Su CSU, COORDINAMENTU PRO SU SARDU UFTZIALE, a pustis de s’assemblea de su 14 de làmpadas in Santa Justa in ue fiant presentes belle 200 ativistas, at imbiadu prus de una lìtera a su Presidente Pigliaru e a s’assessora Firino pro pedire un’addòbiu cun una rapresentàntzia de su Coordinamentu.

 

Dae pagu ant torradu risposta dae s’Assessoradu narende chi in custu momentu non podent retzire su CSU ca b’at àteras prioridades e àteras urgèntzias. Sa limba sarda, duncas, no est pro custu guvernu una prioridade ma un’òpera de arrangiare prus a innedda.

 

Su CSU no est de cussu pàrrere.

 

Pro su Coordinamentu sa limba sarda est imbetzes de importu mannu pro sa polìtica sarda: est una faina chi depet èssere averiguada sena lassare colare tempus meda. In presse. Duncas denuntziamus chi su cumportamentu de sas autoridades regionales no est de sos prus achistiados pro su tempus benidore de sa polìtica linguìstica.

 

Pro su CSU est de importu mannu a:

 

Defensare e promòvere sa Limba Sarda Comuna

Istitutzionalizare e istabilizare sos ufìtzios de sa limba sarda

Finantziare su sardu in sas iscolas

Finantziare su sardu in sos mèdias

Creare un’agèntzia regionale pro sa promotzione de sa polìtica linguìstica

Normalizare su sardu in sa sotziedade e in sas famìlias

 

Como però est pretzisu chi su CSU punnet a chircare unu diàlogu cun sas istitutziones, a manera sulena e cun proponimentos bonos. Isetamus propostas, ideas e contributos pro lòmpere a s’atòngiu cun ideas craras in pitzu a sas atividades de aparitzare pro dare visibilidade a sa limba sarda.