Marco cordaAmostai particularis disconnotus o trascuraus de s’ogu de sa genti comuna. Andai bia po bia, corrunconi po corrunconi a boddiri contus, isfumaduras, sinnalis. Nudda fuit a s’obietivu de sa màchina fotogràfica, candu in palas ddu est unu chi tenit ogu. E a Marcu Corda, nàsciu e crésciu in Casteddu, sa mirada non faddit. Marcu tenit 48 annus e trabballat de 25 cument’’e programadori de computer. Sa fotografia est unu hobby chi ddi donat sodisfatzionis mannas. Si ddu contat issu etotu, cun fueddus e imàginis.

 

Candu e cumenti as iscobertu sa passioni po sa fotografia?

 


Apu sempri tentu s’idea de tirai fotografias, ma po unu motivu o po s’atru no apu mai cumentzau fintzas a candu, pagus annus fait, seu andau a domu de un amigu chi m’at amostau Flickr. Unu giassu in ìnternet po sa cundivisioni de is fotografias, aundi donniunu podit ponni is iscatus sûs e is atrus podint nai ita ndi penzant. In custa manera is prinzipiantis puru, po mesu de is cumentus chi arricint, funt motivaus a fai cosas sempri prus bellas. Crescint castiendi is atrus prus bravus. Aici apu cumentzau custa bellissima aventura, tirendi fotografias cun-d-una machinedda digitali pitica e cichendi de imparai ligendi rivistas e ascurtendi is cuntzillus de is amigus in Flickr.

 

 

Cali atretzadura tenis e cali t’iat a praxi a tenni?

 


Agoa de pagu tempus emu cumpréndiu chi cun sa ‘cumpatedda’ chi tenemu non podemu cresci meda. Aici mi seu comprau sa prima reflex. Su vantàgiu mannu de sa reflex est ca non ses limitau a s’obietivu chi tenit sa màchina, ma podis montai meda óticas e duncas fai diversus tipus de fotografias. In prus sa calidadi de is cumponentis est meda prus bona, cosa chi ti permitit risultaus de livellu prus artu. Imoi tengu una Nikon D5000 cun duas óticas: unu zoom 18-55 VR e unu zoom 55-200 VR e su próssimu acuistu chi seu pentzendi de fai est unu grandàngulu.

 

 

Calis sogetus preferis?

 


Mi praxit meda a fotografai sa citadi mia: Casteddu, e in generali dónnia logu in Sardìnia. Sa fotografia architetónica e de paesàgiu mi donat sodisfatzioni. Medas bortas mi capitat de andai in giru in Casteddu e biri calincunu particulari chi no ia notau. Intza’ mi cuncentru po cicai de rapresentai sa sensatzioni chi seu bivendi in cussu momentu. Candu sutzedit di aici sa genti mi narat: bellu custu particulari, figuradì ca passu ingunis dónnia dî e no dd’apu mai biu.

 

 

Cumenti definis s’arti de sa fotografia?

 


Sa definitzioni prus bella chi apu inténdiu est de unu grandu maistu in custu campu, John Hedgecoe: «Sa fotografia est fortzis, in tra totus is artis, sa prus praticàbili e sa prus chi donat sodisfatzioni. Podit fai arregordai facis o avenimentus, opuru podit contai unu contu. Podit causai maravìllia, spassiai o donai educatzioni. Podit trasmiti emotzioni e amostai dónnia cosa pitica a lestru e precisamenti».

 

 

Eita serbit po fai una foto ispeciali?

 


Mancai si possat pentzai ca ci bollat unu sciacu mannu de strumentatzioni, no est aici. Una bella foto si podit fai cun-d-una màchina pitichedda o fintzas cun-d-unu cellulari. Sa cosa prus importanti est sa scena chi ses incuadrendi. Si intzérriat sa cumpositzioni de sa foto. Est una de is pagus cosas chi non podis cambiai. Podis cambiai sa luxi, su cuntrastu, podis aderetzai sa lìnia de s’orizonti, ma dificilmenti podis cambiai su sogetu. Duncas: ci bolit ogu!

 

 

Calis fotografus amiras de prus?

 


Ci funt meda nóminis de genti famada, ma is fotógrafus chi mi praxint de prus funt totu personas normalis chi faint fotografia po passioni e non po dinai. Urtimamenti sa pràtica de sa fotografia est aumentendi meda in Sardìnia e funt cumentzendi a nasci meda associatzionis cumenti Effezero in Casteddu e Prometeo in Terralba, aundi ci funt fotografus meda bravus e apassionaus chi eis a intendi meda chitzi.

 

 

Ita bolit nai a contai un’istória, unu fatu, a rendi una situatzioni cun is imàginis? Calis elementus tocat a ndi fai bessiri a pillu?

 

Cun s’imàgini, a su contràriu de unu contu scritu o in fueddus, sa sensatzioni est istantànea. Si bolis trasmiti cosa depis adotai calincunu acorgimentu. S’esperiéntzia agiudat meda, ma naturalmenti ci funt arrégulas po fai risaltai is elementus prus importantis. Una est “s’arrégula de is tertzus”. Narat chi pratzendi s’imàgini in tres partis – siat verticalmenti che orizontalmenti – s’agatat, in is puntus de incróciu de is lineas de divisioni, su logu aundi castiat prima de totu s’ogu: in cussus puntus depis positzionai is elementus importantis. Opuru podis ponni a fogu is partis primàrias e lassai aforas de fogu s’arrestu. Dopu unu pagu de tempus chi fais fotografia imparas a usai custas ténnicas.

 

 

Sardìnia e fotografia: eita podit donai s’ìsula nosta, a livellu de emotzionis, a unu fotògrafu e duncas a sa genti chi at a castiai custas fotos?
Cumenti apu giai nau, sa Sardìnia est totu bella, siat in s’oru ’e mari che in monti. Depis sceti scioberai is logus. Est aici bella chi fra una pariga ’e mesis ci at essi un’atóbiu natzionali de Flickr. Medas personas ant a arribbai de totu s’Itàlia po fotografai is logus prus bellus. In custus logus s’emotzioni est aici forti chi est fàcili de trasmiti a chini poi castiat is figuras tiradas.

 

 

 

Prus a fundu

 

Atras informatzionis in pitzu de custu fotògrafu ddas podeis agatai in su giassu: www.marcocorda.com. Po biri unu reportage cosa sua, chi chistionat de su disastru aéreu sutzédiu in pitzu a is montis de Cabuderra in su 1979, pubricau in sa rivista Witness Journal, custu est su link: http://witness.fotoup.net/Numeri/00025.