Su professore e romanzieri Micheli Congias at traduidu in desulesu s’Evangéliu de Santu Marcu. Tìtulu: Su Vagnéliu. Pro initziativa de su sótziu culturale Karol Woytila su tribagliu sou l’an presentadu in Désulu Màriu Nieddu e Pàulu Pillonca in sa cheja de Sant’Antoni, bighinadu de Issiria: b’at acudidu zente meda. At ghiadu s’arréjonu su retore don Gianni Pippia.

 

Proite Santu Marcu? At rispostu Micheli Congias: “Marcu est su primu chi at contadu sa vida, morte e passione de Cristos. Totu sos àteros evangelistas dipenden dae isse. Sa segunda rejone est custa: su Vangéliu de Marcu si faghet tradùere cun fatzilidade, no est beru su chi at nadu Sant’Austinu cando at iscritu chi Santu Marcu est bonu a fagher riassuntos ebbia. B’at un’àtera rejone puru: su contu de Marcu est destinadu a sos catecùmenos paganos e pro custu impitat unu limbazu simple, cun su resultadu chi s’imbasciada sua imbatit pius lestra a sa mente e a su coro de chie la lezet”.

 

Su pintore Màriu Nieddu, chi est finas laureadu in teologia, at illustradu s’òbera de Congias cun sas figuras suas. In s’abboju in cheja s’artista nulvesu at ispiegadu: “Sas illustrasciones de sa Bibbia sun semper servidas meda pro sa catechesi ca azuan a cumprender mezus sa missione de Cristos in terra. In pius apo chérfidu ambientare in Désulu su contu de Marcu: est unu caminu sighidu dae medas àteros pintores, custu, e deo apo fatu su matessi ca cheria render pius umana sa vida, sa passione e sa morte de su Nazarenu”.

 

Pàulu Pillonca at tratadu sa chistione de s’impitu de sa limba sarda in sa liturgia, unu tema dìligu meda: “Su tribagliu de Micheli Congias -at nadu- cumproat chi sa zente tenet disizu de intender sa peràula de Deu in limba sarda. Pius puru, in su limbazu chi connoschet mezus, cussa de sas biddas. Custu diat dever fagher meledare meda sos chi sun contràrios a fagher intrare su sardu in sa liturgia”. 

 

Sa zente at leadu parte a s’arréjonu fatende pròsitos e bonas auras a Micheli Congias e finas ponzéndeli calchi pregunta: an faeddadu su sìndigu nou Gigi Littarru, Ànghela Fadda, Antiogu Frau, Totore Littarru, Graziella Frau e Mariolina Todde. 

 

Un’aterunu tribagliu literàriu aggradéssidu, custu de Micheli, e un’aterunu aparitzu bellu de su sótziu intituladu a su Paba Juanne Paulu segundu.