pitigalimba defSa cumpagnia, apo sempre intesu,

chi nachi fintzas Deus l’at amada,

e infatis Gesusu l’at chircada

tra apòstolos, vicinu e atesu.

 

Sa soledade est semper unu pesu

pro chie amat sa vida assotziada,

chie preferit sa vida isolada

o non cumprendet o no est cumpresu.

 

Sa cumpagnia est sempre unu consolu,

màssimu pro chie est in angustia,

o in turmentu pro calchi oriolu.

 

Si s’antzianu est sena cumpagnia

no est cumpletamente mai solu

ma cun Gesusu, Zuseppe e Maria.