Centu concas centu berritas est un’assótziu culturali de Nuragus. Nàsciu in su 2002, s’ocupat de medas cosas, ma prus de totu de teatru in limba sarda. Ùndixi funt is chi ddu componint oi, tra issus Annamaria Trudu, su maridu Fernando Sulis e Claudio Orrù ci funt de su cumentzu de s’atividadi. S’amori po su teatru est bénniu de una cumédia fata in bidda insoru de su regista Bruno Venturi. Annamaria cun Claudio iant recitau, Fernando iat agiudau a fai is iscenas. Fut una cumédia bella e iat pigau parti genti famada cumenti Alda Merini. Contàt de unu piciocu – nàsciu in tempus de guerra de una fémina ‘lébia’ po abbisongiu – chi fiat torrau a bidda po agatai is arréxinis suas.

 

Po abbarrai in tema a sa stória, Annamaria iat pentzau de interpretai in palcu unu nuraghesu curiosu: ‘Tziu Peppedda’, reduci de sa guerra fascista, chi a pitica iat connotu. Custu tziu, sigumenti fiat macocu, po carnevali si cuncordàt cun sa divisa de militari e, in pitzus de unu cuaddu biancu, cun rivortella e isciàbola, furriàt po Nuragus. Tziu Peppedda, in conca sua, pentzàt de essi su duce. Is piciocus ddu poniant in contu, ddu incoragiànt e, bistius de militari, marciànt cun issu totu sa noti. A sa fini cuddu si frimàt e cumentzàt su comìtziu.

 

E po sa genti fiat una cosa de morri de s’arrìsiu. Po Annamaria custa cumédia fiat istétia una cosa stravanada e intzàs, impari a su maridu e a Claudio, iat pentzau de ponni in pei sa cumpangia de teatru. Regista non ndi teniant e non ndi tenint, o po mellus nai, funt issus etotu atoris e registas. Donniunu, arrispetendi is arrégulas de s’arti, fait bivi is personagius segundu sa fantasia sua. Po primu cosa is de Centu concas centu berritas iant fatu Ciciu Fruschedda de Antoni Garau, giustu po si callentai is mùsculus, agoa iant iscritu una cumédia noa: Contus de forredda.

 

Po ponni in pei sa stória, Annamaria iat pigau s’idea de Venturi, iat aciocau unus cantu personagius de su scrîdori Ugo Dessi e de Benvenuto Lobina. Contus de forredda in prus de fai arriri, chistionàt de sa filera de su trigu puru, e po custu motivu tocàt a cicai totu is fueddus antigus. De custa récita, apretziada meda, s’assótziu iat fatu sa versioni estiva puru: Arrólliu mannu in pratza. At sighiu sa cumédia Su burricu scominigau. Un’obra becia mai posta in scena primu, iscrita de unu para – Fra Benigno – in su 1920 e agatada in-d-unu stàulu. Pustis custa, est bénnia s’ora de Ogu po ogu, de Lionello Loddo, chi at fatu imbucai in sa cumpangia atoris nous, cumenti Ignàtziu Trudu, fradi de Annamaria, e sa mulleri Rosalba Deidda. Is chi ddui fiant, difatis, no dda boliant fai, ca no ddis praxiat, ma candu dd’ant bista in palcu ant cumpréndiu ca fiat bella etotu. Sa cumédia chi sa cumpangia est preparendi oi est Maria Concepita de Antonio Garau.

 

Su contu de una fémina manna de idadi chi bivit a Oristanis impari cun su fradi, e in citadi non connoscit prus a nisciunus, ca su logu totu in-d-una s’est prenu de strangius. Difatis, s’ùnica bessida chi fait issa est po andai a crésia. Sa brulla est ca, una dî, sa tzia arricit una telefonada chi ddi narat ca aspetat unu Gesusu nou. Issa pentzat chi dd’apat intzerriada s’Angelu Gabrielli, e tandu bivit una gravidanza isterica, candu invecias a su telefunu fiat su predi ch’iat sballiau nùmuru e fiat ligendu unu passu de su Vangelu… Is de Centu concas centu berritas ant recitau in medas pratzas sardas e fintzas in Continenti, cumbidaus de is cìrculus de Bologna e de Cinisello Balsamo. Po cust’istadi s’assótziu est pesendi una rassinna cun paricius ospitis: bolit chi Nuragus torrit a essi unu puntu de riferimentu po su teatru, bistu ca giai de is annus binti at tentu una cumpangia. Un’arregalu de valori aberu po custa bidda de su Sarcidanu, chi no amancat de amostai s’afetu sû po dónnia atividadi chi s’assótziu Centu concas centu berritas ponit in pei a bona gana.

 

Is cumponentis

Annamaria Trudu, Fernando Sulis, Claudio Orrù, Rosalba Deidda, Ignazio Trudu, Gemma Murgia, Cinzia Orrù, Silvia Orrù, Giuseppina Piras, Matteo Orrù, Salvatore Ladu.