Nemus si dd’aspetaiat e nemus ci pensaiat puru, Nigola Zingaretti, su segretariu de su Partidu Democratigu, s’est dimitiu. Ddu at annuntziau scriendudeddu in Facebook e pighendusidda contras de totu cussus chi in su partidu funt cichendu de ci ddu stupai chistionendu de is primarias e de unu congressu nou, a pustis chi dus annus a imoi ddu iant postu a sa ghia de su partidu.

“Non dd’acabant. Mi ndi parit bregungia chi in su Pd, partidu chi mi bit comenti de segretariu, de binti dies si chistionit feti de “poltronas” e primarias, candu is problemas de s’Italia funt atrus a suta de is ogus de totus”, at scritu Zingaretti.

“Su partidu non podit abarrai frimu po mori de una gherra chi si fait de dì in dì. Serbint atzionis fortis e po custu in is oras chi ant erribai ap’a scriri a su presidenti de su Partidu po ddi nai ca mi pongiu a una parti, a pustis s’assemblea natzionali at a scioberai cussu chi est meglius po totus. Deu apu fatu sa parti mia, su spetu est chi su partidu torrit a chistionai de is problemas de s’Italia e chi si movat po cicai de agatai solutzionis”.

A buca oberta funt abarraus cussus de su Pd, ca nemus si ddu aspetaiat: “In d’unu tempus aici tostau e dificili po s’Italia, su Pd tenit abbisongiu de Nigola, chi at sempiri ascurtau a totus, e sa spera mia est chi abarrit comenti de segretariu. A chistionai, a intru de su partidu, est normali. Spereus de agatai totu paris una strada”, at crariu su caputruma a sa Camera Gratzianu Del Rio.

Dispragiu meda finas Giusepu Conte: “Is dimissionis de Zingaretti non mi lassant indiferenti, sigu cun arrespetu cussu chi sussedit a intru de su Pd, ma non bogliu nai nudda. Mi dispragit e cumprendu ca sa decisioni de su segretariu est sunfria meda. Apu connotu e apretziau Zingaretti comenti de unu capu chi ponit sempiri s’interessu de su Stadu e de sa genti”.

 

 

Màuru Mura

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

Foto: https://www.fanpage.it/politica/dimissioni-zingaretti-la-notizia-coglie-il-pd-di-sorpresa-delrio-gli-chiede-di-restare/