P1090767Fawzi Ismail tenit corantanoi annus e de su 1980 bivit in Casteddu. Trabballat cumenti ’e dotori radiòlogu, est coiau cun d’una picioca de Cuglieri e tenit unu fillu chi fait sa scola média. Ismail est unu prófugu palestinesu, beniu a Casteddu po fai s’universidadi: medicina, bistu ca anca biviat issu sa situatzioni non fiat bella. Cun s’ocupatzioni militari de Israeli studiai fiat meda difìcili: in cuddas facoltadis brintànt sceti is chi contànt, sa genti prus arrica. Aici, cument’’e atrus, Ismail iat fatu domanda po istudiai foras. Iat scerau de benni in Itàlia, e di aici dd’ant mandau a Casteddu. Unu logu chi non connosciat. Unu logu chi, candu s’est laureau, dd’at donau sa possibbilidadi de agatai trabballu.

Fintzas a is ses annus Ismail at biviu cun sa famìlia sua, in-d-una biddixedda chi dda narànt Beit Nuba, chi perou no esistit mancu prus, poita est stétia distrùgia in su 1967, in sa guerra cun Israeli. Sa guerra connota cumenti a sa guerra de is ses dîs. De intzàs medas palestinesus cumenti a issu funt istétius bogaus de sa terra insoru. De aici Ismail: cun sa famìlia sua est dépiu andai a bivi in Giordania, a Zarqa. Cumenti a profugu.

Is arabus palestinesus chi bivint e trabballant in sa zona de Casteddu funt una trintina, narat Ismail. De sólitu funt piciocus chi ant istudiau in innoi, cumenti a issu etotu. S’imprus funt dotoris, potecàrius, ingennieris e ddoi est puru cancunu artigianu. Issu est prexau de sa Sardigna e a bivi innoi ddi praxit diaderu. Innoi tenit medas amigus. Certu, po cancun’atru podit essi stétiu prus difìcili, narat, non si podit generalizzai, ma po s’esperiéntzia sua funt paricias is cosas bonas. No ddi praxit a chistionai de integratzioni, a Ismail, e narat ca sigumenti no esistit una cultura universali chi depat balli po fortza po totus, ma podint essi vàrias – cumenti a sa situatzioni chi bivit issu: una parti araba e un’atra parti sarda – duncas s’ómini depit essi bonu de ndi fai un’atra ancora, de cultura: una chi siat comuna.

In Sardigna funt medas is stràngius chi tenint religioni e modus de fai diferentis de is nostus, sceti ca cancuna ’orta sa genti de innoi est imparendu a fai cumenti faint in Continenti, ca non bolint genti de foras. Ma a s’acabbu, segundu Ismail, sa Sardigna ca est pagu abitada iat a depi pigai cumenti cosa bona s’imigratzioni e custu, issu narat, est unu compitu chi depit isvolgi sa polìtica. Educhendu su fillu, issu e sa mulleri cicant de ddu fai connosci siat sa cultura isulana, poita bivit in innoi, siat sa cultura e sa lìngua araba, bistu ca is parentis sûs funt arabus e chistionant custa lìngua. Non bolint fait su fillu o arabu o sardu, ma parti de s’una cultura e parti de s’atra. E bolint chi connosciat su sardu puru. Sa própiu cosa at a essi po sa religioni. Po issus sa religioni est una cosa personali, chi donniunu depit biri de sei. Candu at a cresci at a essi su fillu e totu a scerai su chi ’olit.

A Ismail sa Sardegna ddu fait pentzai meda a sa Palestina. E in cancuna cosa s’assimbillant puru, narat: innoi c’esti s’olia, s’arangiu ca dd’arragodat sempri cussu palestinesu de Jaffa – ca a bortas sballiendu narant ca est de Israeli, invecias nou: est palestinesu – poi su tempus e sa genti puru, ca innoi cumenti in Palestina est bona e generosa. Funt custas is cosas chi dd’ant fatu abarrai a bivi in innoi. Ismail non s’intendit po nudda strangiu, ma sardu e arabu impari, bistu ca a s’acabbu at bìviu prus innoi che in ingui. Connoscit beni su sardu e, sigumenti tenit meda amigus in sa zona de Nuoru, candu cussus chistionant a sa manera de issusus, Ismail ca ddu cumprendit beni arraspundit issu puru in sardu.

Ismail no est cuntentu po su chi est sucedendu in sa terra sua. Narat ca, de sa guerra de su corantotu e de su sessantaseti, funt ses milionis is palestinesus chi funt stétius bogaus de sa domu insoru e chi non podint torrai, cumenti a issu e totu. Sa própiu cosa po su fillu, ca podit andai in Giordania anca bivint is parentis ma no in Palestina. Ismail teniat sceti ses annus candu est sucédiu totu, e narat ca de intzàs ndi dd’ant furau s’infàntzia. Un disprexeri troppu mannu. Est custu est su motivu de totu sa guerra: sa situatzioni de is prófugus. E meda est sa povertadi de cussa zona, poita custa situatzioni at arruinau s’economia e sa vida de sa genti. Una situatzioni chi Ismail cicat de fai connosci, finas cun s’associatzioni chi ghiat: Associazione amicizia Sardegna e Palestina, poita feti cun sa beridadi e cun s’informatzioni sincera is cosas si podint risolvi.

 

Associazione Amicizia Sardegna e Palestina

Est nàscia tresci annus fait e Ismail est su presidenti. Aintru ddoi funti sardus, continentalis, europeus e arabus (sirianus, palestinesus, giordanus…) chi impari faint vida sociali. Custa associatzioni est nàscia po fai connosci a sa genti sarda sa Palestina, politicamenti e culturalmenti. Po esempru chistionendu de sa guerra e de totus is problemas de cussus logus. A su própiu faint innixi, po fai connosci sa Sardigna a is palestinesus. Agiudanta is pipius de in ingui chi teninti prus abisóngiu, de otu annus a custa parti faint una rassigna cinematogràfica de registas palestinesus, pùbbricant e presentant librus scritus de palestinesus e, candu est possìbbili, faint cenas in totu s’Ìsula po fai connosci sa coxina insoru. In prus organizant manifestatzionis po sa Palestina: de pagu in Casteddu ant fatu una grandu adòbiu po sa navi turca firmada a fortza de prumu de is israelianusu. Sena si scaresci mai de contai cumenti funt is cosas. “Medas bortas, narat Ismail, is telegionalis italianus faint feti de uficiu istampa a is chi sustenint sa càusa israeliana”.