1976

21

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sozu (1’01”)

Amos nadu a s’esórdiu adiosu,

devimos dae nou initziare

prite bastat un’àtimu ’e riposu

da poi a sa faina est a torrare.

Como a mie che veru religiosu

mi est tocadu in su tema a pregare:

a su tema ch’an dadu mi piego,

da chi mi naran a pregare, prego.

 

2. Piras (1’04”)

Ja chi ti naran a pregare prega

onora sempre sa pregadoria.

Sa chelvija a terra la piega,

umìliati a s’alta gerarchia:

tene fide, non preghes a sa tzega,

po pregare bi cheret fide ebbia.

Deo invece ’e pregare mi caglio:

ca no isco pregare ja trabaglio.

 

 

3. Sozu (1’06”)

De su tema ’e trabagliu e preghiera

non ch’amos a bessire tantu male.

Deo che unu mìseru mortale

altzo sos ojos e miro s’aera

e-i in sa cosa ispirituale

ja mi paret sa realtade vera.

Una parte cun s’àtera cumpenso,

a da chi prego a s’ànima penso.

 

 

4. Piras (1’05”)

Ma Deu cando a Adamu at criadu

l’at postu in su giardinu ’e s’amore

per’a pena at cumissu su pecadu

che l’’ogat fora s’altu criadore

(e) “trabàgliati su pane”, ja li at nadu,

“ca deves mandigare cun suore”.

Sa cundenna chi da Deus si aciapat:

chie non nde trabagliat non nde papat.

 

 

5. Sozu (1’00”)

Adamo rutu est in sa culpa tzega

ca a ubbidire no at tentu anelu.

Deus serrat in giardinu butega,

a lu tentare bi at postu un’anghélu.

Nadu a Adamu at: “Trabaglia e prega

si torrare che cheres a su chelu”.

Sa preghiera est su mezus acisu

chi lu faghet torrare in Paradisu.

 

 

6. Piras (

……………………………..

……………………………..

………………….………….

…………………..…………

…………………at trabagliadu

e si faghet un’àteru gialdinu

ca sos gialdinos de altas zenias

ja no si faghen a avemarias.

 

 

7. Sozu (57”)

Su trabagliu est cundenna, ca una pena

est iscontende, tenelu in memória.

At postu a su bersagliu sa carena

però non podet cantare vitória

ca est soltantu sa parte terrena

chi postu non li dat in s’alta glória.

…………………a da chi fadigat

si no pregat a chelu no bi pigat.

 

 

8. Piras (54”)

Tue as a pregare una novena

ma no bagnas de suore camijas.

O cheres fagher che-i sas frommijas

chi no tzapan in monte ne in ’ena

da poi andas a s’alzola anzena

e-i su ranu netu ti che pijas?

(Ma) deo so trabagliende e produinde:

tue, si cheres pane, tzapadinde.

 

 

9. Sozu (56”)

Deo, da chi trabaglias, ja ti onoro

ma a mie mi deves iscultare.

Da ch’andaiat a cheja Isidoro

b’andaian sos ànghelos a arare:

che jughiat s’ispiga a triulare,

bessiat trigu che perlas de oro.

Cust’eroe de Ispagna ti lu informat

chi s’ispina in laore si trasformat.

 

 

10. Piras (57”)

Isidoro faghiat su massaju,

(e) pienaiat su granale ’e domo.

Si si che fit andadu a su Duomo

si fut colcadu s’eroe ’e su paju.

Nara puite est chi in tempos de como,

siat in Frealzu, ’Ennalzu o Maju,

si su padronu tucat a pregare

no bi calan sos ànghelos a arare?

 

 

11. Sozu (56”)

Da chi ti naro una pagina iscrita

sa realtade in mesu bi est tota

preghende a Deu as segura sa cota

chi est sa parte piusu iscuisita.

Sende in sa gruta, a Antoni eremita

li ’atiat su colvu una pagnota

e isse fit preghende imbenujadu

e fit sentza su tzapu e sentz’aradu.

 

 

12. Piras (49”)

Antoni ja jughiat su coldone

e fidi unu padrigheddu antigu:

nachi viviat de oratzione

ca teniat a Deu pro amigu.

