Masala 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Su documentu chi Làcanas at seberadu pro custu nùmeru tenet 34 annos de vida. Est un’esordiu intreu cantadu in sa ’idda de Gergei dae Mariu Màsala, Remundu Piras e Frantziscu Mura in sa gara de su 16 de Austu de su 1969, pro sa festa ’e s’Assunta.

Custu comintzu ’e gara si cumponet de 39 otavas, su tantu chi bastat a poder dare vida a sa prima parte de sa cantada. Ne longu ne curtzu, pro tando: oe, su pius, si diat poder narrer longhitu. Ma cando sos versos sun bellos, comente cumbinat inoghe, sa longària no tenet importu.

Comente semper, sos nùmeros a costazu de sos nùmenes de sos cantadores inditan su tempus chi donzunu  b’at postu ora pro ora a cantare sas otavas suas.

Cando an cantadu in Gergei, Mariu Màsala teniat 34 annos, Remundu Piras 64 e Frantziscu Mura 36.

 

 

 

 

1. Màsala (55”)

Cummemorende, Gergei, ses oe

s’Assunta in chelu che Nostra Segnora

sa chi cun Cristos fizu sou eroe

divinos sun in tot’una dimora.

Poi chi che manchìa dae ora

torro a posta pro su sessantanoe.

Fin’in disizu ’e ti bier fia

e ti rinnovo un’istrinta ’e manu mia.

 

2. Piras (1’01”)

Gergei, dae nou so torradu

o bene o male cust’àtera ia.

Ma a cres chi cando mi che so andadu

chi ch’essera torradu no creia.

Deo no nd’isco si m’as invitadu

pro t’aer deo fatu simpatia.

Ma o goi o gai ja chi acudo

nessi s’ùltima ’olta ti saludo.

 

3. Mura (58”)

A da chi fia in sa minore edade

una ’olta in Gergei apo cantadu

però mi so de s’annu ismentigadu

ca tempus nd’at passadu in cantidade

ma mancu male mi so ammentadu

chi che fia a sa festa ’e s’Unidade.

Oe che torro pro sa mama ’e Deu:

gratu bos siat su saludu meu.

 

4. Màsala (44”)

Si ch’’enis pro sa mama ’e Gesusu

custa est una festa ’e importantzia

e da chi semus de su palcu susu

in poesia isperamos bundantzia.

Ma caligunu perdet s’isperantzia

nende: a inoghe no torro piusu.

Ma si podet torrare a custu logu:

no ch’’etemus sas giaes in su fogu.

 

5. Piras (58”)

Nachi est sa festa ’e sa mama ’e Gesusu

e-i sa zente l’at tota a iscasciu

ca nachi at tentu unu pitzinnu masciu

milli e noighentos e piusu.

Ma issa ch’est in chelu tropu susu

e nois ja nde semus tropu in basciu:

che mama ’e su Segnore nos cumpatit

però sa oghe nostra no b’imbatit.

 

6. Mura (53”)

Deo che fia cando fia rude

e Gergei no si lamentaiat

e nois duos in sa gioventude,

Mariu, semus e gai semper siat

ma Remundu torrare che cheriat

però no lu permitit sa salude.

Si li passerat su male contrariu

jà che diat torrare volontariu.

 

7. Màsala (42”)

Si ch’’enimos, ch’’enimos pro sa festa

e faghet piaghere donzi tantu

e si nos ana fatu richiesta

aman sa poesia in sardu cantu

ma no ch’’enimos pro visita mesta

no si biet ne lutu ne piantu:

cheren intender a nois cuntentos

e lassàdemi istare sos lamentos.

 

8. Piras (53”)

Tue mi naras chi ja ses cuntentu:

a piaghere tou naras gai.

Deo ja solo ’ogare unu lamentu

proite so in pena e in guai:

a narrer chi no mi so ’idu mai

cun allegria de altu portentu.

