Naraus innantis ca:

sa Sardìnnia est oramai annus e annus apretada meda de  Sotziedadis e Multinatzionalis chi traballant in su setori  energèticu chi, arrenguitzadas de millionis finantziaus cun Decretus po contus energia giai de su 2008 e sustènnias de unas cantu leis fatas de pagu chi pertocant is fontis energèticas annoàbilis e fòssilis (po ndi nai una,  su DLgs. 387/03, prus connotu comenti de su Decreto Sblocca Italia, e aici sighendi), ant presentau unus cantu progetus po sfrutai custas fontis de su sartu cosa nosta.

 

 

Averiguau ca:

in custu cuntestu su Campidanu (pruschetotu su de Mesu e de Bàsciu), est fortementi interessau de progetus de sfrutamentu de is arresursas de fontis energèticas annoàbilis cun punnas industrialis e chi, sigumenti no faint parti de unu cuadru de programatzioni energètica regionali, arriscant de cumprumiti siat is potentzialidadis de oi, siat is de su benidori, de is territòrius interessaus. Custus progetus, po su prus  fatus in logus de sartu, si funt luegus amostaus po su chi funt: sena de fundamentu perunu e tennigamenti incongruentis, chi no cuncordant cun d-unu guvernu currègiu de su logu e de su paesàgiu ponendi-sì de tressu a is fainas econòmicas portadas

ainnantis de is siendas de su logu;

 

 

arreconnotu ca:

contras a totu custu sa programatzioni regionali, provintziali e comunali si fut giai ghetada, pruschetotu  me    is   ùrtimus   dexi   annus,   conca   a    unu    svilupu arrespetosu de is matricis ambientalis, che sa terra, s’ària e s’àcua. Castiendi a totu custu, funt   stètias imperadas arresursas pùbricas mannas po unu svilupu sustenìbili sinzillu, chi po contras, oi parit cumprumìtiu de is speculatzionis portadas ainnantis de Sotziedadis connotas e po unas cantu de custas est bessiu a scoviu ca funt interessadas de scrucùllius de sa giustìtzia po liòngius cun sa malavida.

 

 

In prus, castiau ca:

ddoi funt finas unas cantu emergèntzias ambientalis, che is impiantus a biomassa e biogas: po fai funtzionai custus impiantus no bastant ni sa matèria prima, e ni s’àliga prodùsia in su logu etotu, e duncas iat a tocai a aciungi àtera àliga chi benit de foras. Contravenendi duncas po totu su chi faint a sa tenta decrarada de arredusi is emissionis climalterantis (chistionis chi ponit unus cantu problemas nous a prus de cussus chi is impiantus etotu pariant ponni a s’incumintzu de su tziclu insoru);

 

 

in aciunta si previdint custas emergèntzias:

un’amanniamentu de sa discàrriga po matiri s’àliga sòlida urbana, e chi no est beni incuadrada aìnturu de sa strategia “Zeru Àliga” (chi depit amarolla lassai a una banda unu mega-muntonàrgiu nou), at a portai unu muntoni de crititzidadis siat po su chi spetat a s’ambienti, e siat po su chi spetat a sa chistioni sanitària e sòtziu-econòmica a prus de fai incumentzai una involutzioni perigulosa e irreversìbili, faci a is polìtigas europeas, regionalis e  comunalis   de   is  ùrtimus  dexi   annus,   chena   de sutastimai, in prus, is santzionis grais chi iant a essi postas a càrrigu de totu sa comunidadi po sa violatzioni de is leis europeas ocasionadas de una protzedura de infratzioni a is leis comunidàrias;

 

 

si proponnit

in pagus fueddus, cun custu Protocollu de incumentzai a sterri sa chistioni po intrai una borta po totus in cussa caminera virtuosa chi ddi nant economia tzirculari (augurau de sa UE puru) chi passendi-nci su mollu econòmicu linniari “LIA, PRODUSI, IMPERA E SCÀVULA” punnit a fai cresci s’eficèntzia e a una Minimizatzioni de su sfrutamentu de is arresursas naturalis cun:

 

 Tziclus de produtzioni curtzus, mùltiplus e a cascada;

 Prodotus chi durant, chi fait a arrangiai e a torrai a imperai;

 Torrai a ponni in tziclu MPS (Matèrias Primas/Segundàrias);

 Smenguai sa produtzioni de àliga;

 Smenguai su sperdìtziu de sa cosa de papai;

 Filera curtza;

 Smenguai finas a torrai a zeru s’imperu de is combustìbilis fòssilis;

 Imperu esclusivu e spartzinau de is energias annoàbilis;

 Partzidura giusta de s’energia;

 Eco annoamentu;

 Solidariedadi energètica;

 

Su passàgiu a una economia tzirculari at a depi essi agiudau de una mudadura sistèmica de su mollu chi, ghiau de detzididoris polìtigus, assegurit una     partitzipatzioni faidora e democràtica de is Comunidadis de su logu e chi nci amesturit setoris industrialis e chi punnint a s’annoamentu tennològicu, lassendi foras dònnia arratza de sfrutamentu finantziàriu e de cuntzentratzioni produsidora.

