Custu est su primu tema de sa gara poética fiorida in su palcu de Thiesi su sero de s’8 de Cabidanni de su 1980 pro sa festa de Nostra Segnora de Seunis: sa bellesa de 68 otavas una mezus de s’àtera, cun duos cantadores de prima lìnia: tiu Peppe Sozu e tiu Antoni Piredda.

Su tema de s’avréschida e de s’interighinada est unu tema antigu e semper nou: cando b’at cantadores de valore no est mai unu tema antigu. Sa cantada thiesina podet esser un’esémpiu justu. Cando an disputadu in custa gala, tiu Peppe Sozu teniat 66 annos e tiu Antoni Piredda nd’aiat 75.

 

 

1. Sozu (1’25”)

Zente meda mi paret impressada

chi guasi nos ponet in fastizu.

Ma non b’at a mancare contivizu

fin’a a bider sa gara cumpletada.

Como est su primu tema ’essidu a pizu,

a mie in parte s’alba mi est tocada:

acuntentare mi devo in cust’ora,

como de dogni cosa a s’aurora.

 

2. Piredda (59”)

Thiesi, gentilìssimu paese,

po godire sa gala ses unidu.

Annos setantachimbe apo cumpridu

e so selvende sos setantasese

e tue, cara, cunvinta nde sese

chi su tramontu meu est arrividu.

E cambiare non poto sistema

ca su tramontu m’est tocadu in tema.

 

3. Sozu (1’13”)

Initziamos su nostru cummentu,

de gai sighit verbale s’isfida.

Tenz’’eo s’aurora pius lughida

in colore de oro e de argentu

e m’ispetat s’inìtziu ’e sa vida

e gai ogni pedra ’e fundamentu.

In su chi ’e progetare at valentia

ammentatinde ch’est òpera mia.

 

4. Piredda (1’01”)

Est bella s’alba chi s’albore esalat

sa prima grina dae s’oriente.

A mie su tramontu m’immortalat

prite lu tenzo a custrintu parente:

m’est tocada sa parte ’e su ponente

cando su sole a basciu si che calat.

Est dende sos adios a su mundu

comente faghet unu moribbundu.

 

5. Sozu (1’11”)

Non naro ch’unu nde peldat s’ispera

ma su chentu po chentu no est seguru.

Ca finida est sa tua carriera

mi paret su momentu pius duru

prite s’alba ti ’atit sa lumera

invece su tramontu ’atit s’iscuru

e ti che ponen intro ’e una cella

e as serradu s’oju e ciau bella.

 

6. Piredda (57”)

Si tue l’as pensada de ’asie

non ti che fato ’e sos cummentos fora.

Ma tue su manzanu a s’aurora

no ischis su chi as fatu in tota die

e da chi ’e su tramontu arrivat s’ora,

mi’, domandare lu deves a mie

ca su tramontu at in sa idea

s’òpera ’e una die tota intrea.

 

7. Sozu (1’08”)

Deo ti devo narrer una cosa

s’a sos fiores li das un’ojada.

S’alba est s’insoro proa maestosa

chi unu regnu ’e profumu li dada

ca deo a s’alba apo frisca ogni rosa

invece a su tramontu est allizada

chi mancu da su mere ’enit connota

poite l’at su sole mesu cota.

 

8. Piredda (51”)

A bisu meu chi mi faghes toltu

chi non feta sa palte canta-canta.

Ma de sos ortulanos a confrontu

discurrimos, sa vida insoro est tanta:

da ch’an de piantare sa pianta

la piantan a s’ora ’e su tramontu.

A su tramontu puite las fichin?

Ca solu tando atacan e atichin.

 

9. Sozu (1’05”)

Ma bi deves bistare incue atentu

ca si podet discuter po tant’ora.

Si s’alba in sas piantas apo tentu

conto deo ’e su buscu s’aurora

in cantieris de rimboschimentu

poninde piantinas a dimora.

Ma su tramontu est sa distrutzione,

las segas e las faghes a calvone.

 

10. Piredda (49”)

A su chi ses nelzende dae cura

ca a ti risponder non bisto in ritaldu.

Nàrami, Sotgiu, che poeta saldu

da chi tue t’intendes de ’ildura:

si s’aurora ti ’atit su caldu

su tramontu ti ’atit sa friscura.

E si calat lentore dae susu

sas piantas s’allegran de piusu.

