Contus lestrus, nous, originalis. Funt aici is Micro-contus de s’iscridori Ivu Murgia chi, cun s’acumpangiamentu musicali de su Dj Arrogalla (Frantziscu Medda) funt girendu sa Sardigna in forma de reading. Contus ispassiosus chi ant fatu bessiri a campu un’àteru modu de imperai su sardu: friscu, modernu, giai giai mai biu e mai inténdiu. At a essi po is temas o at a essi po sa mùsica ‘dub’ asuta-fundu, una cosa est segura: s’ispetàculu praxit, ispantat, fait cumprendi ca su sardu est una limba bona po ocannu e po s’annu chi benit puru.

 

“Primu-primu bollu nai de su nòmini”, fait isciri Ivu. “Calincunu m’at nau poita no dd’apu postu Contixeddus a custu reading. S’arrespusta mia est: no funt contixeddus, ca po mei contixeddus bolit nai ‘contus de forredda’, cosa acapiada a su tempus passau chi nci intrat pagu cun su chi seus faendi nosu. Su nòmini abarrat ‘micro-contus’ ca ndi benit de unu movimentu literàriu internatzionali de micro-literadura chi megant de mandai ainnantis in totu su mundu, in lìnguas minorizadas e statalis puru. Nosu cun su spetàculu nostu si boleus alliongiai a custu movimentu chi nci intrat pagu cun is contixeddus de forredda chi si pensat calincunu”.

 

S’arrexonamentu chi Ivu e Arrogalla faint est custu: “Boleus essi sardus bivendi in su mundu de oi e bìviri sa lìngua sarda comenti a una cosa normali de dónnia dî e de dónnia campu de sa vida. Duncas s’est partu normali a pigai ispiratzioni de movimentus literàrius internatzionalis e a ddus adatai po su sardu. Boleus totu is cosas de sa modernidadi in sa lìngua nosta puru, comenti faint totu is natzionis de su mundu e a nemus ddi parit una cosa curiosa o strambeca!”

 

S’argumentu de custus micro-contus non tocat sa Sardìnnia de peruna manera, si no fessit ca funt in sardu. “Funt contus surrealis chi chistionant de àtera cosa: de Spiderman a Jimi Hendrix, de Babbo Natale a àterus machìminis chi funt de totu su mundu e duncas sardus puru, giai ca nosu ddus contaus in sardu, sa lìngua nosta”. S’acumpangiamentu puru no est mùsica sarda ma mùsica eletrónica fata de Frantziscu Medda Arrogalla, sonadori ‘dub’ de Cuartu. “A issu ddi est partu normali a nci ponni is sonus de sa mùsica sarda in mesu de su traballu sû de Dj dub, aici comenti faint is sonadoris dub de Irlanda, chi ddoi ponint ‘bagpipes’, o indianus, chi ddoi ponint ‘tablas e sitar’. Torru a nai – sighit Ivu – custu bolit essi unu progetu chi càstiat a su mundu, mancai portit is arrexinis suas beni afungadas in terra sarda”. S’arrespusta de su pùbricu est bona meda e su spantu est mannu.

 

“Spantu poita non s’abetant de biri una cosa diaici, forsis s’abetant de intendi contixeddus de forredda… custu perou est unu reading curiosu meda ca is argumentus funt curiosus e spassiosus puru!” E difatis in custu spetàculu, narat Ivu, “sa genti arrît e si spàssiat e nosu puru si spassiaus meda. In dònnia logu chi seus andaus sa prus cosa chi s’ant nau est ca no s’abetànt de biri una cosa diaici, toga e spassiosa ma finas beni fata e professionali”. Sissi, poita Ivu e Arrogalla traballant beni. “Ddoi seus unus dexi annus mandendi ainnantis is fainas nostas, donniunu in s’arti sua e po custu spetaculeddu puru ddoi eus postu energias, tempus e ideas. S’arresurtada depu nai ca est bona meda e difatis ‘micro-contus’ est praxendi”.

 

Su reading est stétiu presentau in paricias biddas sardas e imoi Ivu e Arrogalla funt cunfirmendi àterus spetàculus chi ant a fai in s’atongiu. “Sighendi a si spassiai e a mandai ainnantis is fainas nostas, sèmpiri cun cuddu spìritu de sardus modernus, arrexinaus in Sardìnnia ma chi dònnia dî chistionant cun totu su mundu. Chena timoria peruna, manixendi sardu e ingresu e totu is àteras lìnguas chi connosceus e podint serbiri po s’arrelatai de sa manera prus profetosa cun s’àteru”.

 

 

 

Focus

 

´Micro-contus. Literadura po chini no tenit tempus de perdi´ est unu ebook de Ivo Murgia de su 2011 chi arregollit 35 micro-contus in sardu. Literadura ‘surreali’, ma non feti. S’idea nascit sighendu cussa de àterus bloggers internatzionalis chi giai fuant fendu isperimentus de micro literadura in is limbas insoru. Is contus, iscritus a cumentzu po su blog http://logga.me/ivomurgia/ imparis a àterus autoris, funt istétius aciocaus in-d-una publicatzioni, chi s’agatat on line – in free download – a s’indiritzu http://issuu.com/lastura/docs/microliburu_im. Candu Ivu at adobiau a Arrogalla a su libru est sighiu su reading – cuncertu, chi presentat 10 micro-contus, ligius de Ivu e acumpangiaus in live de is mùsicas originalis de Arrogalla. S’ispetàculu durat un’ora e est totu in limba sarda. Po ndi sciri de prus bastat a andai in Youtube e a cicai “micro contus”. Su spassiu est assegurau.

 

 

Chi seis interessaus a biri su spetàculu in bidda de bosatrus podeis scriri a is4morus@hotmail.com o frantziscumedda@gmail.com