Pepinedda Giuliano est una picioca de bintinoi annus, chi at agatau trabagliu in Milanu comenti de bidella in is scolas, e dogna dì, de su lunis a su sabudu, po trabagliai fait 1.600 chilometrus in trenu. Pepinedda trabagliat in su Liceu Artisticu Boccioni de prassa Arduino, in Milanu. Sa capitali de sa Lombardia po sa picioca napoletana tenit pretzius tropu artus e po custu at decidiu de abarrai in domu sua, cun su babbu e sa mama, e lompiri in donnia in trenu.

Si ndi scidat dogna dì a is tres e mesu de su noti. A is cincu pigat su trenu, Italo, po lompiri in Milanu. Unu viagiu de cuatru oras e mesu, aunia Pepinedda fait colatzioni e si pasat. In Milanu lompit biora de is noi oras e mesu, pigat su pullman e erribat a-i scola, aunia cumentzat a trabagliai a is dexi e mesu. A is cincu acabat sa dì de trabagliu e cumentzat su viagiu de torrada a domu sua: “Ma a innantis andu a comporai calencuna cosa po cenai e papu in trenu etotu”.

A is ses e binti partit su trenu chi lompit in sa statzioni de Napoli a is undixi, prus o mancu. A domu sua no erribat mai prima de is undixi e mesu: bint’oras funt passadas de candu si nd’est pesada. Totu cronometrau, tirendudendi is problemas chi podint sussediri. Totu s’arrepitit de su lunis a su sabudu. Una vida sacrificada chi in medas no iant a scioberai, ma Pepinedda at ffatu is contus beni: “Deu pigu 1.165 eurus dogna mesi, in Milanu un’aposentu, paris a atra genti, non ti ddu donant po mancu de 650 eurus, e in segus depu spendiri atru dinari po mi mantenni. Su trenu, invecias mi costat ‘feti’ 400 eurus a su mesi”. Ddi cunvenit abarrai a biviri cun su babbu, sa mama, sa nannai e is callelleddus: “Su viagiu in trenu mi donat sa possibilidadi de non tenni atras spesas, in prus de su biglietu e po custu possu nai de tenni bona sorti. Pigu is biglietus meda tempus a innanti e cuberendu puntus ce dda facu a pagai de mancu e a m’allogai dinari”. Po cantu pertocat Milanu: “Ddue apu provau, apu pediu a is pensionis, ma m’ant nau ca bolint feti studentis a suta de is binticinc’annus. Apu, in segus, pediu a is ‘Ostelli della gioventù’, ma non pigant genti po tempus meda e cuncas mi fut costau de prus”.

Ma Pepinedda non bolit lassai su trabagliu: “Immoi tengiu unu cuntratu de trabagliu po sempiri e non possu perdiri custa possibilidadi. Duncas, finas a candu no apa agatai calencuna cosa chi m’agradat, andu a innanti aici”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Giobia, su 19 de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://www.sitabus.it/stazione-di-napoli-centrale/