 mesis dd’iant iscarrigau 450 personas. Cussu mengianu dd’ant iscarrigau in 500. In su forum euba ia postu su programa ci fuant 800 personas chi fuant ligendu su post miu. Tandu apu scritu: “Eis biu? Est andendu”. E calencunu de su forum m’at arrespustu: “Ita bolis fai, su sarvadori de sa pàtria?, comenti chi mi fessi pighendu is terras de su papa nendu chi igui faia totu deu.

 

Tandu apu lassau a perdi su forum”. De igui a pagus oras Costa at pigau unu domìniu e s’at fatu unu situ internet. Ant incumentzau a dd’erribbai unu muntoni de mail de cumplimentus. Unu in fatu de s’atru, una surra de situs poniant on line su programa sû bantendudeddu. Pustis pagu sa rivista informàtica tedesca Com dd’at domandau s’órdini po allegai a Sardu in sa copertina de su dvd, in 230 mila cópias. “Po mei fuant nùmerus de dolori de conca”, narat. Candu sa rivista est bessia, a Sardu dd’ant intregau 8 paginas. A pagu a pagu su programa est istétiu tradùsiu in bulgaru, rumenu, tedescu, spanniolu, cinesu traditzionali e cinesu semplificau. Sa versioni noa at essi tradùsia in àrabu puru. De tandu sempri prus rivistas ant chistionau de Sardu: comente Cip in Polonia e Cip in Germania, chi dd’ant postu in su dvd insoru.

 

Sa primu rivista italiana a dd’airi postu est stétia Win Magazine. Agoa est bénniu Pc professionale, su giornali prus de importu de su setori informàticu, chi in arbili de cust’annu at intregau 5 paginas a Sardu e dd’at postu in sa copertina de su dvd sû. Davide at fatu totu sena ai biu mancu unu soddu. Perou po fai custas cosas ci bolit unu muntoni de tempus. Duncas narat: “A mei m’est sempri pràxiu totu su chi benit de sa terra nosta. Su nòmini Shardana mi fait amachiai, e ai intzerriau aici su programa miu est un’onori. A mei no m’interessat su de no ai guadangiau nudda, mi interessat a promovi sa terra mia. Ma a tenni unu sponsor sardu m’iat a praxi, chi nou no m’apu a podi mai dedicai a custas cosas, ca tengiu su trabballu e sa familia de atendi. In Sardìnia nemus at tentu sa passiéntzia de m’iscurtai. Poita? Nemo propheta in patria?”