 

11. Sozu (1’06”)

Lassende piantina e piantone

chelz’a s’alba a li fagher un’inchinu

ca pianto sa ’inza e su giardinu

po nd’aer poi sa produtzione.

A mie ispetat sa creatzione

d’Adamo e-d-Eva cun Deus divinu:

de s’alba nde faghimos sempre contu

ma nisciunu est pensende a su tramontu.

 

12. Piredda (58”)

Lass’istare s’Antigu Testamentu:

a ite in s’arrejonu si che tzacat?

Tue as nadu a trabagliare atacat

una domo a si fagher a intentu:

nachi pones su primu fundamentu,

mi deves narrer chie la covacat.

S’’e su tramontu mancat sa cultura

restat sa domo sentza cobeltura.

 

13. Sozu (1’04”)

Si sighis gai a mie non m’istracas

ca so a dogni cosa abbetuadu:

ca deo su progetu ap’ideadu

po fagher domo mi ’endo sas bacas.

Ma si domo non nd’apo comintzadu

nàrami cale domo est chi covacas

ca si ’enit sa domo a finitia,

ammentatinde, sa proa est sa mia.

 

14. Piredda (49”)

S’est covacada sa domo est intera,

la fino deo sa costrutzione.

Sa vida militare cunsidera,

unu chi b’andat po professione:

a su tramontu de sa carriera

mi’ chi l’assignan una pensione.

Si bi la dana lu deves a mie,

non bi la dana da sa prima die.

 

15. Sozu (1’01”)

Coment’’enin sos versos los imbolas

po su cumpensu ’e tantu sacrifìtziu.

Ma s’alba, ammentatinde, chi est s’inìtziu

de tantas carrieras e iscolas

e ses cuntentu a da chi t’arruolas

poite ses prestende unu servìtziu.

A su tramontu non bales piusu

chi contas un’oggetu fora d’usu.

 

16. Piredda (53”)

A pones mente e la faghes finida?

Lea sa realtade neta e sana:

a da chi sa persone est antziana

ch’est dae sas fadigas consumida

su chi s’at meritadu in tota vida

a s’ora ’e su tramontu bi lu dana.

E a bonu coro dognunu l’atzetat

ca tota vida est cussa chi aisetat.

 

17. Sozu (1’03”)

Da ch’a-i cussu bi ses arrivadu

non mi pones, Antoni, in oriolu.

Ne poto narrer chi mi faghes dolu

ch’a sessant’annos t’an pensionadu

ma fis àbbile passende a ruolu,

invece a su tramontu riformadu

poite a s’alba est sa vida piena,

a su tramontu est solu sa carena.

 

18. Piredda (48”)

Si ti nde ’antas a buca piena

a su chi ses nelzende pone cura.

Ma s’alba tua no est gioventura

e non la contes sa vida serena:

si su tramontu est solu una carena

mi’ chi s’alba est una criadura

chi non podet pensare ne costrùere,

solu in sa tita lu ponen a sùere.

 

19. Sozu (1’01”)

Penso chi m’ispaventet cussa cosa

si m’atacas comente una peste.

Si naramos sa cosa coment’este

s’iscena tua est tropu dolorosa:

a unu masciu est su nastru celeste,

a sa fémina b’est su nastru rosa.

Ma a su tramontu a betzu o a piseddu,

ammenta, est sempre su nastru nieddu.

 

20. Piredda (54”)

Ello, e si b’este nieddu su nastru

de sa finale e-i sa dispedida?

De custu mundu s’isparit un’astru,

lu pianghet s’umanidade unida:

su ch’at fatu un’eroe o unu mastru

s’ischit solu a sa fine de sa vida.

De su tramontu a sa mia campana

su méritu chi at tentu bi lu dana.

 

21. Sozu (1’06”)

Ja l’isco chi sa proa si est connota

ma non nd’ischit su mere a cando a sero

ca in s’alba, rifleto e considero,

guasi s’importàntzia b’est tota.

Sete tzitades bi at ancora in lota

ca cheren sos natales de Omero

ca po cuss’alba atzufende si sunu,

inue est moltu non l’ischit nisciunu.

 

22. Piredda (54”)

Lass’istare a Omero e a Oràtziu,

a Petrarca, Ariosto, Tasso e Dante.

De sa Saldigna in su nostru ispàtziu

unu lùmene ch’amos dominante.

