In gara 11

Foto 3

Gara con Piras Seui 1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosighimus in s’imprenta de sa gara de Thiesi pro Nostra Segnora de Seunis in su 1976 cun tres cantadores campiones: Peppe Sozu, Remundu Piras e Antoni Piredda.

 

Una bella trina de temas – làgrima, suore e sàmbene – dan sa manera a sos poetas de arrejonare pro pius de un’ora subra custos argumentos, semper presentes in sa vida de sos cristianos. Sun 81 otavas da validoria rara, comente cumbinaia semper cando custos tres cantadores s’abbojan in gara. Cando an cantadu in Thiesi tiu Peppe Sozu teniat 62 annos, tiu Remundu Piras nde deviat cumrpire 73, sa matessi edade de tiu Antoni Piredda chi los aiat cumpridos.

 

 

 

1. SOZU (1’08”)

Initziamos de nou su cantu

in custu nostru verbale conflitu.

In su tema chi isetaimis tantu

dognunu at acampare su diritu:

non bastaiat in palcu su fritu

chi como bi cheriat su piantu

prite devo passare in cuss’istrada

ca a mie m’est sa làgrima tocada.

 

 

2. PIRAS (55”)

Tue versas de làgrima un’’utiu

e pianghes ca tenes coro aflitu.

(Ma) Como s’ijerru est bégnidu in s’istiu

e-i su tempus fatende est diritu,

chie suerat cando faghet fritu

podet leare fina unu refriu.

Tando devet giamare su dutore:

a mie m’est tocadu su suore.

 

 

3. PIREDDA (53”)

Dies bellas e feas in su mundu,

ndi ‘enit in campagna e in paese.

S’ària ch’est pighende dae fundu

est infrischende sas cambas e pêse.

Tema a poi ‘e su primu e su segundu,

a mie m’est tocadu su ‘e trese.

Po chi sos nostros argumentos giàmbene

tocat a mie a cantare su sàmbene.

 

 

4. SOZU (1’08”)

Ormai detzididu ana cun custu,

non podet nemos cambiare ‘idea.

Sa làgrima ‘essit in pena o pelea.

nisciunu podet piangher po gustu

e s’oju chi tenimos in sa chea

cussu devet bistare in issa infustu,

oltres chi ‘essit in dogn’ora trista:

sa làgrima apartenet a sa vista.

 

 

5. PIRAS (1’07”)

Eva at fatu su primu pecadu,

e Adamu est su primu pecadore.

. . . . .  bìdere a su Criadore

cando l’at Deu goi cundennadu

e po cundenna ischides chi l’at nadu:

“Trabàgliati su pane cun suore”.

Cheret narrer chi a su suore meu

a s’ómine l’at cundennadu Deu.

 

 

6. PIREDDA (52”)

Issos si tenen sa cundenna insoro,

l’at decretada s’eternu sovranu

mentres chi deo istimo e adoro

e tenzo caru su sàmbene umanu.

Si osservades su fìsicu umanu:

duas orechietas at su coro

ue totu su sàmbene recuet:

una retzit e una distribbuet.

 

 

7. SOZU (59”)

De su serpente a sa tentatzione

Eva pecadu at in cussu momentu.

Adamo puru sa culpa ada tentu,

totas duos pianghen a cumone.

Sa làgrima ‘e s’insoro pentimentu

at generadu sa redentzione.

Da chi est bessida sa làgrima a pizu

Deu promitit ch’imbiat su fizu.

 

 

8. PIRAS (52”)

Ma da chi Adamu at dévidu pecare

indonu est si pianghet, su mischinu.

Deu che l’’ogat dae su gialdinu:

li nàrat: “Anda a fora a trabagliare”.

Inie ponet unu cherubbinu

cun ispada ‘e fogu a lu tentare

però Adamu cun su suore sou

s’at piantadu unu gialdinu nou.

 

 

9. PIREDDA (51”)

Non lu nego su bene ‘e su suore

nemmancu sa lagrìma naturale.

