S’atividadi de su Consigliu Regionali de via Roma in Casteddu, at essi limitada a su massimu: giai de oi ant annullau totu is atobius de is comissionis regionali. Feti cussas prus urgentis ant essi discutias ma, a dogna manera, cun totu is mesuras po sa seguresa e chena genti strangia. Nemus at a podiri intrai in su Palatzu, feti chini ddue trabagliat. Ddu at decidiu, a pustis airi intendiu totu is capus trumas e is cuestoris, su presidenti de s’Assemblea Migheli Fais po sighiri, a sa litra, su decretu ministeriali de su Guvernu italianu.

“Is atvidadis de sa Regioni ant essi prus pagus ma non si primaus, at nau su presidenti, non eus a fairi atobius cun genti meda e candu ddas eus a fairi pigaus totu is mesuras chi tocat a pigai. Depeus donai s’esempiu”.

Finas Pais, comenti giai s’assessori a sa Sanidadi Nieddu, at fueddau puru de sa responsabilidadi chi si depit pigai sa genti: “Soi arriolau ma seguru chi totu at a passai coidendu, pedu a totu is sardus, is prus giovanus massimamenti, de fairi is cosas chi nos ant nau de fairi. Feti aici podeus binciri custa bataglia e torrai a sa vida chi faiaus a innanti”.

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_del_Consiglio_regionale_della_Sardegna