At Làconi onoradu a Sant’Ignàtziu,

primu fit unu padre mendicante:

a su tramontu li an dadu su ’antu,

l’an beatificadu e fatu santu.

 

23. Sozu (1’07”)

No est chi ses passadu meda atesu

però bae a chilcare àteru ispàtziu

ca si no su tramontu est un’istràtziu

e non nd’as s’importàntzia cumpresu:

da chi pregamos totu a sant’Ignàtziu

li naramos su santu laconesu.

At onoradu su santu immortale

sa terra chi l’at dadu su natale.

 

24. Piredda (49”)

Nàrali laconesu o saldignolu,

mi’, non càmbiat mai sa figura.

Ma Ignàtziu sende creatura

fiat unu pitzinnu linnajolu:

a su tramontu at leadu su ’olu

ca cunservadu si at s’ànima pura.

Si custu santu lu onoran inie,

o Peppe Sozu, lu deven a mie.

 

25. Sozu (59”)

Si càmbias bidea de improvisu,

Antoni, non la ’inches sa paltida.

E ti la devo dare garantida,

su contu tou non torrat precisu

ca poi ’e su tramontu ’e custa vida

b’at un’àterun’alba in paradisu.

e-i s’eternidade est fata gai

e incue tramontu non bi at mai.

 

26. Piredda (48”)

Cantende gai mi nd’’atis su risu

e ses fatende un’aterunu contu.

O Peppe Sozu, arrejona pretzisu:

s’umanidade amos a cunfrontu.

Lassa s’inferru e-i su paradisu

chi non si bidet alba e ne tramontu:

arrivare non deves a igue

ca cantu nd’isco deo nd’ischis tue.

 

27. Sozu (58”)

Non càmbio idea de improvisu

ca mi ponet in brios cussu cantu.

Si ses, Antoni, arrivadu a tantu

prite sa parte mia est un’acisu:

ja est beru chi s’alba ’atit su risu

ma su tramontu ’atit su piantu.

Totucantu su risu mi che leo,

deves piangher tue ma non deo.

 

28. Piredda (44”)

Ello, Peppe, non m’as cumpresu ancora?

Sos temas nostros diferentes sunu.

Ma dae paradisu abbarra fora

e bista calmu a tempus oportunu:

s’in paradisu bi nd’at calincunu

non che los at mandados s’aurora.

E-i sa palte manna mi nde leo

ca si bi nd’ada che los mando deo.

 

29. Sozu (1’10”)

L’ap’eo nadu, ja l’ischit sa zente,

non lu repito ancora a facia manna.

Nàschidu est Cristos, nebode ’e sant’Anna

nadu su Redentore Onnipotente:

aparida est s’istella in Oriente

e s’est illuminada sa capanna.

Che a die dan lughe sas istellas,

a s’alba sua cantas cosas bellas!

 

30. Piredda (53”)

Como as fatu una bella poesia,

Piredda non l’intacat su valore.

Nàschidu in-d-una gruta est su Messia,

nachi est su fizu ’e su Divinu Amore,

ma una domanda fagher ti cheria:

poite l’an giamadu redentore?

In su tramontu, ti fato a ischire,

resessidu est su mundu a redimire.

 

31. Sozu (1’06”)

A sa sola sos contos non los fetas,

ti nde deves girare a s’ala mia

ca fit su mundu in pregadoria

chi cheriat raggiungher cussas metas.

E an iscritu totu sos profetas

chi devet arrivare su Messia:

cuss’alba atesu minores e mannos,

amentatinde, ana mizas de annos.

 

32. Piredda (53”)

Peppe, sa palte manna non ti lêse

in su chi at fatu s’Eternu Sovranu.

Po redimer su pecadore umanu

mi’ chi de jaos fichidu li an trese:

unu nde l’ana postu in dogni manu,

su tertzu l’ana fichidu in sos pêse.

Osserva ite tramontu geniale

ch’istad’est sa salvesa generale.

 

33. Sozu (1’09”)

Ammenta ’e su presépiu s’iscena

chi apartenet totu a s’alba ebbia.

E Grabiele abbeltu si at sa via

visitende s’ancella nazarena

e li at nadu: “Gentile Maria,

ses tue de ogni gràtzia piena

ca at s’Ispìritu Santu postu in sinu

a tie como s’Eternu Bambinu”.

