Un’omini bonu, studiosu mannu de bellas litaras e de sempiri in campu cun su studiu de sa Limba sarda. De annus meda iscriat po Làcanas e dogna borta po nosu fut un’arregalu bellu. Si nd’est andau, a pustis airi cumbatiu cun d’una maladia, Mateu Porru, professori e presidi, nasciu in Biddanoafranca, po annus meda est stetiu unu de is intelletualis chi donaiat prus crobba a sa limba sarda. Teniat otantases annus e s’atra d, a pustis sa missa in Casteddu ddu ant interrau in sa bidda sua, comenti iat sempiri nau.

Istaiat mali de tempus ma, candu andiaus a dd’agatai po ndi pigai calencunu articuleddu, no at mai perdiu s’errisu e contaiat sempiri calencuna cosa de spassiosu. S’arriolu chi teniat in pissu de sa limba sarda fut mannu, naraiat sempiri ca su sardu depiat intrai in is scolas.

Adiosu tziu Mateu, un’onori mannu a dd’airi connotu.

 

 

 

Foto: https://www.facebook.com/photo?fbid=1109560989428745&set=a.756441534740694