Casteddu ci speraiat meda, finas a s’urtimu at cretiu chi Carlo Tivinio, connotu de totus feti cun su nomini, ce da podiat fairi. Invecias eriseru sa nova prus legia de sa morti sua at fatu su giru de totu sa citadi aunia fut connotu meda. Totu cussus chi andaiant a bufai calencuna cosa in su locali cosa sua ddu ant prantu ca ddu cunsideraiant un’amigu corali, cuasi unu fradi.

Carlo fut un’imprendidori e teniat feti corantadus annus e est su primu mortu de su Coronavirus in Sardigna. Est intrau in s’ispidali de Is Mirrionis su dus de martzu passau e non ce ddat fata. Iat tentu is primus signalis de sa maladia a apustis airi pigau parti a s’atobiu de Rimini in d’una Fiera po cosa de papai e bufai. Torrau in Sardigna si fut intendiu mali inderetura, no at torrau a oberri su locali e fut abarrau in isolamentu in domu sua paris a sa familia. De tregi dis fut in coma e in isolamentu e non si nde’est mai scidau e a dolu mannu non dd’ant possiu biri mancu cussus de sa familia.

 

 

 

Foto: https://www.galluraoggi.it/cronaca/primo-morto-per-coronavirus-a-cagliari/