forever 093Constantin Hera Bogdan est unu piciocu de 28 annus. Bivit innoi de pagu, cuatru mesis, e trabballat cumenti infirmieri pediàtricu in sa clìnica Macciotta. Constantin benit de sa Romania, sa bidda sua ddi narant Craiova: 300 mila abitantis, cabulogu de su distretu de Dolj. Cumenti medas connatzionalis sûs, Constantin est beniu a innoi a cicai sorti bona, datu ca in sa terra sua ddoi est meda poboresa. Bivit in Casteddu, in Is Mirrionis, cun sa cumpangia Mihaela Nicolae e sa sroga, chi est de cincu annus in Sardìnnia e fait sa badanti in Castiadas.

 

Constantin est unu piciocu studiau: tenit sa làurea de infirmieri. In Romania non faiat custu tipu de trabballu, poita tocat a essi meda acotzaus po intrai a trabballai di aici. Tocat a bogai sa matzeta, chi nou, cosa de cincu-semila éurus. “E in cantus annus ddus guadangiu? –  narat – Candu cumentzas ti donant 300 eurus a su mesi…”. Po cussu, mancai su tìtulu de istùdiu, pustis unu primu perìudu de emigratzioni in Itàlia: a Milanu, innui iat imparau su mistieri de muradori, e s’iat fatu dinareddu, Constantin iat obertu in Romania una dita de costrutzionis edilis. Mihaela invecias, chi est laureada in lìnguas, faiat sa maista in-d-una scola. A su cumentzu sa cosa pariat andendi beni puru: Constantin si fiat comprau totu s’atretzadura po podi trabballai, sa domu, sa màchina. Finas a sa crisi, una crisi manna manna: tandu iat dépiu serrai totu. E issa puru iat pérdiu su traballu.

 

Constantin narat ca est stétiu unu momentu legiu po issus, e po totu is rumenus. Po bona sorti sa sroga, chi giai trabballàt innoi cumenti ’e badanti, ddus iat agiudaus meda. De intzàs Constantin iat cumpréndiu ca non fiat prus possìbbili a bivi incui. Fiat calau in Sardìnnia po sa prima ’orta s’annu passau, in s’istadi, acant’’e sa sroga. Una spétzia de bagàntzia: po biri puru, po cumprendi comenti si podiat istai innoi. Intzàs si fiat postu in cuntatu cun s’agentzia Real Jobs, chi dd’iat agiudau a fai totu is documentus e a agatai su trabballu e sa domu anca bivi. Totu prontu, Constantin e Mihaela si funt trasferius.

 

Po imoi si funt agatendu beni meda, mancai issa ancora no apat agatau trabballu. Intantis at fatu unu cursu de lìngua italiana in Sant’Eulàlia. Comenti totu is piciocus, s’ùnica cosa chi iant a bolli est unu cuntratu prus siguru po si podi comporai una domu, una màchina e po si podi fai una famìlia cumenti si spetat. Po imoi sa vida de Constantin est innoi e chi is cosas abarrant di aici issu e Mihaela non tenint intentzioni peruna de torrai in Romania, poita si stait mali.

 

No ddoi est nudda nudda: non c’est traballu, ddoi est màfia e corrutzioni in dónnia logu: po cussu non funtzionant medas cosas. E sigumenti non c’est dinai is iscolas o is ispidalis serrant in cuatru e cuatr’otu. Po esempru, sa scola anca trabballàt Mihaela iat dépiu serrai. In su spidali, a unu chi stait mali meda is infirmieris o is dotoris no ddu càstiant fintzas a candu non bogat su dinai. “Unu regaleddu”, ddu intzerriant. “Innoi est diferenti – narat –. Chi innoi unu pipiu s’intendit meda mali, is dotoris candu acabbant su turnu intzérriant a su telèfunu po ndi sciri, po donai cuntzillus. Incui invecias candu unu acabbat su turnu no ndi ddi frigat prus nudda. Chi unu pipiu ndi torrat totu, e sa mama domandat a is infirmieris de ddu limpiai, issus ddi narant: ‘Deu ddu fatzu, perou donamì dinai”.

 

A sa fini unu chi tenit abbisongiu de calencuna cosa, de sa prus pitica a sa prus manna, depit pagai, mancai paghit giai is tassas a su stadu. Chi unu apicat a s’àutobus, s’autista ddi narat: “Depis fai su billetu? Toca, dona a mei sa metadi de su tanti de su billetu e seus apostu”. Opuru, chi unu andat a comporai una televisioni, su cummissu ddi narat: “Depis pigai cussa televisioni de 500 éurus? Torra a merì, candu su negótziu est serrau: duxentus èurus a mei e seus apostu”. Una vida tropu mala.

 

Innoi si stait mellus de incui e, segundu issu, c’est su trabballu puru, sceti ca nosus certas cosas no ddas boleus fai. Ma sa vida innoi est possìbbili. Issu s’est agatau beni e pensat chi sa genti siat bona e amàbbili. Una dî, certu, est dépiu andai in-d-unu uficiu in Casteddu poita ddi srebiat su códixi fiscali e s’est spantau ca at dépiu abetai meda poita is chi traballànt fiant dûs o tres, e totu is atrus fiant chistionendi tra issus. Ma a parti custas cosas ca, segundu issu, funt cosas de nudda, innoi s’istat beni.

 

Intendendi is fueddus de genti cument’e Constantin, chi at dépiu lassai famìlia, amigus e arregodus po podi bivi una vida chena tropu dolori, si cumprendit cantu diferentis funt is situatzionis de dónnia disterrau. Issu at a cicai de si fai una famìlia innoi, cun totu sa bona voluntadi. Citadinu de su mundu, prontu a diventai unu sardu modellu. Po custu progetu sû, dd’auguraus bona sorti, a issu e a Mihaela.