Tue ja ses allegru e be-i creo

ma no chelzas chi gai sia deo.

 

9. Mura (49”)

Màsala, jughes nobiles talentos,

ses giovanu e no ses a pesa-rue.

Ti che l’isbrigas in sos argumentos,

cantas de mare, de terra e de nue

ma sos ch’iscultan a fagher cuntentos

no b’at bisonzu ’e mi lu narrer tue:

a tie no t’an postu a m’ispronare

tantu so ’énnidu a los cuntentare.

 

10. Màsala (42”)

Mi naras chi sos brios ch’as ispesu

antzis pares, Remundu, in malumore

ma istanote contas su mazore

e su postu ’e onore t’amos resu:

a l’’ides chi ti nd’amos postu in mesu

e finas cussu ti faghet onore.

Nessi istanote allegru istare podes

in mesu ’e duos anghelos custodes.

 

11. Piras (55”)

Ja la creo allegrare chi mi pota

ca sezis duos bravos campiones

però no mi fatedas una lota

ca no chelzo a mi pungher sos isprones.

Si so in mesu che in su Golgota

che Gesu Cristu cun duos ladrones

deven assimizare sos cuadros

ca so che Cristos in mesu ’e sos ladros.

 

12. Mura (51”)

A fagher un’iscàndalu nieddu

s’ocasione paret tropu istrana.

No creo ch’apas su coro a tocheddu

oe chi ses in edade antziana.

Deo, Remundu, a pungher no apo gana

si ja chi cheret pungher Marieddu.

Tue pro cussu miradilu fissu:

da chi ti punghet, aggiùstati a issu.

 

13. Màsala (43”)

S’assimizas cuadru e iscenariu,

Remundu, mancu errore no as cummissu

però s’inoghe ses in su Calvariu

e comente Gesusu crocifissu

ja deves esser bonu che a issu

e-i sos ladros sun Frantziscu e Mariu.

Però ch’as faeddadu ’e ladrones,

isperamos a mie chi perdones.

 

14. Piras (57”)

Tue pensas pro sos pecados tuos

e lamentare no ti  des in donu

si comente sos ladros fini duos

e fiat unu malu e unu bonu:

unu l’at nadu sos pecados suos

e Cristos bi l’at dadu su perdonu.

Bisonzu tue chi s’ànima abbelzas

e s’as fatu pecadu mi lu nelzas.

 

15. Mura (54”)

A ue cheres, Remundu, la jughe

dadu chi su Calvariu as chilcadu

e totu s’iscenariu as cantadu

ue s’est bida sa divina lughe

ma a mie, as bidu, mi nd’an postu in rughe

chena cumiter perunu pecadu.

E fagher no nde poto ateru pàrrere

ca no tenzo pecados de ti nàrrere.

 

16. Màsala (42”)

Remundu, airadu e mesu tristu

cantu mi pares demoralizadu.

Ja ses in mesu e no ses cundennadu

poi, mancari bonu, ses trassistu.

E deo no acuso unu pecadu,

no so ladrone ne ch’est Gesu Cristu

s’esseras òmine ’e samben ebreu

però ses pecadore e frade meu.

 

17. Piras (53”)

Ello, mi naras chi so pecadore

ca so frade e a tie so acanta.

Abbàida sa zente in chida santa

sa chida chi incravan su Segnore:

andat a cunfessare totacanta

e narat su ch’at fatu a su Retore.

E isse est che a nois, pensa igue:

gai matessi podes fagher tue.

 

18. Mura (54”)

Deo so de divescia opinione

e no sigo cun bois cussa via.

Ascultende una populatzione

ch’at pro sa festa ’e Santa Maria

e no che semus pro cunfessione:

pro fagher una gara ’e poesia.

Como ses in su palcu e tando canta:

jà t’as a cunfessare in chida santa.

 

19. Màsala (41”)

Sa chida santa no est una festa

s’a cunfessare sa zente andat sola.

