pitigalimba def15Sa terra semenada est totacanta

de foghiles de gherra totu in tundu:

in su Giardinu Terrestre fecundu

sicadu an de sa paghe ogni pianta.

 

Sa bona volontade no est tanta

de ponner fine a s’odiu profundu,

ma ite isperat su restu ’e su mundu

si non b’at paghe mancu in Terrasanta?

 

Sa ’oghe americana pacifista

non podet mai cantare vitoria,

si sa musica faghet malu sonu.

 

Chie faghet torrare a sa memoria

s’eco de calchi ditatura trista

bisonzat chi de coro siat bonu.

 

Sa paghe si conchistat cun prudentzia

e non s’imponet cun sa prepotentzia.