Est prus spassiosu po unu babbu o po unu figliu scoberrir fainas noas? Forsis a su babbu ddi pragit a castiai cun is ogus de imoi comenti fut cussu a piticu o forsis su disigliu de su pipiu est cussu de iat bolli essiri che su babbu de mannu. Bai e cumprendenda sa conca de mannus e piticus!

A Totoreddu agradaiant meda is contus de Pepi, candu fut piciocu che-i cussu e in donnia chi non teniat atra cosa de fairi cumentzaiat a ddi pregontai contus chi giai connosciat beni: “Oh ba’ torramiddu a contai cussa cosa chi ti fut sussedia in cresia candu fus chirichetu”, Fut totu acutzu Totoreddu poita sciat giai ca a s’acabbu iat airi errisu a scracaglius. “Ma cali bolis cussa de sa borta chi mi nc’iant bogau o s’atra de is nois dis a innantis de Paschigedda?”. “Ambaduas, ca una fait prus erriri de s’atra!”, arrespundiat Totoreddu prontu giai a su spassiu.

“Andat beni. Candu fui meda prus minori de tui teniat su disigliu mannu de fairi su chirichetu. M’agataia, prus o mancu in tertza elementari e, po mori de mama, fui sempiri in cresia. Tzia Mariedda, una de is prus feminas bonas chi arregodi chi mi biat sempiri atentu e seriu, mi pregontat chi bolia diventai chirichetu e s’allirghia mia fut manna. Giai de sa dì a pustis mi bestint e m’agatu in s’altari mannu a su costau de atrus piciocheddus chi giai connoscia. Funtanas non fut una citadi e nosi connosciaus totus s’unu cun s’atru. Ndi tenia a su costau unu chi cumentziaiat a mi fairi dogna stremu legiu e deu non ce dda faia a no erriri. Intru de sa missa Tzia Mariedda, biendu de is bancus de cresia ca fui feti erriendu est lompia e m’at pigau a un’origa po mi ndi liai a sagrestia”. “T’iat certau?”, ddu iat frimau Totoreddu in su mentris chi Pepi arregodaiat. “Fut bessia in s’altari e m’iat pigau po s’origa nendumì ca ancora non fui prontu, ma non m’iat certau ca a issa puru ddi pigaiat a erriri”.

Totoreddu fut allirgu e non ce dda podiat fairi a non si ponni a erriri, ddi pragiat tropu cussu contu de su babbu: “Contamì s’atra, tandu de candu fus galu cirichetu?”. Pepi ddu sciat aunia boliat erribai: “Tandu fui giai prus matucheddu, su predi si lamaiat Don Pirisi, fut un’omini bonu e cun d’una bogi lena-lena. Sa missa fut sempiri a is cincu de merì e cumentzaiat tandu sa Novena. Giai ddu scis cal’est: sa missa cantada de is nois dis a innantis de Paschigedda. Nosu chirichetus depiaus sempiri serbiri, a ingiriu, portendu su binu s’abba e is pannigeddus. E a pustis depiaus finas  cantai. Candu fut tocau a mei a unu certu puntu Don Pirisi mi castiat e mi narat a bellu- a bellu: ‘Cantu ses stonau!” Deu non scia aunia mi castiai e tandu movia feti is lavaras, ma ci soi abarrau mali. Candu soi diventau mannu giai apu cumprendiu ca teniat arregioni, ma nemus nascit imparau. Bonasorti tenit chini agatat maistu bonu e forsis chi ddu ia tentu imoi fui unu cantanti famau!”. Totoreddu erriat e torraiat a erriri: “Chena esagerai, ma de comenti cantas mali si nd’acatant totu, ma chi a tui pragit canta su matessi, sonumancu in tempus de sicidadi calencunu stiddiu de su gelu ddu as a fairi calai!”. Dd’agradaiat meda a Totoreddu a pigai in giru su babbu e si ponit a sonai s’Ukulele, chi teniat a su costau, e cumentzat una sonadedda: “Dai, oh ba’ deu sonu e tui cantas e as a biri ca custa bella dì de soli dda mudaus in tronus e abba. Sonumancu massajus e pastoris s’ant allirgai ca sa terra parit ciumentu. Ma ti pragiat meda a fairi su chirichetu o fut nannai a t’obrigai?”. “Nou, dd’asssegurat Pepi, mama mia non si fut posta in mesu. Nd’apu fatu cinc’annus, tui pensa ca tandu in Funtanas fustis aici medas is chirichetus ca teniaus finas sa scuadra de fubalu: Don Pirisi nos iat comporau is magligeddas, furint grogas cun is burtzus orrubiu e su numuru asulu chi depiant cosiri is mamas nostas” Arratza de allirghia. Imoi candu in is processionis ndi biu feti una pariga a ingiriu de su predi mi benit su feli, parit ca a is poligus po is biddas nostas non tengiant interessu mannu”.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

Foto: https://chierichettigav.wordpress.com/