Ma cando gherrat una natzione

ricuìsin magasinos de trigu:

po afrontare e catzare sos mostros

no est ricuisinde babbos nostros.

 

 

13. Sozu (54”)

Poite ti la leas contra a Deu?

Prega cun megus e càntali osanna.

No impoltat su magasinu intreu,

non moris de su fàmine in cundanna:

in su desertu a su pópulu ebreu

da paradisu est falada sa manna.

Sa pagnota nde calaiat sola

sentz’arare e ne fàghere alzola.

 

 

14. Piras (52”)

Cussu fit primu de nascher Gesusu

chi Deus pioiat sos laores:

tando abberian sa ’uca a in susu

e calaiat de manna premores,

como sa manna no calat piusu

chi be-i cheret tzapos e tratores.

Este su trabagliare una cundanna

ch’est finidu su tempus de sa manna.

 

 

15. Sozu (54”)

It’est sa preghiera ti nde abbiza

e dae issa no ti che allontanes.

Vicinu a Cristos passiza-passiza

ja fin in tantos famidos che canes:

cun chimbe pisches e cun chimbe panes

at dadu a mandigare a batomiza.

E-d-est sa preghiera, atentu restas,

e bi nd’at avantzadu sete cestas.

 

 

16. Piras (57”)

Ma sos ebreos no ana, no, pregadu

bi fian iscultende a bella polta.

Cristos sos panes at moltiplicadu

e los at atatados po una ’olta.

Però Zuseppe sempre at trabagliadu

cun sa pialla in sa tàula tolta

in sa butega ’e falegnameria

pro campare a Gesusu e a Maria.

 

 

17. Sozu (59”)

Zuseppe at trabagliadu in sa butega

ca fit che mastr’’e ascia abbetuadu.

Ma da chi Cristos in giru est andadu

ogni apóstulu a isse li est collega.

Narat a totu de aer preigadu

e a dognunu narat: “Sufri e prega”.

Lis imparat sa via ’e su pregare,

imparados non sunu a trabagliare.

 

 

18. Piras (1’03”)

Pedru e Andria fian piscadores

e an po tempus meda trabagliadu.

Non calat solu sa manna, apo nadu:

si devet viver dae su suore.

Noè sa prima ’idea at piantadu,

faghet binzas ca est trabaglidore.

E sas missas cunsagran de continu

da trabagliare sas binzas e binu.

 

 

19. Sozu (1’00”)

Ma sentza cunsagrare pane e binu

cuddu chi fiat in prima est restadu.

Si poi est totalmente trasformadu,

pensa, si ti bi acostas a vicinu

est ca at preghende cunsagradu

e b’est in mesu su corpus divinu.

A s’ora sa matéria non contat

ca b’est s’ispìritu e issa tramontat.

 

 

20. Piras (53”)

Si no b’at trigu no b’est sa farina

e ne b’at binu missa a cunsagrare.

Fina po fagher s’óstia divina

si devet cumassare e impastare.

Po fagher una creja e un’altare

be-i cheret contones e calchina

si no pones sos santos suta a rampu

e celebrare deves in su campu.

 

 

21. Sozu (1’00”)

Pensa a s’umanidade tota intera

ma però tue non sias un’émpiu.

Leare ti nde deves un’esémpiu

de religione de ogni manera.

Si maestosu diventat su témpiu

consolidadu est da sa preghiera

mancari ’e su matessi mastru fatu

ca est diversu de un’àteru palatu.

 

 

22. Piras (1’02”)

Ma b’est de su trabagliu su suore

ca dae chelu non calat sa manna.

Sos muros faghet unu muradore,

su mastru ’e ascia ti faghet sa janna,

sossantoslos at fatos s’iscultore

sos chi cantan a glória e osanna.

E tue che mandrone ti piegas:

deo los fato e tue los pregas.

 

 

23. Sozu (55”)

Ajò, non chelfas agatare ostàculos:

sighinde gai non faghes ispantos.

Tue sa pedra la faghes a cantos,

faghes altares cun sos tabernàculos

però deves ischire chi sos santos

los ana fatos dae sos miràculos.

E sos miràculos sun sa proa vera

chi sunu fatos cun sa preghiera.

