S’Italia calat a suta de is seticentu impestaus in d’una dì. Non sucediat de su 4 de martzu, e est unu signali bellu po oi chi torrat a partiri cuasi totu. Bonu finas su numuru de is mortus: feti 145, custu puru est su numuru prus basciu de su 9 de martzu.

Funt custus is numurus prus bellus chi agataus in su bulletinu de sa Protetzioni civili.

Sa genti, po s’ora, chi est positiva de coronavirus calat a suta de is setantamila: funt 68.351, chi bolint nai 1.836 de mancu de eriseru. De trintacincu dis de sighiu s’abasciat finas su numuru de cussus chi funt in terapia intensiva: 762 funt cussus chi donant ancora arriolu, a dogna modu funt treixi de mancu de sa dì innanti. Cussus  chi s’agatant in is ispidalis, cun signalis, calant a 10.311 e is acorraus in domu, invecias, calant sempiri a 57.278. De candu est incumentzada sa pesta, in Italia, si funt amalaidaus in 225.435.

Duas is regionis cun mancu un’impestau in sa dì de sabudu e noi a suta de is dexi. Seti, invecias, cussas chena mancu unu mortu.

 

Foto: www.ilmessagero.it