Eriseru Casteddu, comenti totu s’Italia, est torrada a partiri, incumentzendu sa “Fase 2”. Giai de su mengianu si funt bidas prus machinas, finas chi – comenti narant is chi trabagliant in is stradas – non funt aici medas che cussas chi giraiant a innanti de su impestu de su Covid-19. Funt, perou, medas chi castiaus is dis passadas e a dogna manera in is logus che is orrugas a costau de su mercau de San Benedetto fut dificili meda a agatai unu parchegiu sbuidu.

Ant torrau a oberri finas is bar po sa colatzioni, ma su lati e sa pasta si ndi podint feti liai. Non totus ant torrau a oberri poita meda baristas funt ancora trabagliendu po ponni totu comenti si depit. A dogna manera in medas localis ddue fut genti meda in foras po intrai a si pigai su cafeu. Genti a segadas finas in is parcus, in is giardinus e in is frimadas de is postalis. In su Poettu si funt torraus a biri cussus chi curriant dogna mengianu e in s’abba finas is windsurf. Torrat totu comenti a innanti? Tocat a donai croba manna, ma est unu primu signali chi contat.

 

 

 

Foto: http://amp.latinatoday.it/attualita/coronavirus-lazio-cibo-asporto-vademecum-regione.html