pitigalimba def21Custu Don Mazzi, fora ’e sagrestia,

est tra cummèdia e religïone:

sempre presente in televisione

che pedrusìmula in gastronomia.

 

Tra Mara, Milly e Antonella Elia

est che Cristos in crutzifissïone.

Li mancat solu afaca unu ladrone

e un’àtera vìrzine Maria.

 

Penso chi siat una suferèntzia

esser in mesu a tanta grascia ’e Deus

pro unu satzerdote in astinèntzia.

 

Si in cussu modu sufrire at detzisu

forsi no nd’at iscobertu unu peus,

pro aer unu postu in Paradisu.