Sardara StemmaContendi in Sàrdara” – Primu editzioni 2012

 

REGULAMENTU E BANDU

 Sardara Stemma1

1. Partetzipantis

Su cuncursu est lìbberu e de badas, abertu a is scritoris in lìngua sarda.

 

2. Setzionis

Su cuncursu “Contendi in Sàrdara” est pratziu in tres setzionis:

a)       Setzioni de Poesia Sarda Inèdita, aberta a totus;

b)      Setzioni de Prosa Sarda Inèdita, aberta a totus;

c)      Setzioni Scolas, Poesia e Prosa Sarda, aberta a is studentis de s’Istitutu Cumprensivu de Santu ‘Èngiu (inclùdius is studentis de su ex Istitutu Cumprensivu de Sàrdara);

 

3. Is òperas amìtias

Si podit partetzipai cun un’òpera sceti po dònnia setzioni. Po sa setzioni c), po is scolas, est amìtia prus de un’òpera de parti de sa pròpiu Scola. Funt amìtias a su prèmiu totu is formas de poesia in rima (tertzinas, cuartinas, sestinas, otavas, sonetus, modas, mutetus, etzètera) e a versus scapus, bastit chi no siant prus mannas de 50 versus in totu e chi siant inèditas.Funt amìtias òperas in prosa de dònnia genia, ma no depint essi prus mannas de 20000 caràteris (tipu: times new roman, mannària: 12), spàtzius inclùdius, bastit chi siant inèditas. Is òperas depint essi frunidas de glossàriu cun is fueddus/dìcius/maneras de nai pagu comunas e connotas.

 

4. Temas

A prexeri de is scritoris.

 

5. Giudìtziu de sa Cumissioni

No si podit andai contras a su chi detzidit sa Cumissioni chi càstiat is òperas. Sa Cumissioni at a sceberai, chi ddui funt, intra de is partetzipantis amìtius, a su mancu 3 finalistas po dònnia setzioni chi ant a essi decraraus bincidoris. Ant a podi essi assinniadas una o prus propositzionis de minescimentu.

 

6. Giuria esaminadora

Sa Cumissioni tenit s’incàrrigu de cuntrollai is òperas chi arribbant. Sa Cumissioni at a essi cumposta de genti de esperièntzia provada, capatzidadi e cumpetèntzia in su campu culturali e linguìsticu. Innantis de sa data de proclamatzioni de is bincidoris s’at pubblicai s’elencu cumpletu de is chi cumponint sa Giuria.

Critèrius de sceberu

– Is òperas depint essi scritas sceti in lìngua sarda.

– Is òperas no depint essi stadas premiadas in Itàlia o in foras de Itàlia, in lìbburus, periòdicus, in internet o documentus audiovisivus, ne premiadas o sinnialadas in àterus cuncursus.

 

7. Tzirimònia de premiatzioni

Is finalistas si depint presentziai a sa premiatzioni. In casu de strobbu cumprovau est amìtia sa dèlega a una personi incarrigada de s’arritiru de su prèmiu. In sa tzirimònia, cun presentada lestra de is òperas amìtias, s’at a protzedi a sa decrarada ufitziali de is bincidoris.

 

8. Cumenti mandai is òperas

Is òperas podint essi spedidas cun racumandada A/R, cun 4 còpias, cun sa scheda de partetzipatzioni; depint arribbai, cun sa posta o cunsinniadas a manu, a intru de sa dii 15/11/2012 (Ballit su timbru de sa posta o s’arricida, timbrada e firmada de su chi dd’arricit, innoi siat scrita sa data de cunsìnnia a manu) a s’indiritzu chi sighit: Comune di Sardara, Piazza Gramsci, 1- 09030 SARDARA (VS), in busta serrada innoi ddoi siat scritu in foras, in modu craru, “Contendi in Sàrdara” – Sàrdara – 1u ed. 2012”, cun sa setzioni innoi si bolit partetzipai. S’organizatzioni de su cuncursu no tenit responsabbilidadi peruna de ritardus o faddinas de is Postas.