Ma sa cultura ’e Remundu est modesta

ca si comente at fatu paga iscola

e no giughet sa chìriga in sa testa

ne in sa manu si bidet s’istola.

S’aisetas a mie ja istas friscu

si petzitantu acusat Frantziscu.

 

20. Piras (50”)

S’est chi bos cunfessades no est dannu

antzis pensade de bos cunfidare

ca deo nessi una olta in s’annu

and’in Carèsima a m’imbenujare.

Ma forsi as unu pecadu mannu

e ses timinde ’e mi lu cunfessare.

Ja l’isco sos pecados chi bi sunu

però de cussos nde faghet dognunu.

 

21. Mura (57”)

Narat chi no acusat Marieddu

ma persuasu no so e siguru

ca podet acusare in su futuru,

in crisi podet ruer su chelveddu.

Ma si ti pones s’àbbidu nieddu

tzeltu mi dia cunfessare puru

pecados a sa leze cristiana:

però pòneti prima sa sutana.

 

22. Màsala (41”)

Pecamos totucantos sos umanos

e sos segretos los amos in sinu.

Si m’atoperas ti fato un’inchinu

chi est rispetu pro sos pilos canos

ma no beto su ’enuju a su terrinu

nemmancu jungher mi poto sas manos

e sos pecados ch’apo intro su sacu

a los narrer a tie no so macu.

 

23. Piras (54”)

Ma cando an s’adultèra presentadu

a Cristos sos Ebreos totu in rissa:

”Ite nde naras tue – l’ana nadu –:

custa sa grande culpa l’at cummissa”.

”Chie de ’ois est chena pecadu

betet sa prima pedra subr’a issa”.

E custu Gesu Cristu l’at connotu:

cheret narrer pecados nd’amos totu.

 

24. Mura (57”)

Cunfessat cussos a da chi fin bios

e dadu sa sententzia at gasie.

S’a-i custu argumentu fortza e brios

li aggiunghimus, ascultes a mie:

mi’ ch’a ti narrer sos peccados mios

obbrigu no bi nd’at, Remundu, a tie.

No devo narrer chi so pecadore

e no ses mancu zùighe istrutore.

 

25. Màsala (43”)

Remundu, it’arratza ’e galateo

ch’as su segretu ’e Cristos iscupridu.

Su postu ’e mesu no ti che lu leo

ube che mannu ti che ses setzìdu.

De Gesu Cristu poto fagher deo

pro chi s’edade sua apo cumpridu.

Tue nde tenes trinta de piusu:

ses tropu ’etzu a fagher de Gesusu.

 

26. Piras (55”)

Deo so etzu e no mi leo a giogu

ca tenzo de sa vida esperientzia.

A dare semper a s’ànima isfogu

est a illebiare sa cussentzia

e deo nde so meda a connoschentzia

chi pecados bi nd’at in dogni logu.

Cuare pro supérbia no lu chelzas:

si l’as cummissu est mezus chi lu nelzas.

 

27. Mura (52”)

Chi nd’’oghen sos pecados dae s’internu

no est, Remundu, volontade mia.

Tando ses tue su Cristos modernu:

ancora, Marieddu, no l’ischia.

Ti ses postu a su postu ’e su Messia

e tando Piras est su Babbu Eternu.

Si bene nde faghimos analizu

isse est su Babbu e tue ses su Fizu.

 

28. Màsala (42”)

Remundu, no ti ponzas a istragu:

chi ti ses dende importantzia ’ido.

Sas lezes santas mai las olvido

però a cheja b’ando semper pagu

e si leo de chera su fiagu

ti juro chi mi fuo e no mi fido.

Duncas a mie no creo chi resesses:

si petzitantu a Frantziscu cunfesses.

 

29. Piras (52”)

Ponide mente a su meu consizu

no bos ledas d’incrédulos su ’antu

ca timides a Deu cantu e cantu

si de intelligentzia azis aizu.

