At essi discutia cras, cenarba su 31 de gennargiu, in sa Camera de is Deputaus in Roma s’interrogatzioni, urgenti meda, de Nardo Marino, deputau de is Steddaus, chi pedit a su Guvernu un’interventu po is problema de su pretziu tropu artu de is biglietus de is navi po sa Sardigna.

De su primu de gennargiu de cust’annu is meris de is navis depint spendiri de prus ca tocat a umperai carburanti cun pagu tzurfuru po incuinai de mancu e po custu is biglietus costant de prus. Su problema prus mannu est ca cussa chi erriscat de prus de totus est s’economia sarda: biglietus prus carus bolit nai genti chi erribat prus paga e struturas chi ant trabagliai de mancu. Est totu un’orroda chi girat chi si dda pigat sempiri cun su prus poburu. Imoi su guvernu, cun sa discussioni de cras, depit incumentzai a pensai ca s’Isula nosta non podit essiri amelessada in custa manera e cicai de benni a pigliu de custu importu mannu.

 

 

 

Foto: https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/13/caro-traghetti-il-tar-ribalta-la-sentenza-antitrust-quello-degli-armatori-non-e-cartello/983549/