 

 

24. Piras (56”)

Santu est chie in terra si bersagliat

e a pigare a chelu ja est propìtziu.

Su chi suerat, suerende si cagliat

m’a su progressu t’abbertit s’inìtziu.

Deus aggiuat a chie trabagliat

ca ’idet e dolore e sacrifìtziu.

Invece a cuddu chi pregat ebbia

ja lu trascurat s’alta gerarchia.

 

 

25. Sozu (53”)

Tene a sa preghiera rigualdu

e cantu chelzo narrer bene pensa

ca sant’Innàtziu, unu padre saldu,

una die no at pane a sa mensa:

ispalancat sa janna ’e sa dispensa,

b’aciapat una cesta ’e pane e caldu.

Sentza azudu ’e peruna manera

est arrivadu da sa preghiera.

 

 

26. Piras (54”)

No mi chelzas mesciare un’atzoroddu,

fra’ Ignàtziu est padre genuinu.

Trabagliaiat a bértula a coddu

faghinde a pê diadas de caminu:

a chie li daiat calchi soddu,

a chie ozu, a chie pane e binu

e pedinde e bandende cun turmentu

ja campaiat sos de su guventu.

 

 

27. Sozu (50”)

Sa veridade ti la naro in giaru

sentza ti ponner sa mente in cumbata.

A sa Madonna, Ignàtziu fit caru

e faghiat miràculu in piata:

una die da s’ozu de un’avaru

nde falaiat su sàmbene a trata.

Si s’ozu dêt in sàmbene cumpàrrere

abbizadinde ite cheret nàrrere.

 

 

28. Piras (47”)

A mie non mi podes imbrogliare

proite deo so malu a sighire.

Cuddos padres ch’abbarran in s’altare

preghende a Deu po los assistire:

issos in cheja abbarran a pregare,

mandan sos padres legos a pedire.

Su padre legu si fasciat e cagliat

e màndigan da cuddu chi trabagliat.

 

 

29. Sozu (54”)

Non lu deves su padre criticare

s’est in sa preghiera preferidu

ca sant’Antoni sos pisches de mare,

ammentatinde, ch’isse at riunidu

in duos logos totu un’ora l’an bidu

ca est andadu su babbu a salvare.

Benit sa preghiera a tale puntu

a fagher faeddare su defuntu.

 

 

30. Piras (56”)

Sa preghiera tua est tropu lanza:

be-i cheret trabagliu, caru amigu.

Abbàida sos padres, sa terranza

chilca ja faghen a usu antigu:

faghen chilca de nughe e de castanza,

chilca de casu e chilca ’e trigu.

Beru chi pregan, ca in Deu isperan

ma campan dae cuddos chi sueran.

 

 

31. Sozu (55”)

L’isco, sa parte tua ti l’as fata

ca ses abbetuadu a trabagliare.

Ma a chie pregat deves ammirare

e nde tenzas de issu ópera grata

ca sant’Antoni sa mula in piata,

amméntati, l’at fata imbenujare.

Lassat s’avena e custu s’ispiegat

chi s’imbenujat una mula e pregat.

 

 

32. Piras (52”)

Sa mula est mula e no ischit pregare

e a pregare non tenet favore.

Deo la domo e la ponzo a arare,

li fato ’etare a sa mula laore:

da chi alzolo la ponzo a triulare

e poi carrat somas su suore.

Gai sa mula ’ene s’iscandagliat

ca sa mula non pregat, chi trabagliat.

 

 

33. Sozu (51”)

Tue non podes arrivare a tantu

mancari l’apas sa mula domada.

S’est sa mula in piatza imbenujada,

at a tota sa zente fatu ispantu:

est famida e non cheret sa biada

ma lu faghet de fronte a unu santu.

Sa preghiera arrivat a incue,

est cosa chi no podes fagher tue.

 

 

34. Piras (49”)

Sa mula nachi at nadu sa novena

l’an bida in piata imbenujada

Ma da chi s’imbenujat nudda dada

prite non fiat a bentre piena

sa mula ’enit rassa cun s’avena

cun sa proenda bene iscareada.

Dae pregare sa mula non papat

li dat a mandigare chie tzapat.

 

 

35. Sozu (55”)

A tie faghet totu meraviglia

ma àltzia sos ojos a s’aera.