Ma pensade a su fraternu amore:

s’umanidade fit ruta in su male.

Pensa chi da su primu abbitadore

tenimis su pecadu originale.

E-i custu pecadu originàriu

l’at estintu su samben de Calvàriu.

 

 

10. SOZU (59”)

O de una o de àtera manera

non verso mai làgrimas indonu

ca chie mirat s’eternu padronu

altzat sempre sos ojos a s’aera:

si at pecadu dimandat perdonu

tra su piantu e-i sa preghiera.

Ma sa làgrima est s’ùnicu tesoro

chi at dognunu li tocat su coro.

 

 

11. PIRAS (53”)

S’ómine a suerare est cundennadu,

suerat ogni umanu pecadore.

E po aer su chelu acuistadu

devet gherrare che trabagliadore

prite su chelu cheret trabagliadu

e si bi andat a foltza ‘e suore.

Chie po trabagliare non s’impitat

cussu mancu su chelu non meritat.

 

 

12. PIREDDA (50”)

Deo no ch”eto s’ischeda in biancu,

s’onore a su méritu si dada.

Osservade a Longinu cun s’ispada

cando at a Cristos feltu su fiancu:

a s’ora s’este s’aera iscurada

e-i sa vista li est bénnida mancu

e un’’utiu ‘e sàmbene divinu

fatu at torrare sa vista a Longinu.

 

 

13. SOZU (1’01”)

Ma si non bessit sa làgrima a fora

sa religione non tenet valores.

Sas làgrimas non fàghene rumores

ma a Paradisu ch’imbatin dognora.

Poite naran a Nostra Signora

Nostra Signora ‘e sos sete dolores?

Cussu tìtulu si l’at meritadu

po sas làgrimas caldas chi at versadu.

 

 

14. PIRAS (52”)

Tue ‘e piangher tenes tropu brama,

su piantu de sei ti est caladu.

però soltantu chie at trabagliadu

de onestade in terra tenet fama.

Santu Zuseppe sempre at sueradu

po campare su fizu e-i sa mama.

Sa mama calchi làgrima l’istrampat

ca b’est Santu Zuseppe chi la campat.

 

 

15. PIREDDA (47”)

Bae, Remundu, a trabagliare ognora,

t’at a calare su suore a brou.

E tue ‘e sas lagrìmas daende prou

de sa vista umana s’aurora

ca sas lagrimas de Nostra Signora,

mi’, fini po su caru fizu sou.

E-i  s’oju de làgrimas s’at tintu

ca be-i fit su sàmbene custrintu.

 

 

16. SOZU (55”)

Lassa a mie chi in làgrimas afoghe

che Marta e Madalena a discunfoltu.

Fin ambas pianghinde a pilu isoltu,

a Gesu Cristu an betadu sa ‘oghe

nende: “Si tue fis bistadu inoghe

Làzaru, frade nostru, non fit moltu.

Cristos cumpresu at sa làgrima pura,

su moltu nd’altzat dae sepoltura.

 

 

17. PIRAS (44”)

(Ma) Cristos ‘e sos meràculos est re

e aggiuare li ‘enit de obbligu.

Salvat unu chi andat dae castigu

però cussu dipendet dae me

ca Gesucristu a sa molte ‘e s’amigu

fat’at chentu chilometros a pe’.

Po lu resuscitare ch’est andadu:

nara cantu dêt aer sueradu.

 

 

18. PIREDDA (48”)

Però non bastat su suore solu

e nemmancu sa làgrima gemella.

Ma chie aggiunghet sas notes de dolu

a tota custa intera parentella?

Mira in Torinu ch’in-d-una capella

bi est de Gesu Cristu su lentolu.

E in su lentolu chi est in Torinu

cunservadu est su sàmbene divinu.

 

 

 

19. SOZU (1’00”)

Chelzo chi suerende andes e torres

ma cun Làzaru meda non ti onoro

ca tocat chi in sas làgrimas ti aforres

si bramas de sa grascia su tesoro:

incue su piantu ‘e ambas sorres

a Gesu Cristu at tocadu su coro.

