Torrendi agoa fintzas a s’arruga de Pitzu de Serra, andaus a Sa Funtanedda, passendi acanta de una cresura de figumorisca: a dereta su staineddu de Santu Fratzori e a manca sa fattoria cun staddas e corti de sa famíllia Perra chi a fini 800 iat comporau sa propiedadi, de unu meri cuartesu, Manca, cun sa cresiedda, aintru de su possessu: unu logu sacru, addiau a sa genti, atesu de bidda e mancu fàtzili a agatai, aundi si fiat fatu missa fintzas a is primus de su Noixentus.

 

Custa parti de sartu, fintzas a is annus ’60 de su séculu passau, fiat sempri istétia arrica de bingias e de materis de míndula. Su documentu prus beciu, chi chistionat de custa cresiedda, est s’arrelata de s’arciobisbu de Casteddu chi, andendi a dda biri in su 1599 e agatendidda totu sciorrocada, iat donau a dus obbreris cuartesus s’incàrrigu de dd’arrangiai. In antighidadi fiant medas is cresieddas pesadas in is sartus de is biddas e sa genti, mancai circàt de ddas agiudai fintzas in punta de morti, non nci dda faiat a no ddas fai arrui!

 

Su fabbricau dd’iant arrangiau prus de una borta de su 1600 asu 1761, torrendiddu a pesai, nant is istudiaus de arti, comenti su primu de sa fini de s’arromànicu, chi calancun’arrastu nc’est abarrau in is murus maistus. In su 1793, arribbant de mari is sordaus frantzesus tochendi terra a su Mràgini arrúbiu. Sigomenti depiant andai a Casteddu passant de su sartu cuartesu e si frimant a Santu Fratzori: intrant a crésia e no tenint arrespetu ne de su Santu, ne de sa crésia, ponendi a conca de sa statuedda una berrita e in petus unu frochitu a tres coloris de sa rivolutzioni frantzesa, tzerriendiddu a s’acabbada San Farceur, est a nai  San Buffone.

 

Si podit nai chi custu póburu santu at bíviu una vida trumentada: forsis iat tentu puru un’atru nómini, istrupiau de sa genti chi no dd’arregordàt prus: giràt boxi chi no fiat istétiu mancu santu. A chini ddu naràt San Fortis, a chini Bertóriu, a chini fintzas Lussóriu (nant documentus antigus). Segundu atrus podiat essi Fossóriu, ponendiddu impari a su nómini de sa localidadi de Santu Fratzori o Frassori e a su chi faiant is fossores, oberajus chi in s’antighidadi scarravonànt is campusantus a suta de terra, seus chistionendi de is interramortus de oi, gi dd’eis cumpréndiu!

 

 

Su Santu afestau fintzas a is annus 50 de su séculu passau is becius dd’arregordant oi puru cun-d-unu sentidu de dispraxeri comenti candu si chistionat de una cosa bella chi no torrat prus. A custu santu dd’est abarrada sceti s’incumbéntzia de essi arregordau comenti su defendidori de is bagàdius e de is isposus storraus, mellus pagu chi no nudda!

 

Su fabbricau, chentza grandu pretesas, dd’iant pesau, in sa segunda perra de su 1200 o a is primus de su 1300, maistus de muru de bidda imperendi arrogus de perdas de tumbas arromanas agatadas in cussu tretu e sdorrobbadas de is chi andànt a circai scraxoxus. Is maistus iant arricau sceti unu pagu is murus a is dus costaus cun-d-una guarnissa de perdas intramesadas a metadi po nci ponni  is dus stiddiadroxus de s’àcua. Sa faciada tenit su portali a froma de retàngulu ingiriau de perdas mannas, postas a consolas e a bussoni, pigadas forsis de calancunu fàbbricu arromanu agatau ingunis, comenti puru is dus arrogus de colunna, chi unu est iscavau e imperau, forsis unu tempus, a acuasantera: totu i dus lassaus acanta de s’intrada de sa crésia. Prus in artu nc’est una fentanedda cuadrada e a pitzus su campanili piticu a vela a una luxi sceti, a arcu tundu. A pitzus de sa consola a manca de su portali, unu símbulu trabballau a scrafeddu, spratziu a duas partis chi no si cumprendit poita est totu spaciau.

 

Intrendi seus in-d-una navada longa e istrinta, sinnada a metadi de un’arcu tundu e serrada a orienti de un’àbsidi pitica chi bessit a foras cun sa froma de unu cilindru.

 

Po dda fai is maistus de muru cun is mesus palita de bidda iant imperau pedràmini e cracina ammesturada a àcua (malta), acabbendi is atras partis de is murus cun is própius materialis.

 

A pitzus de s’àbsidi nc’est una fentanedda a una luxi, a froma de retàngulu chi, castiendidha de aintru, assimbillat a una pitica gruxi arega, fata forsis mentra fiant arrangendi su muru, in su ‘700.

 

Sa bóvida a carrada est divídia de unu arcu dópiu chi scarrigat su pesu a pitzus de duas consolas: cussa a dereta, de su 1700, est trabballada a iscanaladuras, sa de manca est allosingiada meda: unu stili de crabitura noa portau in su 1089 de is paras vitorinus de Proventza, chi fiat praxiu meda tantu d’essi stétiu imperau fintzas a su Sexentus-Setixentus.

Unu stíddiu de celu donat luxi a sa parti de aintru de sa cresiedda, cun sa bóvida pintada in asulu cun istellas indoradas e a disínnius giométricus in s’àbsidi fatus, parit, in s’Otuxentus.

Pagus is arredus: un’altari in muradura, un’istatuedda de linna de su santu a gióvunu, posta aintru de una bidriera de linna de su Noixentus, sa campana de su campanili e una acuasantera (sempri arrogu de colunna) innui si ligit chi a onori de Santu Forsoriu dd’iat fata Domínigu Mandis.

 

Si depeus ponni torra in caminu po lompi custa borta a sa cresiedda de Sant’Andria chi acanta acanta no esti. Chi unu tenit pressi nci podit lompi a màchina, ma su pellegrinu nci depiat  arribbai  a pei! Immaginaus de ddu fai a s’umbressi, sighendi cussus acudientis de frantzesus,  sbarcaus a Sant’Andria po si fai meris de sa terra nosta.

 

Pigaus s’arruga de Sa Funtanedda andendi ainnantis fintzas a sa bia Marcu Polo, dda feus totu a longu arribbendi a ingruxai su tretu chi de bia Leonardu De Vinci portat a Crabonaxa. Sighendi custu deretu tocaus s’arriu de Foxi e sa turri de guàrdia. A passu a passu arribbaus a Sant’Andria – gei fiat ora! –  lassendi a dereta Su Stangioni cun is arrastus de sa domu arromana.