A Marta, Làzaru e tota sa famiglia

che los imbolan in-d-una iscogliera

in-d-una barca, ma sa preghiera

aprodare los faghet a Marsiglia

ca a chie pregat non bi cheret remos:

arrivat a su portu sentza nemos.

 

 

36. Piras (1’01”)

Làzaru nachi si est salvadu, crê:

at pregadu in s’estremu fortunale.

Invece leat sas traes Noè

e si costruit un’arca navale:

salvat sa zente cun dogni animale

da chi in s’arca ch’at fatu at postu pê.

Da su trabagliu s’est mantesu ’iu

ca s’ada costruidu su naviu.

 

 

37. Sozu (58”)

Beru, tando su divinu monarca

tota s’umanidade at distruidu

ca fit su mundu ’e pecados cundidu

e bi cheriat de morte sa Parca.

Ma a Noè, a si fagher cuss’arca,

narat poit’est chi l’at avertidu?

Ca isse solu in su mundu intreu

fidi chi pregaiat sempre a Deu.

 

 

38. Piras (55”)

L’at nadu gai a Noé unu Deu:

“Trabaglia e faghe s’arca, gherra e lota”.

Sa rughe jutu at su fizu ’e Deu

e trabagliadu at in mesu s’atzota

poi b’at trabagliadu Cireneu

po che jugher sa rughe a su Golgota.

Si no non fut giompìdu su divinu

e fin restados in mesu caminu.

 

 

39. Sozu (1’00”)

Custa est un’ispétzia ’e lota,

de trabagliu no b’intran sos malannos.

Però nara s’umanidade tota

chi s’agatat in pena e in afannos

de continu est preghende in su Golgota

imbenujada da duamiz’annos.

No b’at trabagliu ’e peruna zenia

ca bi àndana pro pregare ebbia.

 

 

40. Piras (52”)

A fagher tue una pregadoria

bi deghet, però dae in tantu in tantu.

Abbaida s’innestu: est maestria

de fagher olivàrios a bantu:

si su trabagliu non faghet s’olia

fuzis bistados chena s’ozu santu.

Po ungher s’ozu chi at permissu Deu

ja bi bisonzat su trabagliu meu.

 

 

41. Sozu (55”)

Non ti lu nego cantu as operadu

ma una cosa narrer ti cheria:

s’a Getsemani bi ses arrivadu

bi est ancora s’àlvure ’e s’olia

inue prima ’e morrer su Messia

baranta dies fit imbenujadu.

Fit inie faghinde preghiera:

s’àlvure at cunsagradu, considera.

 

 

42. Piras (57”)

Isse est, nachi, sa pregadoria:

baranta dies bi las bidu in usu.

Oe bi est s’àlvure e d’olia

s’àlvure b’est, e bi mancat Gesusu:

ancora rea b’est s’ópera mia

s’ópera tua, mi’, no b’est piusu.

Cheret narrer chi mezus deo so:

deo bi so ancora e tue no.

 

 

43. Sozu (59”)

Ma inue ses tue ti nde abbiza,

igue no ti dana una cadrea.

Ca b’at pregadu Cristos meraviza

est de s’umanidade tota intrea.

E cal’àlvure annos duamiza

podet bistare intata, sana e rea?

Ma bi restat cuss’àlvure ’e olia

ca b’at pregadu suta su Messia.

 

 

44. Piras (48”)

De àlvures bi nd’at pius de trese,

antzis pius de chimbanta, ja creo.

Si su trabagliu meu ti nde leo

inie non bi podes ponner pêse:

tue cun su Messia no bi sese,

tue bi mancas e bi resto deo

ca Deu a mie at permissu gai:

chie trabagliat, mi’, non morit mai.

 

 

45. Sozu (54”)

Tenes de lu negare su coraggiu

ma incue no faghes acuistu

poite totu li renden omaggiu:

e cantos sos benujos si ana pistu!

Est una meta de pelligrinaggiu

ca b’at pregadu suta Gesu Cristu.

Alvureddas de gai bi nde at tantas

ma no miran sas àteras piantas.

 

 

46. Piras (52”)

S’olia su trabagliu l’at costrutu,

est imbetzada da su fundamentu.