Ca fit moltu e postu intr’’e sa cascia

da sa lagrìma an otentu sa grascia.

 

 

20. PIRAS (56”)

Abbaidade su fizu ‘e Deu

cando cunsagrat s’ecuaristia:

leadu at issu samben e binu ebbia

e lu dat a sos Apòstolos a torneu.

Narat: “ Su pane est sa carre mia

e-i su ‘inu est su sàmbene meu”.

Cuss’Ecuaristia su Segnore

l’at fata da su frutu ‘e su suore.

 

 

21. PIREDDA (43”)

Da s’argumentu non che ‘esso addane

antzis devo risponder a vicinu.

Tzeltu chie trabagliat su terrinu

nd’at a sufrire peus de su cane.

As a tenner reione po su pane

ma non ti do reione po su ‘inu

puite at nadu su fizu ‘e Deu:

“Lêzi, bufade su sàmbene meu”.

 

 

22.SOZU (1’04”)

De suore e de sàmbene in su cantu

no azis a pesare un’avolotu.

Ma da chi a Cristos de sa pena afrantu

de ebreos fin bochinde unu fiotu

Pedru jurat chi mai l’at connotu

ma poi s’est pentidu e at piantu.

Da sa làgrima sua ‘e pentimentu

fina ‘e su chelu sas giaes at tentu.

 

 

23. PIRAS (44”)

Antoni, non ti ch’andes tropu addane,

para coraggiu e beninde a vicinu.

Ammentadinde chi Cristos divinu

binu e pane cunsagrat iguddane:

sa carre l’assimizat a su pane

su samben l’assimizat a su ‘inu.

Su ‘inu meu a tentu sa vitória

e ch’est bandadu a sa janna ’e sa glória.

 

 

24. PIREDDA (47”)

Non nd’isco a ue cheres arrivare:

Iscùltami, Remundu, cun passéntzia.

Tando ‘e sa Divina Onnipoténtzia

non nde devimos mancu cummentare:

da chi si tratat de l’assimizare

b’at de sa realtade diferéntzia.

L’at dadu de su ’inu s’assimizu

ma su samben de sas venas est fizu.

 

 

25. SOZU (54”)

Ma ammentade una fémina terrena,

de libbertina dat proa palese.

Ma a da poi su re de sos rese

a connoschéntzia ‘enit de s’iscena:

pianghinde Maria Madalena

de Gesucristu si est betada a pêse.

E si traformat de sana pianta:

l’at perdonada e diventada est santa.

 

 

26. PIRAS (43”)

(Beh) A Antoni li rispondo dae nou

po cantu chi si nd’est pesadu reu.

Su satzerdote est ministru ‘e Deu

e faghet sa cosa cun fide e a prou.

In su càlighe b’est su ‘inu meu

però bi mancat su sàmbene tou.

Su ‘inu meu in sa missa ‘ider dêse:

deo bi so e tue non bi sese.

 

  

27. PIREDDA (44”)

Ma de fronte a Deu giustifica,

faghes una figura miserina.

Su sàmbene at sa parte pius rica

de s’universu in dogni faina.

E cale eroe che Pietro Mica

cando atacadu at su fogu a sa mina?

Su sàmbene at ispaltu in s’orizonte:

salvat Torinu e-i su Piemonte.

 

 

28. SOZU (50”)

A Bàrbara, innotzente verginella,

ammentadinde flagellada l’ana

ca at giuradu sa fide cristiana,

nd’at fatu ‘e sa presone una capella

ma ca su note at piantu in sa cella

l’est aparidu Cristos e l’at sana.

S’àteru die in pùbblicu est bessida

e non giughiat manc’una ferida.

 

 

29. PIRAS (43”)

Tue as a Madalena postu a misciu,

at piantu che fémina terrena.