Mura narat chi so Babbu e issu Fizu

e tando Mura est s’Ispìritu Santu.

Si la faghimos goi s’unidade

ja istat bene, ja, sa Trinidade.

 

30. Mura (51”)

A mie puru su tìtulu as dadu

ma no so prontu a ti l’atzetare.

Ch’issu a cheja no b’andat ti l’at nadu

custu no bi lu poto dennegare

e da sa die chi mi so isposadu

so deo chena mi cominigare.

Cando nde faghes su calculu, cre’,

a cheja b’ando pius pagu ’e te.

 

31. Màsala (40”)

Si esseras istadu unu deu

in su palcu podias fagher prou

però no ch’amos unu deu nou:

repito chi no as sàmbene ebreu.

A mie at consizadu babbu meu

e poi deo no so fizu tou.

Unu consizu ’e babbu lu preferzo,

dae babbos anzenos no nde cherzo.

 

32. Piras (49”)

Deo no chelzo esser babbu nou

nemmancu narrer fizu ti cheria.

Naras chi babbu ja nd’as unu ebbia

però no mi nde podes dare prou.

Mama tua si cuss’est babbu tou

l’ischit soltantu, pro sa parte mia.

Tue no l’as a cherrer su consizu

però no ischis de chie ses fizu.

 

33. Mura (57”)

Cand’una frase est nada in bellu grabbu

si nde cuntentan minores e mannos

però est feu a ruer in disgabbu

ch’aumentat dolore a sos afannos.

Deo, Remundu, est pius de set’annos,

ti fat’ischire, so diventadu babbu.

E da chi conto babbu ’e duos fizos

a àtere dare nde poto ’e consizos.

 

34. Màsala (47”)

Remundu, no mi ponzas in fastizu

ca si no me nde paret finas male

e rispeta sa parte paternale

da inube apo apresu onzi consizu:

ja mi poto de babbu ’antare fizu

ca tanto a issu so tale e cuale:

sinnu chi li so fizu veramente

ca a babbu meu no so diferente.

 

35. Piras (42”)

Babbu tou no cantat mancu a prou:

pagu ti l’assimizas, mancu a neu,

e de chie ses fizu l’ischit Deu

permiti chi ti nelza dae nou:

tue ti ’antas chi ses fizu sou

ma no ischis si sias fizu meu.

Pius de m’esser fizu ja ti creo

prite guasi ja cantas che deo.

 

36. Mura (47”)

At dognunu sos sentimentos suos:

est bellu a la sighire rie-rie.

Però como, Remundu, intende a mie

(ja l’isco, sos sentidos no as cruos):

tue mi deves narrer fizos tuos

prite no cantan comente a tie.

Rispòndemi cun géniu e caràtere:

tando sun issos sos fizos de àtere?

 

37. Màsala (44”)

S’esordiu ch’’ogamos dae programa

e la finimos in modu giocundu.

Ja l’isco chi poeta ses profundu

e no tenimos sa matessi fama.

Ma si mi l’asseguras, o Remundu,

cando torro a bidda ’oco a mama.

Ma no cantiat mancu babbu tou

e tando tue no ses fizu sou.

 

38. Piras (42”)

Como babbu de ’ois no mi creo:

m’abbizo chi bos sezis ofendinde

ma sas ofesas male no mi leo

tantu ogni die ja nde so ’idinde.

Primu-primu bos l’apo nadu deo

e como mi lu sezis rispondinde.

Deo in su postu meu b’isto frimu:

proite no mi l’azis nadu primu?

 

39. Mura (55”)

S’an ordinadu a fagher finimentu

finìmola cun bona volontade

ca b’amos de tratare s’argumentu

ue s’’idet sa nostra abilidade.

Caru Remundu, nde sias cuntentu:

ti namos babbu ca tenes s’edade.

Cand’in palcu cun nois pones pese

ti namos babbu ma babbu no nos sese.