Alessandro Cani tenit 36 annus, fait su vìgili de su fogu e po passioni si dédicat a sa fotografia. Su sogetu sû preferiu est Casteddu chi cun sa laguna, su portu, su centru istóricu e su Poetu, est una de is citadis prus fotogénicas chi ci siant. De s’acabbu de s’annu passau, Alessandro costumat a fai su fotògrafu anca traballat puru, po documentai is interventus de is vìgilis.

 

In su duamila Alessandru cumentzat a arritratai a Casteddu cun sa machinedda cumpata, poita dd’abbisongiant unus cantu modellus po disenniai cun is tintas a àcua, hobby chi tenit de piciocheddu. S’acatat, perou, ca a fai fotografias no est sceti prus fàcili, ma est interessanti puru. “Poita – narat – cunsideras cosas chi pintendu a àcua non fait”.

 

In su 2005 sa ‘compattina’, cumenti dda tzérriat issu, cumentzat a dd’essi strinta. Intzàs Alessandro decidit de si comporai una reflex digitali. Un’atra passioni manna est su computer e difatis in internet connoscit a Flick: unu situ mannu de cundivisioni de fotografias frecuentau de genti de totu su mundu. Innia podit ponni is iscatus sûs e iscambiai parris e cumentus. Di aici nascit su grupu de “flickeriani” de Casteddu. In-d-una pariga de annus is iscritus funt giai in centu, e in su 2007 apariciant su primu “Flickr meeting” a su Poetu. Ddui pigant parti una trintina de personas chi, finas a intzàs, non si funt mancu mai bias, poita si chistionànt sceti bia computer. De igui decidint de fundai unu grupu de fotografus chi fatzat arti in manera prus cuncreta.

 

Nascit su “Collettivo 22”, chi in pagu tempus intrat a fai parti de sa truma de is artistas de su Caffè dell’Arte de Franco Sedda – una cafeteria de Casteddu meda connota chi promovit s’arti e sa cultura, spetzialmenti cun sa manifestada Pittori e scultori in Piazza del Carmine – e cun issus presentant is trabballus. Ma po una cosa o po s’atra, cun su tempus su Collettivu 22 perdit sa gana de su cumentzu e intzàs cussus chi cumenti Alessandru bolint ancora sighiri s’idea de fai una cosa séria ponint in pei s’assótziu culturali de fotografia “Effezero”. Is atóbius ddus faint duas bortas a sa cida, in Su Masu, e dónnia mesi discutint de unu tema diferenti. A ùrtimu cun Effezero ant documentau su cuncertu de Santa Teresa, a Pirri, organizau de Domus de Luna Onlus, fundatzioni chi sustenit pipius, piciocus e mamas in dificultadi. Un’ocasioni po agiudai sa genti chi tenit abbisongiu e po fai pràtica puru.

 

De pagu Alessandro at traballau po su situ de sa Camera de cumerciu de Casteddu, fotografendu is ‘monumentus produtivus’ de sa provincia. “Custa esperiéntzia m’est srebia po connosci ancora de prus is sardus – narat – ca in totu is logus anca seu andau, artigianus e commerciantis m’ant ispiegau s’ativitadi insoru e m’ant contau is dificultadis de custu momentu”. Un’atra cosa bella est sa collaboratzioni a s’‘Almanacco’ de Casteddu: “Poita m’at fatu intrai in medas logus de sa citadi mia chi funt de sólitu obertus sceti a cancunu”. Dónnia annu Alessandro andat a fai unu reportage po sa sagra de Sant’Antiogu. De su 2006 no mancat a una processioni de Sant’Efis, e a totu is momentus prus de importu de sa cida santa. Is fotografus chi Alessandru istimat de prus funt cussus de guerra. “Poita s’atividadi chi faint est diferenti de cussa de is atrus.

 

Igui non bastat a caminai in sa ’ia e tenni ogu atentu. Tocat a tenni motivatzioni manna. Própiu po cussu no nc’est totu sa ‘cuncurrénztia’ chi c’est in is atrus campus de sa fotografia”. De pagu, difatis, in sa mostra sua a su Caffè dell’Arte, chi teniat a sugetu su Carrasegari sardu, Alessandro at cicau de donai a is imàginis suas s’istili de su reportage de guerra in biancu e nieddu. Cumenti trastus custu fotografu at cumentzau cun sa Nikon D-70, est passau a sa D-300 e imoi imperat sa D-700, poita tenit sa possibilidadi de sfrutai mellus is óticas lumenosas, lestras e professionalis. Totu is ainas ddas at comporadas cun su dinareddu chi at fatu bendendu is imàginis suas, e no est pagu po un’apassionau.