S’aiat trabagliadu Madalena

no aiat leadu cussu visciu:

ca non sueraiat sa carena

példidu at onestade cun giudisciu

proite chie onestu istare cheret

bisonzu chi trabagliet e sueret.

 

 

30. PIREDDA (41”)

O Remundu, non fetas s’ispavaldu

ca ancora sa finale non l’as bida.

e mancu Sotgiu che poeta saldu

non ti l’’antes gasie penetida.

Finas ch’at tentu su sàmbene caldu

s’est finas Madalena diveltida

e at pensadu a su chelu infinitu

da chi jughiat su sàmbene fritu.

 

 

31. SOZU (53”)

De una cosa, Piredda, ti ammenta:

Madalena est de lughe un’aurora

ca sas làgrimas ch’at bogadu a fora

s’ànima sua la torran cuntenta:

dae su samben tou est pecadora

ma sa làgrima mia l’at redenta.

E tando in su chi pensas non be-i creo:

s’’idet chi santa l’apo fata deo.

 

 

32. PIRAS (43”)

A Madalena Peppe dat su ‘antu

e Antoni l’at abbasciada in pitzinnia.

Sant’Isidoro, invece fatu santu

ja l’ana prite at sueradu ebbia:

no at versadu sàmbene ne piantu,

fut aradore e in sa massaria.

Ca su trabagliu est sempre beneitu

su suore l’at dadu su meritu.

 

 

33. PIREDDA (40”)

Remundu pensat a s’agricoltura

tantu non tenet àtera grandesa.

Peppe po Madalena tene cura,

mi paret tue l’as male cumpresa

ca si est diveltida in gioventura

e si est penetida a sa ‘etzesa.

Totucantu su sàmbene meritat:

isse t’iscaldit e isse t’infrìtat.

 

 

34. SOZU (57”)

Bella e giovàna fit a meraviglia

cand’issa reparadu ada sos dannos.

Tue posta l’aias in afannos

ma poi b’intro deo po puntiglia:

poi ‘e su perdonu po trint’annos

piantu at in sa gruta ‘e Marsiglia.

E si la miras sa làgrima onoras

ca l’at fatu in sos càvanos sas coras.

 

 

35. PIRAS (40’’)

Peppe, tenes sa parte tropu rude

e non li podes fagher sa difesa.

Madalena at peldidu sa virtude

cand’aiat su sàmbene in caldesa:

da chi no at sueradu in gioventude

a s’ora at piantu a sa ‘etzesa.

S’aiat sueradu che a mie

no aiat piantu che a tie.

 

 

36. PIREDDA (45”)

Lassade ‘e Madalena sa piae,

sighimus a cantare in su binàriu.

Tochende inoghe e tochende iguddae

est sempre sa dotrina ‘e su rosàriu:

issara as nadu, a su primu vicàriu

chi de su chelu li an dadu sa jae

ma de fronte a Thiesi totucantu

chie at a Santu Pedru fatu santu?

 

 

37. SOZU (53”)

Remundu Pira, pedinde agiutóriu

non lu so deo in-d-unu tema a bantu

ca si devo piangher est notóriu

devo versare ‘e làgrimas su tantu:

nara poite est ch’a su Purgadóriu

lu jàmana su regnu ‘e su piantu.

Est sa làgrima chi ti purifìcat

chi de su chelu sa via t’indicat.

 

 

38. PIRAS (39”)

Bisonzu chi ‘e sa làgrimas mi joghe,

ca est unu banale repertóriu.

S’ómine de suore at una foghe

po produire po totu est notóriu.

Tue ti ch’andas a su Purgadóriu

ma deo devo suerare inoghe.

Non mi che poto andare addane-addane

ca sa zente ‘e inoghe cheret pane.

 

 

39. PIREDDA (46”)

Abbarra, Peppe Sozu, a su fiancu

e dae a sa rejone atentzione.

Cand’est tropu su gróbbulu biancu

est in deperimentu sa persone

e a chie jughet de sàmbene in mancu

tando li faghen sa trasfusione.

