Po arregodai Sa die de Sardigna eriseru, in Consigliu Regionali ddue furint totu is autoridadis politicas e religiosas puru. At incumentzau a chistionai su meri de domu, su presidenti de su Consigliu Migheli Pais chi at arregodau “sa suferentzia manna chi funt bivendu s’Italia e sa Sardigna po mori de su coronavirus” e at finas arregodau comenti custa dì “siat nascia comenti un’ocasioni de atobiu cun totus po cicai de si chistionai po cresciri. Oi su nemigu non si bidi, corpit ominis e feminas aapetotu, in dogna logu. Est unu nemigu dificili de cumbatiri. Sa Sardigna puru prangit is mortus e gherraus dogna dì po cicai de binciri”.

In aula s’agataiat puru Giusepu Baturi, su capu de sa cresia casteddaia. Su presidenti de sa Regioni Christian Solinas, comenti atrus consiglieris, at chistionau in sardu arregodendu cussa dì de su 1794 e fueddendu, a pustis, de totu cussu chi est sucedendu in Sardigna de candu nos agataus a cumbatiri sa bataglia cun su virus. At acabau nendu ca “Sa fortza nosta est totu paris”.

 

Foto: https://www.paradisola.it/articoli/storia-e-archeologia/7514-sa-die-de-sa-sardigna