 

9. Aprontamentu de sa busta e tratamentu de is òperas apustis de su cuncursu

Is òperas e is bustas chi ddas cuntenint depint essi scritas chentza de nòminis e no depint portai sìnnu de identificatzioni perunu ma essi firmada sceti cun d-unu nomìngiu. A intru de una busta manna ddoi depint essi àteras 2 bustas scambilladas:

una prus manna cun 4 còpias de s’òpera cun su glossàriu e su CD cun s’elabborau, un’àtera pitica, serrada, innoi si depit ponni sa scheda de partetzipatzioni. In sa scheda de partetzipatzioni si depit scriri su nòmini e sangunau de su scritori, su nomìngiu, su tìtulu de s’òpera, s’indiritzu de residèntzia, su Stadu, po chi bivit in foras de Itàlia, su nùmeru o is nùmerus de telèfunu e, po chi ddu tenit, s’indiritzu de posta eletrònica. In prus, depit essi scrita sa setzioni innoi si bolit partetzipai e una decrarada innoi s’atzetant is normas e is cunditzionis cuntènnias in custu Regulamentu, po no essi esclùdius de su cuncursu.

Is chi bolint partetzipai a ambaduas is setzionis a), b), in su plicu si depint ponni 2 bustas mannas, una po dònnia òpera (sèmpiri in 4 còpias + CD) e una pitica po sa scheda de partetzipatzioni, chi est ùnica, fintzas chi si bolit partetzipai a prus setzionis paris. In sa setzioni c), chi is Scolas bolint partetzipai cun prus de un’òpera, in su plicu depint ponni tantas bustas mannas, cun d-unu nùmeru, cantu funt is òperas, una po dònnia òpera (in 4 còpias) e tantas bustas piticas cantu funt is òperas cun is schedas de partètzipatzioni, cun su pròpiu nùmeru de is bustas mannas. In custu casu si podit ponni unu CD sceti po is scritoris chi faint parti de sa pròpiu classi (duncas 1 CD po classi). In custu casu su CD depit essi postu aintru de una busta po contu suu. Sa Segreteria de su cuncursu aberrit is bustas, ponit unu nùmeru in is bustas de a intru, arregollit sa busta pitica e cunsìnniat cussas chi cuntenint is òperas a sa Giuria chi ddas depit esaminai. Is òperas no si torrant ma ant a essi ma postas in d-una setzioni, in paperi e in formau digitali, de sa Bibblioteca Comunali de Sàrdara e in su situ de su Comunu. Su copyright, chi esistit, est de su scritori chi partètzipat a su cuncursu. In su momentu chi si mandant is òperas a su cuncursu, s’atzetant totu is normas cuntènnias in custu Regulamentu.

 

10. Prèmius

Is scritoris de is 3 òperas prus bellas de ònnia setzioni funt decraraus bincidoris de sa setzioni innoi ant cuncurtu e ant a essi premiaus cun sa pubblicatzioni de is òperas in d-unu lìbburu. Is piciocheddus bincidoris de sa setzioni C) a prus de sa pubblicatzioni ant a arriciri prèmius. Un’atestau de minescimentu at a essi giau a totu is scritoris chi ddis minescint. A totus is scritoris at a essi cunsinniau un’atestau de partetzipatzioni a su Cuncursu literàriu. Totu is òperas prus bellas ant a essi comuncas pubblicadas in  d-unu lìbburu.

 

11.Tempus

In su situ de su Comunu: http://www.comune.sardara.vs.it ant a essi sinnialaus is nòminis de is chi ant a essi premiaus, a su mancu dexi diis innantis de sa tzirimònia de premiatzioni. Issus ant a essi informaus fintzas cun lìtera e/o e-mail.

 

12. Info

Segreteria Comunu de Sàrdara, Piazza Gramsci, 1 – 09030 SARDARA (VS) tel. 070 934501 / 070 93450221  fax 070 9386111 o po E-mail a s’indiritzu: segrecomsardara@tiscali.it 

Pro Loco Sàrdara 3482298069 email proloco.sardara@tiscali.it  Custu bandu si podit scarrigai de su situ http://www.comune.sardara.vs.it/