Po nde l’’ogare sa vena si punghet

e a chie nde mancat si nd’aggiunghet.

 

 

40. SOZU (55”)

Ma non so deo andende a tota fua

po ch’arrivire a su regnu ‘e s’altura.

Si piango sa via non mi est dura,

podet bistare a fiancu ‘e sa tua.

A da chi naschet una criadura

su piantu est sa prima ‘oghe sua.

‘Essit sa làgrima innotzente e pulida

chi est su primu signu ‘e sa vida.

 

 

41. PIRAS (49”)

(Ma) Sa criatura ‘e piangher intendet

e abbozat su piantu e li resessit

però a piangher issa non petessit

ca su coro po nudda si atzendet.

Cussa pianghet però non cumprendet,

infati mancu làgrimas non bessit.

Parte tua no est ne parte mia

ca tue tenes sa làgrima ebbia.

 

 

42. PIREDDA (46”)

O Peppe, non ti fetas furibbundu,

a su chi ses nelzende pone cura.

Totu cantos naschimos po natura

e-i su frutu ‘enit dae su fundu:

ischit pianghet una criatura

ma poi chi est bénnida a su mundu

Ma noe meses primu ‘e esser nada

in su sàmbene est ingenerada.

 

 

43. SOZU (53”)

Ma su piantu est in sa parte mia

e non b’insistas in su toltu ancora

ca una criadura a s’aurora

da chi pianghet est signu chi est bia

e poi a su momentu ‘e s’agonia

sa làgrima nd’ispuntat torra a fora.

Mai nisciunu de issa si brivat,

s’ùltima paltit e sa prima arrivat.

 

 

44. PIRAS (44”)

Mirade, a pena  nàschen sos piseddos

mama e babbu ‘e immannare isperat.

Sa mama faghet fascas e manteddos

e istìrada e cosit e suerat,

su babbu est furriende sos chelveddos:

trabagliat, sacrificat e chimerat.

Chie li dat sas gràtzias de Deu

est solamente su suore meu.

 

 

45. PIREDDA (48”)

Abbarra calmu e faedda pianu,

non che la finas cun pane e regotu.

Ma sos ch’an sacrifitzios connotu:

ch’ana versadu su sàmbene umanu

e Santu Zuniari e Santu Brotu,

e-i santu ‘Ainzu, turritanu

oe los sunu santos venerende,

niunu los at bidos pianghende.

 

 

46. SOZU (52”)

Ma si de una cosa ti fentomo,

ca non mi das allìviu a sa pena,

e canta gioventude, nara como,

ponet a su bersagliu sa carena:

su fizu est suerende in terra anzena

e-i sa mama est pianghinde in domo.

Proa da custa pena a che la frànghere,

tue impedi sa mama ‘e piànghere.

 

 

47. PIRAS (46”)

Su piantu lu adata e lu concìlia,

non chelzo chi lu sàmunes in Omo.

Si cojuan sos gióvanos de como,

si deven costituire una famìlia,

si deven comporare sa mobbìlia,

si deven puru fagher una domo.

A manera in futuru chi prospèret

unu pagu ‘e suore be-i cheret.

 

 

48. PIREDDA (44”)

Bonu proe ti fetat bonu proe,

bae a bender móbbiles e oro

per’a Thiesi domandamus oe

inue est s’eroismu e su decoro:

medagliadu tenimus un’eroe

e-d-est su fizu de sa terra insoro.

Su sàmbene l’at dadu cussu ‘antu,

e non l’at fatu eroe su piantu.

 

49. SOZU (51”)

Piras at faeddadu de s’unione,

ma li cheria narrer una cosa.

Bi at fina una folla numerosa,

sa die festa faghen a cumone

però sa mama a una fiza isposa

li dat in domo sa benediscione.

Sun duos coro de amore in gherra:

sas làgrimas nde falan fina a terra.

 

 

50. PIRAS (49”)

Cando duos . . . . . . . s’unione

sa mama e-i su babbu at un’obbrigu.