Sa preghiera che leat su ’entu:

chie ti nd’at batidu ti ch’at jutu.

S’olia est sìmbulu ’e tantu turmentu,

be-i restat sa paghe e-i su frutu.

Mentres chi tue ses bessidu a fora

s’olia mia est dende frutu ancora.

 

 

47. Sozu (54”)

No mi piaghet cussa teoria

mancari chelfas pesare avolotu.

Balit piusu de una cresìa,

no mancat da inie su fiotu

ca si si sicat s’alvure ’e s’olia

sos cristianos bi andan etotu.

Est riveréntzia po su mundu intreu

poite inie bi at pregadu Deu.

 

 

48. Piras (52”)

Un’olia innestada in bona luna

no la sican frinadas e ne bentu

e poi puru si si nde sicat una

trabagliende e nde fato àteras chentu:

su chi bi restat no est po fortuna

chi est de su trabagliu su chimentu.

Tue pregas…………………..

isetende a calare sa mannà.

 

 

49. Sozu (55”)

Si usan riverentzia a una ebbia

cantu ti chelzo narrer tene in mente:

chie at pena o chie at maladia

inie s’imbenujat riverente:

a milliones de-i custa zenia

ja si nde agatat ma no b’andat zente

nemmancu pro lis dare calchi ojada

simbulu ’e preghiera ca non b’ada.

 

 

50. Piras (52”)

Unu dat a su populu dolore

cando s’invocat a s’anatomia,

B’est de s’iscentziadu su suore,

de sa chìmica e de sa chirurgia:

bi devet suerare unu dutore

po ti sanare cussa maladia.

Bellu est ch’invoches e preghes a Deu

ma be-i cheret su trabagliu meu.

 

 

51. Sozu (55”)

Su pregare lu tenzas a grandesa

sentza mesciare un’àtera polìtica

ca b’andat a su regnu ’e sa bellesa

non bi li podes fagher una crìtica.

Pensa a Lourdes a cudda tataresa

chi fit degheot’annos paralìtica:

aggrintzilida comente una rana,

ch’andat infirma e nd’est torrada sana.

 

 

52. Piras (54”)

Nachi Maria l’at dadu consolu

ca Maria est reina de su chelu.

Abbàida chi finas s’aranzolu

tesset chena telalzu e faghet velu:

chie pregat mi pares tue solu

de trabagliare ca no as anelu.

Cun-d-un’avemaria ti ndi ’essis

e po cussu ne cosis e ne tessis.

 

 

53. Sozu (53”)

No mi dies contràriu, Remundu,

ca prego deo e pregan in totue.

Sa preghiera no est robba ’e su mundu,

bolat in altu subra de ogni nue

e penso si t’’ideras moribbundu

ch’as a pregare finamenta tue.

Tando ti nd’as a benner fatu meu

e as a ponner s’ànima cun Deu.

 

 

54. Piras (56”)

Deo sos pregadores a fiotu

los lasso istare ca nudda m’intregan.

Cantu vivo trabaglio ca mi est notu,

sos chi trabaglian totu si piegan:

sos moribbundos primu ’e morrer pregan

però da ch’’enit s’ora morin totu.

Tantu preghende an a esser cun tegus

però sa molte no torrat in segus.

 

 

55. Sozu (

Ma de s’ànima faghes concuista

da ch’as pensadu a sa pregadoria.

Ma non si pensat po sa morte ebbia

ca pregan pro totue, atentu bista:

pregadu an Lisabeta e Zacaria

………………………. su Batista.

Da una preghiera sentz’ingannos

ana tentu unu fizu a otant’annos.

 

 

56. Piras (50”)

Deo chelzo a Batista venerare

ca at pregadu a sa moda tua

ja chi nessi sa preghiera sua

fatu at s’anghelu da chelu calare

e bi nd’at ch’innamoran a sa cua

e tenen sos fizos chena los pregare.

Unu fizu a sa cua podet bènnere

e preghende ancora a non nde tènnere.

 

 

57. Sozu (53”)

Non ch’essemus fora ’e sa mesura

ca a mie non mi càusat ispantu.

Batista est unu donu de s’altura,

sa preghiera est arrivada a tantu:

ca su fizu at negadu sa natura

sa preghiera l’at dadu unu santu.

