IS FRUTUS DE SU TERRITORIU DE SU GAL CAMPIDANU PRENDA MANNA DE SU CONTEST ENOGASTONOMICU INTERNATZIONALI

Su Gal Campidanu at donau una manu de agiudu a su Contest Enogastronomicu Internatzionali “Unu pratu chena làcanas”, aprontau de su Cunsortziu Casteddu Centru storicu chi at bidu sa lugi in Casteddu su 15 e 16 de mesi de Idas de su 2022. Su Contest teniat comenti finalidadi cussu de fairi connosciri is frutus de su logu po pesai su turismu enogastronomicu, curturali et esperientziali.

Convegno “Un piatto senza confini” - Hotrel Regina Margherita - Cagliari
L’intervento durante il convegno di Stefano Musanti, Presidente del Gal Campidano

Tzafaranu, canciofa cun sa spina e atrus meda, custus funt is frutus de su territoriu de su Gal Campidanu, protagonistas de is menù specialis de is tres scuadras de chef de is doxi ristorantis de su cuartieri Marina in gara, chi ant fatu pratus nous po cantu at nau una giuria de “executive chef” famaus in su mundu.

IMG 0699
I quattro ristoratori premiati, la squadra dei vincitori del contest
IMG 0681
I tre capisquadra: Anuelo Serra, Giovanni Tarabini e Luigi Pomata

“Totu sa manifestada est stetia una prenda po is frutus de su Gal Campidanu – at nau su Presidenti de su Gal, s’ingegneri Stevini Musanti –. De interessu mannu is chistionis de s’atobiu, fatu in s’Hotel Regina Margherita, aunia si funt pesaus pensamentus de importu mannu in pissu de su turismu enogastronomicu, chi est crescendu, e de is prospetivas chi nosi donat sa cosa de papai po su turismu. Po nosu est stetiu un’ocasioni manna po amostai su trabagliu fatu de su Gal Campidanu, arregionendu in pissu de sa necessidadi de aumentai e sustenni sa filiera curtza campidanesa, po biri sempiri de prus, is frutus nostus, sintzillus e fatus in domu, e chi possant lompiri in is menù de is ristorantis casteddaius”.

IMG 0625
Rappresentativa di prodotti del Gal Campidano

A s’acabbu de su contest “Unu pratu chena làcanas” una cena de gala, aunia at coginau calencunu de is coxineris de Eurotoques: Erricu Derflingher, Anuelo Serra, Sergiu Mei, Giuanni Tarabini, Marcellu Sanna, Stevini Mei, Luisu Pomata, Umbertu Vezzoli e Fabiu Serra, chi cun is manus insoru ant pesau pratus specialis, bonus e sintzillus, amostendu unu bestiri nou a is frutus de su Gal Campidanu.

IMG 6191
Il Presidente del Gal Campidano, Stefano Musanti

Realizzato in collaborazione con gli uffici del Gal Campidano
> Gal Campidano: Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara, Serramanna, Nuraminis, Serrenti, Villasor