Po usu ‘e una manna traditzione

chi l’an usadu da tempus antigu,

cando li dat sa beneditzione

ja lis betan sos punzos de su trigu.

Su trigu subra ‘e totos duos est rutu

e cussu trigu de suore est su frutu

 

 

51. PIREDDA (44”)

Si lis betas su trigu a manu lena

prite lu faghes nàrami e atua.

Si in su coro la tenes a sa cua

in issa b’este s’amore piena:

das sa beneiscione a fiza tua

chi non la das a una fiza anzena.

Nàralu ‘e custu pópulu a preséntzia

puite est chi b’est cussa diferéntzia.

 

 

52. SOZU (51”)

Ma si bi rifletides unu pagu

da chi semus in tres in custu tretu

separamos su brutu dae su netu

nessi po tres minutos de disvagu:

su suore a sas boltas dat fiagu

e podet esser su sàmbene infetu.

Sa làgrima est sa sacra parte eleta

sempre incontaminada e sempre neta.

 

 

53. PIRAS (40”)

(Be) Peppe, chie at unu brutu odore

cando est sueradu una persone,

però cussu fiagu est un’onore

cando passat suerende su lentore:

chie non tenet fiagu ‘e suore

cheret narrer ch’est unu pelandrone

chi no at mai sueradu igue

cussos guasi sun coment’e tue.

 

 

54. PIREDDA (51”)

Si Peppe Sozu aintrat un’istillu

fatende a sos collegas un’isfida.

Si b’est sa parte mia aggradessida

ja vives finas tue trancuillu.

As nadu chi sa làgrima est pulida,

mìradi tando unu cocodrillu:

isse pianghet, fàghemi a ischire,

ca non podet sos mossos digerire.

 

 

55. SOZU (50”)

Non l’apo fatu po pesare briga

ma pro . . . . sa zente tota.

Como non torro a giampare sa riga

ma la sigo ‘e sa làgrima sa lota:

nara poite in d-una tumba antiga

bi at un’anforeta ‘e terra cota

ca totucantu in onore ‘e su moltu

sas làgrimas inie ana regoltu.

 

 

56. PIRAS (49”)

Ma como non si usat in sa trumba

atediare de s’oju su lentore,

invece oe trabagliat s’iscultore

isculpit in sa rosa una columba.

Un’Anghelu b’isculpit protetore

isfidende sos mostros de sa tumba

pro ch’anden a su giudisciu ‘e Deu

e tot’est frutu ‘e su suore meu.

 

 

57. PIREDDA (45”)

A lu lassas, Remundu, su buldellu

chi non piaghet tantu a suerare,

ma su sàmbene at àteru livellu:

non si podet niunu allontanare.

Sun sos dutores fatende s’apellu

chi totus potan sàmbene donare

però non chìlcana unu donatore

chi diat sa lagrima o su suore.

 

 

58.SOZU (52’’)

De Remundu sos ànghelos e trumbas

mi fàghene cantende simpatia

ma s’a-i custa zona ti che arrumbas

permiti ch’eo ti nelza sa mia.

Su duos de su mese ‘e sant’Andria

totus faghen sos giros in sas tumbas:

totus pianghen sos mortos insoro

e sos chi non pianghen no an coro.

 

 

59. PIRAS (53”)

(Be) Su die est s’ammentu ‘e sos dolores,

oe pianghen sos mortos de deris.

Sos bechinos diventan totu amores

ca faghen piatzolas chi preferis,

e poi che lis giughen sos fiores

ch’est su suore de sos gialdineris.

Fina infunden de làgrimas su pe’

ma sos fiores los lean dae me.

 

 

60. PIREDDA (49”)

Canta matana e cant’abbolotu

custu suore po dare in omaggiu,

però si nos ponimos in viaggiu

nos devimos iscapellare totu.

Nara, sa tumba ‘e su Milite Ignotu

cantos bi nd’andat in pellegrinaggiu.