 

34. Piredda (54”)

“Salve, Maria, ’e gràtzias piena”,

l’at nadu Cabriele a s’arrivida.

Ma no as faeddadu ’e Madalena

chi in mesu a sos pecados si est peldida:

primu sa vida sua l’at godida,

poi at sacrificadu sa carena.

Torrat a su tramontu a s’onestade

e at tentu una santa dignidade.

 

35. Sozu (1’01”)

Ma, Antoni, ite t’est beninde a mente?

E non ti fetas de milli colores:

a mie no imputes sos errores

chi màchias non tenzo po niente.

A su tramontu sun sos pecadores

ma a s’alba dognunu est innotzente

e da chi s’alba a mie mi ana dadu

non m’imputes de perunu pecadu.

 

36. Piredda (52”)

Calma, non ch’’essas dae sa mesura,

arrejona cun pius gentilesa.

Maria Madalena at tentu cura,

o caru Pepe, s’est chi l’as cumpresa:

su méritu peldidu in gioventura,

mi’, l’at acuistadu a sa ’etzesa

e de su chelu chi est pigada a prua

prite pulidu si at s’ànima sua.

 

37. Sozu (1’04”)

Ma su pecadu no est robba mia,

la tenes solu tue sa provista.

Deo non nd’apo segnadu in sa lista,

làssami ’e sa cundenna sa mania:

sa die chi est naschidu su Batista

at torradu sa limba a Zacaria.

S’alba ’e su fizu est unu grande azudu,

faeddadu at su babbu chi fit mudu.

 

38. Piredda (53”)

Ma sa rejone at aterunu intàulu

e prosighit su própiu binàriu.

Osservamos sa vida ’e Santu Pàulu

ch’est de la cummentare netzessàriu:

in-d-unu tempu fit giamadu Sàulu,

che unu lupu fit sanguinàriu.

A su tramontu cun s’oratzione

su lupu diventadu est un’anzone.

 

39. Sozu (1’14”)

Si t’ispetan pecados cun sos dannos

no imputes pecadu a s’alba ebbia.

Roma, sa capitale tua e mia,

mama ’e imperadores e tirannos,

setighentos chimbanta bator annos

in prima de s’era ’e su Messia

Romolo e Remo in boes e giuale

est ch’ana dadu a Roma su natale.

 

40. Piredda (53”)

De Roma sos natales an connotu

e l’at iscritu calchi ómine saggiu.

B’at una tumba chi b’andamos totu,

zente meda si ponet in viaggiu:

Roma at sa tumba ’e su Mìlite Ignotu:

cantos bi nd’andat in pelligrinaggiu?

E negare non mi lu podes tue:

nara cantos tramontos b’at igue.

 

41. Sozu (1’10”)

De fante cun sa tumba o su fusile

como non chelzo intrare in cussu dannu.

Ma Roma at unu capitale mannu

in s’alba inue at tentu su foghile:

sa festa sua li faghen dogn’annu

su vintiunu ’e su mese ’e abrile.

Ma diat esser iscena funesta

de su tramontu a li fagher sa festa.

 

42. Piredda (50”)

Ses repitende sa própia antenna,

de lu repiter no est importante.

A Dante li an dadu una cundenna,

dae Firentze si che andat distante.

Puite at importàntzia Ravenna?

Puite tenet sa tumba de Dante:

inie li an sa tumba costruidu

non bi l’an fata inue est naschidu.

 

43. Sozu (1’05”)

Ma Dante est de sa terra fiorentina,

a che lu cancellare dat matana

e-i s’onore ch’a isse dadu ana

no lu cancellas da una foglina.

Paris cun sa Cummédia Divina

est nàschida sa limba italiana

ch’est de Firentze s’ùnicu fiore

e solu Dante at tentu cuss’onore.

 

44. Piredda (57”)

Chi siat Dante o Petrarca o Vergìliu,

solu Ravenna at una preferéntzia.

Dante po una bàrbara senténtzia

li faghen cambiare domicìliu:

in Ravenna che morit in esìliu

e inie est sa sua residéntzia

Da sa tumba po cantu su mundu durat

no bi at nemos chi si nde la furat.

 

45. Sozu (1’07”)

De Firentze sa sua ingratitùdine

li ana fatu cundenna niedda.

Non bistes cun Firentze apedda apedda

ch’est in sa culla sa similitùdine:

nara a sa Cheja de sa Solitùdine

prite an batidu a Gràtzia ’e Ledda?

