Sa Tirrenia ancora non bendit is billetus po su 2020 e non si podit comporai nudda a pustis su trintunu de mesi de idas. Candu ddu at a fairi, intru de calencuna dì, su calendariu non at andai prus a innanti de sa metadi de triulas.

S’acordiu fatu cun su Stadu balit finas a-i cussas dis e Onorato at giai fatu sciri ca is viagius si podint assegurai finas a tandu. A pustis, in teoria sonumancu, totus podint intrai in su mercau. Achille Onorato calencuna dì in fatu at nau ca: “Eus a cambiai is cosas, calencuna rota at a cambiai, atras non c’ant essi prus”. Cussas chi, forsis, s’at a segai podint essiri cussas chi non portant dinari meda a su meri de is navis: sa Casteddu-Civitavecchia cun sa Casteddu-Napoli e in segus agataus finas sa Portotorres-Genova chi sunfrit meda sa presentzia de is navis de Terranoa.

Su bandu po sa continuidadi de su mari ancora est de fairi e at essi dificili meda a ddu biri a innanti de su beranu. Si podit duncas nai ca sa stagioni turistica de s’annu chi benit nascit giai mali.

 

 

 

Foto: https://www.tirrenia.it/