Presentan in-d-un’ùnica persone

su sàmbene ‘e s’intera natzione.

 

 

61. SOZU (59”)

Piredda, ja l’indovinas s’istrada

in-d-una tumba ‘e marmu o de cristallu.

Ma s’a inie faghes sa tucada

non cantas che picione o papagallu

e ne li faghes una serenada

ne b’andas po ti fagher unu ballu.

Si cuss’eroe cheres onorare

bi deves una làgrima versare.

 

 

62. PIRAS (51”)

Nara, una doda si bi faghet sola?

No, b’an betadu linu e lana susu

poi ja devet ballare su fusu

su ghìndalu girare cun s’atzola

in su telalzu istirare s’ispola,

bi devet aer cosas de piusu.

Est su suore su chi sodisfaghet

ca chena issu doda non si faghet.

 

 

63. PIREDDA (51”)

Peppe faeddas de su sentimentu

prite tenes sa làgrima odierna.

Ma lea ‘e sa rejone sa lanterna,

de cantu sacrefìtziu ada tentu.

A su Mìlite in sa tzitade eterna

l’an fatu un’onoradu monumentu

prite at versadu su sàmbene sou:

non b’intrat nudda su piantu tou.

 

 

64. SOZU (59”)

Ma de patriotismu sas iscossas

non las cheria ponner in guai.

Si totu cussa glória ti addossas

prite sàmbene as versadu assai

nàrami a sas Ardeatinas Fossas

si tue non bi ses bintradu mai.

Proa a bi passare calchi die

de cantas làgrimas bi versan inie.

 

 

65. PIRAS (57’’)

Nàdemi, Michelangelo e Bramante

cantu suore ‘e mente e de ischina

po fagher cussa cùpola importante

de Santu Pedru e de sa dotrina.

Cantu dêt aer sueradu Dante

po fagher sa Cummédia Divina:

immaginada a l’àere e finida

b’at postu su suore ‘e tota vida.

 

 

66. PIREDDA (46”)

Deo non chilco a Dante fiorentinu

tantu non b’intrat ne bene ne male.

Ma chie at su coro leoninu

su sàmbene lu versat puntuale:

ite nd’amus a narrer de Musinu,

de Thiesi su grande generale?

Sàmbene nd’at versadu goi e gai

ma pianghende non l’an bidu mai.

 

 

67. SOZU (56”)

Faghe a sos paesanos richiamu

ca a custa terra tua an fatu onore.

Ma deo devo sighire unu ramu

chi non tocat ne samben ne suore:

da chi at piantu su ‘etzu Priàmu

l’an torradu sa salma de Ettòre.

S’inimigu cummovet un’aizu

finas a puntu e li torran su fizu.

 

 

68. PIRAS (48”)

…………………..vitamina,

e contr’a Peppe la gherrat e tessit.

Tando su sàmbene andat in ruina,

solu-solu a sanare non resessit:

tando li dana nessi un’aspirina,

in su suore su male chi ‘essit

. . . . . . tota sa dimora

e-i su …… ch’’essit fora.

 

 

69. PIREDDA (48”)

Bae Remundu, trabaglia e suera,

dadu chi t’est tocadu su suore.

Ossérvati a fratelli Bandiera,

cantu sàmbene umanu est in dolore

e sos màrtires de su Belfiore

po redimire s’Italia intera.

De su sàmbene est tota sa siéntzia

in sos eroes de s’Indipendéntzia.

 

 

70. SOZU (59”)

Chircas d’eroes una parentella

ch’an versadu su sàmbene a trainu.

Ma ti lea sa nostra ìsola bella,

cantos males la ponen in pedinu,

bae  e che passa in domo de Mazzella,

de Ceselia, Mannatzu e Baghinu

chi sos costrintos mancan dae ora

ma sun in domo pianghinde ancora.

 

 

71. PIRAS (45”)

Peppe si ponet sa manu in su fronte,

(ma) persone molta non la torrat bia.

