Luis Sepulveda, scritori famau cilenu, at perdiu sa bataglia contras de su Coronavirus. Teniat setantun’annus e s’agataiat in s’ispidali universitariu de Oviedo, in Spagna, de su bintinoi de friargiu passau. Non prus pagu atesu de una pariga de dis pariat intendendusì unu pagheddu meglius, invecias eriseru a mengianu est erribada custa nova, legia de averas, de sa morti.

Sepulveda fut nasciu in Cile su 4 de Santu Aine de su 1949 e biviat in Spagna, in is Asturie. Candu at fatu is setant’annus, sa domu imprentadora italiana Guenda, chi stampaiat is libburus in Italia, iat aprontau una festa manna in Milanu. In Italia, in totu, at bendiu prus de cincu milionis de libburus, numurus spantosus po una natzioni aunia ses in pissu de degi narant de non ligiri nudda.

“Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” est su primu libburu bessiu in Italia e inderetura is italianus ddu iant bofiu beni, sighendudiddu in totu is atrus scritus a pustis. De arregodai, tra is atrus, “Diario di un killer sentimentale”, “Le rose di Atacana” e sa prima paristoria “Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare”.

Adiosu Maistu mannu de bisus e Libertadi.

 

Foto: https://itacanotizie.it/2020/04/16/morto-sepulveda/