A pustis airi scioberau sa cadira de consiglieri regionali e airi lassau cussa de sindigu de Casteddu, Massimu Zedda lassat finas cussa de presidenti de sa citadi metropolitana. Totu at a finiri su 31 de martzu ma eriseru su sindigu beciu de Casteddu at fatu s’urtimu atobiu de su su consigliu. Cun Zedda si nd’andat finas Fabritziu Rodin, dimitiu cussu puru poita est de su consiglio comunali de Casteddu chi tra pagu non contat prus. Zedda, andendusindi, at donau s’incarrigu a su vicesindigu Franciscu Lilliu, consiglieri cun delega po Pianificatzioni, politicas europeas e innovatzione. S’incarrigu de Lilliu est cussu chi narat sa lei e in-d’unu documentu si ligit “ca Lilliu at a ghiai su consigliu finas a candu non at essi fatu su sindigu nou de Casteddu e aici non c’at essi unu comissariu”. Zedda at saludau a totus torrendu gratzias a totus po su trabagliu fatu in custus annus.

Su presidenti nou at fatu giai sciri ca at a sighiri is cosas fatas de Zedda e ca at a durai finas a is eletzionis comunalis de maiu chi benit.

 

 

 

 

 

Foto: sicforestamontearcosu.eu AdChoices