Poite ispetat s’ispoglia mortale

a sa terra chi at bidu su natale.

 

46. Piredda (50”)

Gràtzia est una fémina in munnedda,

dadu at valore a su terrinu saldu

e poto narrer chi Antoni Piredda

l’adorat e li tenet rigualdu.

M’a su postu ’e Gràtzia ’e Ledda

bi ponzo a Zuseppe Garibbaldu:

a su postu ’e sa fémina un’omìne

chi in Caprera at tramontu e-i sa fine.

 

47. Sozu (1’04”)

Si a Garibbaldi as nadu Garibbaldu

po un’errore no ti lu imput’oe.

Ma a Saldigna arrivadu nd’est taldu,

tocat chi dogni cosa ti la proe:

da chi jamare lu cheren eroe

li naran totu s’eroe nitzaldu.

A sa Saldigna non puntan sa fritza

prite sa culla sua che at in Nitza.

 

48. Piredda (52”)

Mancari ti che fiches a sa ritza

non faghes nudda ca camino dritu.

A Caprera non toches su meritu

prite non li movides una tritza:

si su natale sou at tentu in Nitza

non l’an fatu una tumba ’e granitu.

Mi’ ch’an a Garibaldi postu in contu

própiu inue at tentu su tramontu.

 

49. Sozu (1’03”)

Ma Garibbaldi a Nitza at tropu afetu

mancari non ti palzat de ’asie.

Si non l’ischis, Antoni, naro a tie

finas de Garibbaldi unu segretu:

morinde at fatu girare su letu

ca si cheriat a facia a inie

ca fit Nitza sa sua natzione

nessi a la ’ider dae su balcone.

 

50. Piredda (40”)

Collega caru, as a tenner passéntzia

s’in cuss’otava bi agato difetu.

E ammìtilu cun obbediéntzia,

ja ti l’ispiego eo su segretu:

issu s’at fatu girare su letu

ca cheriat sa Córsica a preséntzia

ca sempre la teniat in bidea

de ocupare sa Córsica intrea.

 

51. Sozu (1’01”)

Antoni, a Garibbaldi l’as cumpresu

chi non ponet sa culla fora d’usu.

Tue in sa citade ses inclusu

ma non ti contas mai tataresu

e a da chi ti naran romanesu

antzis tando t’ofendes de piusu.

E cheres a ti narrer thiesinu

ca ses naschìdu in custu terrinu.

 

52. Piredda (54”)

Piredda non faeddat de machine

prit’arrejonat cun sanu giudìtziu.

S’est chi Thiesi m’at fatu un’omìne

mi’ chi so sempre a su sou servitziu

e inue sa vida at tentu inìtziu

apo disizu de fagher sa fine.

Si fit inoghe su finale dannu

diat esser s’onore pius mannu.

 

53. Sozu (1’05”)

Inue as tentu s’alba sende infante

nachi cheres finire sa carena:

issa ti tirat che una cadena,

est sinnu chi s’amore bi est bastante.

No ischis cantu sufrit s’emigrante

da chi ch’est tribagliende in terra anzena:

po chilcare su pane fora girat

ma est sa culla sua chi l’atirat.

 

54. Piredda (56”)

Ammito, de sa terra ogni abbitante

chi adoret sa culla naturale

però ’e sa vida nostra sa finale

deo la creo pius importante.

E si at fatu’ene o fatu male,

si est vìvidu nanu o fit zigante,

mi’, solu su tramontu l’amministrat

su chi in tota sa vida si registrat.

 

55. Sozu (1’10”)

A s’alba deves fagher un’inchinu

poite est issa s’ùnicu tesoro.

Ses atacadu a-i cussu terrinu

e b’as a tenner sempre ànima e coro:

deo sa mia pàtria la onoro

e dia cherrer bistare de issa in sinu.

E mi lassan in coro una ferida

si calicunu li legget sa vida.

 

56. Piredda (47”)

Si su tramontu est potente e profundu,

o Peppe, non li fetas murru toltu.

Osserva in s’universu totu in tundu

a da chi sa notìtzia an acoltu:

da chi Paba Giovanni si ch’est moltu

l’ana piantu in totu su mundu.

Si l’at totu su mundu fatu eloggiu

ti deves inchinare, Peppe Soggiu.