A da chi naschet a lu ’ider piaghet

per’est sa preghiera chi lu faghet.

 

 

58. Piras (47”)

Juanne fut unu santu simpàticu

però de trabagliare pagu amigu

(e) mandigaiat cuddu santu antigu,

atolipische cun mele selvàticu.

Si fut bistadu a trabagliare pràticu

aiat mandigadu pane ’e trigu.

E invece ca no trabagliaiat

s’atolipische si mandigaiat.

 

 

59. Sozu (58”)

Cun s’aradu sos sulcos no at abbeltu

e no ischiat ite fit aradu:

no at sa preghiera abbandonadu

e-i su vitu no li mancat tzeltu

ca l’ischit Deus coment’est campadu

su tempus chi fit intro ’e su deseltu.

Sa preghiera in laras li fiorit

ca da chi pregat su santu non morit.

 

 

60. Piras (

Preghende at preigadu sa dotrina

ma no at trabagliadu, poveritu.

Abbàida a Giacobbe in Palestina:

da chi no tenet de trigu su vitu

at mandadu sos fizos a s’Egitu:

”Batide trigu po fagher farina”.

A chie s’apititu lu bersagliat

……………………trabagliat

 

 

61. Sozu (55”)

A da chi naras cussa chistione

torramos de s’Egitu a su terrinu.

Zuseppe pregaiat de continu

ca innotzente che fit in presone:

intèrpretat su sonnu ’e Faraone

regoltu at su trigu a magasinu.

Sa preghiera salvat sa pelea

de cuss’Egitu e de sa zente ebrea.

 

 

62. Piras (49”)

Làssami istare sa pregadoria

ca in s’antigu regnu ’e Faraone

s’agricoltura e-i sa geometria

at comintzadu s’irrigatzione:

tenian intensiva massaria

e fut immensa sa produtzione.

Sa terra a su trabagliu nudda negat

po mandigare fina a chie pregat.

 

 

63. Sozu (56”)

Dae pregare in su sonnu at s’avisu,

da cussu est diventadu vicerè

e poi ’e tantos annos bi est Mosè

de preghiera e de fide un’acisu:

su Mare Ruju in duos at divisu

e sos ebreos che at giampadu a pê.

Arrivat chie a Deus dêt pregare

finas in duos a divider su mare.

 

 

64. Piras (59”)

Ma su canale ’e Suez ismentigadu

t’asa, chilchende sos ómines mannos.

Cheope una piràmide at fundadu

ch’ancora est rea e no at tentu dannos

e po la fagher b’ana trabagliadu

casi chentumiz’ómines vint’annos:

a colpos de frusta a tota fua,

no fun chilchende preghiera tua.

 

 

65. Sozu (55”)

Si no chilcan sa preghiera mia

ite cosa lis benit a bidea?

A Taniele deves pensare ebbia:

de sos leones ch’est postu in sa chea

e los domat cun sa pregadoria,

no li faghen un’ismórfia fea.

E mira de Giona un’ateruna iscena

prite s’est salvu in bentre de sa balena.

 

 

66. Piras (55”)

Giona nde l’amos bidu bumbitende

sa balena ca nachi fut fuinde.

Ma tue ’ides poetas cantende

e bides puru pitores pinghinde:

sos ch’a Sant’Anna an pintadu filende

a Penelòpe an dipintu tessinde.

No est de preghieras un’abbagliu

ch’est a glorificare su trabagliu.

 

 

67. Sozu (1’09”)

Ma su trabagliu sentza preghiera

e ite ti at aer cumbinadu

si s’at ómines mannos piegadu,

capos supremos de ogn’ischiera?

Ma arrivat su casu disperadu

chi àltziat sos ojos a s’aera:

tando a terra su ’enuju piegat,

si rassignat, si pentit issu e pregat.

 

 

68. Piras (1’16”)

Abbàida sas feminas tessende

de fresi, de coritos e lentolos

e abbàida sos fusos ballende

e girende in su moju sos ispolos,

naspas currinde, ghìndalu inzomende

e-i su pètene istriscende a bolos.

Totacanta sa salda pobiddìa

est de trabagliu e no pregadoria.