Su deputau de is Steddaus Arricardu Ricciardi non si dd’at mandau a nai a cussus de sa Lega e su presidenti de sa Camera, Orrobertu Fico, s’est bidu custrindu a frimai s’atobiu de is deputaus. Contras de Ricciardi s’est posta finas Giorgia Meloni. Ricciardi at nau ca chini si dda pigat cun su Guvernu funt cussus chi iant a bolli su “modello Lombardia”. Inderetura is leghistas si funt postus a aboginai ma Ricciardi no at timiu e at sighiu a nai: “Fustei, Giusepi Conte, presidenti de su Consigliu, depiat fairi comenti at fatu Gallera, ca in is atobius cun is giorronalistas naraiat c apo cumbatiri su coronavirus serbiat un’ispidali. Difatis ant spendiu bintunu milionis de eurus po 25 postus”. Is fueddus de Ricciardi non funt pragius mancu a totu is atrus deputaus Steddaus.

Giuiannicarrulu Giorgetti bessendu de sa Camera at atobiau su ministru de sa saludi, Orrobertu Speranza e dd’at nau: “Est aria legia, deu bosi ddu nau: innoi finit mali. Calencunu ddus depit frimai, est una cosa chena perunu sensu, cun is mortus chi ci funt stetius…”. Speranza at arrespustu: “Tenis arregioni. Eita ti depu nai, tenis arregioni”.

Prus tostaus is fueddus de Salvini: “Custu omini de nudda si depit samunai sa buca a innantis de chistionai de sa genti e de sa sanidadi de sa Lombardia”.

 

 

Foto: http://www.voceapuana.com/massa/politica/ricciardi-attacca-la-lombardia-scoppia-la-bagarre-seduta-sospesa-alla-camera-28343.aspx