Po tres bortas a cicau de no essiri frimau de sa giustissia e po sa de tres bortas, invecias, s’at pigau una multa. Eriseru a mengianu est partiu de Sinnia po erribai a Deximu po comporai is sigaretas. Non parit beru, ma in su fogliu de s’autocertificatzione at scritu de airi fatu totu cussa strada feti po cicai de non si fairi frimai de un’atra machina de sa giustissia e totu. A fairi totu custu un’omini de cincuantacinc’annus chi sa politzia at frimau, in sa 130, eriseru a mengianu. Ddu iant giai frimau, e multau, sa dì innanti de is carabineris e un’atra, in is dis passadas de is finantzieris, e po cussu sa multa est prus manna de cussu chi depiat essiri.

Sighint, chena si frimai po nudda, is controllus, in su casteddaiu massimamenti, de carabineris, politziotus, finantzieris, vigilis e marineris, po cicai de donai unu sensu a totu is sacrificius fatus de sa genti, incungiada in domu, in cust’urtimu mesi.

 

 

Foto: https://www.affaritaliani.it/medicina/sigarette-aumento-prezzo-quali-marchi-costeranno-di-piu-653535.html