Is mesuras pigadas de su Guvernu ant a sighiri finas sa cida chi benit. A ndi tirai totu is dudas erribant is fueddus de Palazzo Chigi, a pustis s’atobiu, in videocunferentzia, de Conte cun is ministrus Franciscu Boccia, Orrobertu Speranza e is delegatzionis de is Regionis, de is Cumunus e de is provincias.

“Andaus a innanti cun is regulas chi balint finas a su tres de maju. Po imoi non si tocat nudda. Is cosas, propriu po mori de custas mesuras, funt adendu beni ma depeus sighiri a donai croba manna”, narant de su Guvernu.

In su fueddai tra is partis est beniu a foras ca “is Regionis bolint sighiri cussu chi cumandat su Stadu” po torrai a ponni in motu sa natzioni posta in genugu de su Covid-19. Is Regionis, po bogi de su presidenti de s’Emilia Romagna Stevini Bonaccini, ant fatu sciri propriu custu. A innanti de s’atobiu cun su Guvernu is delegatzionis nd’ant chistionau tra insoru po agatai un’acordiu e po tenni unu pensamentu oguali.

“S’atobiu de oi est andau beni. Seus sighendu a trabagliai totu paris cun is scentziaus e cun su Guvernu po torrai a partiri e non erriscaus is arresurtaus chi eus tentu, gratzias a s’impignu de totu sa genti in sa lota a su Coronavirus. Depeus torrai a partiri in seguresa”, at nau su capu truma de is steddaus, su ministru Alfonso Buonafede.

 

Foto: https://www.agi.it/politica/battisti_bonafede-4839833/news/2019-01-16/