 

57. Sozu (1’03”)

Lassa ’e sos mortos su sonnu suave

prite medas nde pones in disaggios

Ma inaugurales sos viaggios,

pensa, non sun cadena sa pius grave:

osserva cando varan una nave

d’importàntzia cantos personaggios!

A su tramontu est soltantu un’atretzu

chi poden commerciare a ferru ’etzu.

 

58. Piredda (55”)

Ses chirchende de méritu una perra

ca non nd’as s’importàntzia cumpresu.

Mira totu sas naves de sa terra

in logos de vicinu o de atesu:

si una nave siluran in gherra

e si ch’afundat de su mare in mesu

de su tramontu nde faghen tesoro,

l’assignan finas sa medaglia ’e s’oro.

 

59. Sozu (1’05”)

Una medaglia ’e oro est tantu bella

ma sun sos marineris a disaggiu.

L’an a immortalare in sa capella,

finidu incue si est totu s’omaggiu

ma po torrare a fagher su viaggiu

deven varare sa nave gemella.

E faghen una festa printzipale

a su viaggiu inaugurale.

 

60. Piredda (54”)

Lassa sa nave, ja l’apo cantada,

como nde toco un’àteru signale.

Da chi tramontat unu generale

màssim’a totu si at parte onorada

da chi li faghen unu funerale

bi andat totu su corpus d’armada.

Ca issos su tramontu lu cumprenden

s’onore chi si méritat li renden.

 

61. Sozu (1’04”)

Deo ponzo dogn’òpera in caminu,

progressu e aumentu est proa mia.

Inue esistit una monarchia

pregan a sa reina frutu in sinu:

a da chi naschet cussu printzipinu

dan a sos presoneris s’amnistia

ca s’alba ’e cussu frutu, considera,

est invocada finas in galera.

 

62. Piredda (57”)

Da s’argumentu non ch’’ogo su pê

e difendo sa càusa importante.

Osserva da chi morit su regnante

una legge ndi ’enit dae sê:

est tramontadu su primu zigante,

tando su printzipinu faghen re.

E-d-est da su tramontu cussa proa

ch’originadu at sa càrica noa.

 

63. Sozu (1’05”)

Non ti penses so ladru primarìu

ma lassende sas naves in su poltu

a da chi unu regnante at dadu adiu

apat agidu a deretu o a toltu

in su tramontu ispetat su chi est moltu

a mie invece m’ispetat su ’iu

poite a s’alba ’e su regnu at su donu

chi un’aterunu ch’est pigadu a tronu.

 

64. Piredda (56”)

Si a pagu a pagu faghimos sas sumas

no as a esser pius presumidu

Peppe, cun s’aurora non presumas

ca non ses tue un’ómine cumpridu

ses che bentredda intro ’e unu nidu

e chi no at ancora postu pumas.

Ma si tramonto deo fato dannu

prit’est manchende unu puzone mannu.

 

65. Sozu (1’03”)

Non mi ataco a su truncu che bedra

ca a mi che distacare dat matana.

In Roma, ammenta, da era lontana

b’an piantadu angolare una pedra:

cue est naschida sa prima catèdra

catòlica apostòlica romana.

A tie como tocat de detzìdere

e cando su tramontu si at a bìdere.

 

66. Piredda (54”)

Si arrejonas de su Vaticanu

cando sa prima pedra bi ana ’idu

però non nelzas chi l’as costruidu,

da cuss’òpera ses tropu lontanu.

Ma su primu pontéfice romanu

inie est tramontadu e sepellidu:

a su tramontu una tumba at abbeltu

e che a issu an a fagher su reltu.

 

67. Sozu (1’05”)

Nde ’atimos su tema a cumplimentu

però ti naro innanti ’e conclùere:

in Vaticanu su cumbatimentu

at finas calchi Paba fatu fùere

ma ca at bona una pedra ’e fundamentu

creo siat difìtzile a nde rùere.

S’alba ch’est bene posta la guidat,

séculos e millénnios isfidat.

 

68. Piredda (59”)

Si faghimos sa fine non mi moes,

lu podides cumprender totucantos.

E creo chi m’iscultes e mi proes

chi solu su tramontu nd’at sos bantos:

ti at immortaladu sos eroes,

santificadu ti at totu sos santos.

Da su tramontu paltit dogni istória

ca est isssu ch’aggiunghet fama e glória.