 

 

Po lompi a totu is punnas arremonadas

Is Comunus de:

Arbus, Collinas, Deximuputzu, Gonnos, Gonnostramatza, Gùspini, Mòguru, Pabillonis, Santu ‘Èngiu, Seddori, Sàrdara, Biddexidru, Biddanoa de Forru;

 

 

Is Comitaus:

No Megacentrale de Gùspini, Terra che ci Appartiene de Gonnos, No Trivel Paby de Pabillonis, Fuori dalle Pale de Biddanoa de Forru, Terrasana de Decimuputzu, Associazione Progetto Comune de Biddexidru, No Trivelle de Seddori, Pro Nosu: a

tutela del Territorio de Santu ‘Èngiu, No Galsi de Biddexidru, No Trivelle de Arbus;

 

 

Is Assòtzius Ambientalistas:

Italia Nostra rapresentada de su Dot. Graziano Bullegas, Presidenti Regionali (spertu de pianificatzioni territoriali e impatus ambientalis e de su paesàgiu) o de unu delegau cosa sua;

e is Spertus, est a nai, Genti chi minescit meda po s’impìnniu postu in su campu ambientali e in is batallas fatas a su costau de is Comitaus:

Ing. Mauro Gargiulo spertu in chistionis ambientalis e in pianificatzioni territoriali, e in  impiantus po sa produtzioni de energias annoàbilis;

dot. Prof. Sergio Vacca de su Dipartimentu de Architetura de  s’Universidadi de Tàtari,  geòlogu e spertu de terras;

Sa dotora Mariapaola Morittu, sperta in chistionis de pianificatzioni urbanìstica e paesagìstica e de deretu e leis chi pertocant is benis culturalis; A prus de is professionistas e tènnigus spetzializaus in d-unus cantu  disciprinas de àrea tènniga-scientìfica e umanìstica chi faint parti de is comitaus: agrònomus, biòlogus, geòlogus,

inginnieris, ec. chi ponint is cumpetèntzias insoru, arrichendi e faendi prus profetosu totu su traballu;

 

 

Fundant

cun custu Protocollu unu Organismu, chi tenit funtzionis consultivas e propositivas cun sa tenta de cumbati contras a sa speculatzioni energètica e si ponni contras a dònnia àtera forma de emergèntzia ambientali de su Territòriu, gràtzias a sinergias nobas. S’afortiamentu de su sentidu de unioni de sa comunidadi, s‘agiudu, su cambiabari de scedas, novas e paperis, s’abertura de mesas de cunfrontu istitutzionali, s’aparìciu de assembleas e manifestadas.

 

 

Custu organismu pigat su nòmini de

Consulta Ambienti –Territòriu – Energia

(Conca a unu Benidori Sustenìbili) (In sigla ATE)

 

 

Totu su chi si detzidit at a essi cumpartziu e fatu cun su spìritu de s’agiudai apari, cunfroma a is maneras chi agataus in s’Arregulamentu (Alliongiau B), chi fait parti de custu Protocollu. Est cunfirmau, po mori de custu acòrdiu e po totu su tempus chi at a durai, s’òbrigu morali de nci amesturai a totus is chi ddu firmant in is protzedimentus chi portant a pigai detzisionis mancai unilateralis chi pertocant is disciprinas Ambienti, Logu, Energia. Po assegurai s’indipendèntzia de faimentu de totu is chi firmant, castiendi a su printzìpiu chi cumandat: sa dinnidadi paris de is sceberus, abarrat firma custa

 

 

Clàusola de salvaguàrdia:

chi no s’arrennescit a cuncordai in calincunu protzedimentu o chistioni po lompi a comenti ddu portai ainnantis, Comitaus e Aministratzionis s’ant a  podi movi autonomamenti, narendi is arrexonis de sa contrariedadi.

 

Sa Consulta si movit sighendi custus indiritzus:

 Istitutzionali

 Tènnigu

 Legali

 Populari

 

Custa si cunfigurat comenti de un’organismu abertu anca ant a podi, avatu de sa primu costitutzioni e formalizatzioni, fai parti àterus Comitaus, Comunus e Assòtzius,

bastat chi ndi cumpartzant su spìritu e s’idea. Sa Consulta est aberta a s’intrada de àterus Spertus, intrendi  mancai me is comitaus, che totus is àterus chi storicamenti ndi faint parti. Su Protocollu Durat po sèmpiri, ca dipendit de s’arresolvidura de is emergèntzias de su territòriu innui si spòddiat; duncas si sciùsciat sceti candu lompit a intinnai is punnas arremonadas in sa premissa.

 

 

Faint parti de custu Acòrdiu sa lista de is paperis innoi

asuta arremonaus:

 

1. Alliongiau A: Lista de is Emergèntzias Ambientalis de su Campidanu de Mesu e de Bàsciu;

2. Alliongiau B: Arregulamentu de sa Consulta