Po fagher unu ramu ‘e ferrovia

bi chelzo deo a bucare su monte:

b’at unu riu a si ponner in via,

tando suero  e bi fato unu ponte.

Bois pasades ambos in piata

ma su suore meu bos l’at fata.

 

 

72. PIREDDA (46”)

Remundu est reunende ratatuglia,

po fagher gallerias a ispantu.

Ma su sambène no est una buglia,

po lu versare bi cheret su tantu.

Bae, Remundu Pira, a Redipuglia

inue b’est su grande campusantu:

de s’Itàlia intera su decoro

sos ch’an versadu su sàmbene insoro.

 

 

73. SOZU (58”)

Incue puru làgrimas in penas

bidu an era lontana che vicina.

Ma su piantu est una meighina

ch’isfogat da su sàmbene in sas venas:

si cheres bider de piantu iscenas

oe ti podes aviare in Cina

chi bi versan sas làgrimas a riu

ca at su capu insoro nadu adiu.

 

 

74. PIRAS (47”)

Mao a mie m’at fatu pagu dolu

tantu non l’apo po nudda piantu.

Si fato fagher unu campusantu

bi cheret de suore su consolu,

e poi su suore nd’’essit solu,

su sàmbene in sas venas si ch’est frantu:

non nd’’essit ca sa pedde at po ammuntu

e po nd”essire a foras cheret puntu.

 

 

75. PIREDDA (48”)

Su sàmbene totue est veneradu

da sa trincea fina a sa capella.

In difesa ‘e s’Itàlia bella

nàrami cantu sàmbene an versadu.

Enrico Toti leat s’istampella

da chi l’an de un’anca mutiladu.

Su sàmbene at versadu cun caràtere:

fin’a un’anca tucat a cumbàtere.

 

 

76. SOZU (1’02”)

Però in Mao non tenia toltu,

si l’apo presentadu in custu tretu.

Non fit isse ‘e sa làgrima in s’isetu

ma lu sun pianghinde a pilu isoltu:

sa làgrima chi si versat po su moltu

ja li confirmat de vida s’afetu.

Dae s’oju una làgrima nde illustran

totu s’amore insoro a s’ora mustran.

 

 

77. PIRAS (1’08”)

Si unu giru in sa Saldigna faghes,

b’at nuraghes de tufu e de granitu.

Bandade a sas piramides d’Egitu,

de civiltade antiga sos tenaghes:

si gratacielos e casteddos faghes

o digas ‘e su riu in calchi situ:

naves, e bastimentos e frigatas

totu cun su suore las an fatas.

 

 

78. PIREDDA (52”)

Naras chi asa fatu pane ‘e trigu,

dogni fadiga e dogni cereale.

Amsìcora, unu saldu eroe antigu,

at lassadu una fama universale:

po non ruer in manu a s’inimigu

s’at ficadu in su coro su pugnale.

Su sàmbene ite glória li prestat:

s’eroe morit ma sa fama restat.

 

 

79. SOZU (1’02”)

Mi parit ora ‘e fagher chiusura,

ma fino in sos momentos dolorosos

poite che at eventos disastrosos,

de su Friùli mira s’isventura.

Bìndighi milliones de lebbrosos

sun isetende assisténtzia e cura.

Cando mai su mundu totucantu

chi no iscultat s’insoro piantu.

 

 

80. PIRAS (46”)

Ja chi su tema cheren a finire,

finimus de acordu tot’umpare.

Su Frìuli est de ricostruire

sas domos che in primu po torrare

e po cussu si devet suerare,

a trabagliare non deven timire.

No be-i cheret su piantu tou:

su suore la faghet dae nou.

 

 

81. PIREDDA (51”)

Fato sa fine si sa fine pones,

no arroganto e ne arrogantas.

Però, Remundu, su suore ‘antas

ma in su samben sun sos campiones

puite degheoto milliones

sun màrtires tra santos cun sas santas.

Sacrificadu an sa vida po Deu

e an versadu su sàmbene meu.