Mateu Salvini est torrau in Sardigna po festai a pusti sa Vitoria de is eletzionis regionalis de dominigu passau. Custu mengian at chistionau cun is giorronalistas de cussu chi est sussediu, fut paris a Eugeniu Zoffili, chi est su capu de sa Lega in Sardigna, e a su deputau leghista Guido De Martini.

“Seus partius de nudda e imoi teneus otu consiglieris. Non ant abarrai sempiri in su palatzu regionali ma ant essi in mesu de sa genti poita tocat a ascurtai totu cussu chi tenint de nai e tocat a cicai de ddus acuntentai”, narat su ministru. “Sa giunta regionali dda feus in d’unu cuartu de ora – sighit Salvini – candu eus a connosciri totu is deputaus chi funt intraus in Consigliu Regionali”. Funt medas is cosas de fairi e cussas prus importantis, segundu Salvini e is leghistas, funt su pretziu po navis e aereus e s’edilitzia. “Tocat a incumentzai a su beni de s’Isula e a fairi torrai a partiri s’economia” at acabau de nai su meri de sa Lega.

 

 

Foto: vistanet.it