Massimu Zedda lassat sa cadira de sindigu de Casteddu arregalendu a sa citadi una cosa mai bista: po sa prima ia, in sa storia de Sant’Efis, at essi una femina s’Alter Nos. Est Raffaella Lostia cussa chi Zedda at scioberau. S’Alter Nos est sa figura chi rapresentat su sindigu in sa festa de su primu de maiu.

Unu scioberu acapiau a sa politica, lassendu sa carriga Zedda at decidiu de non scioberai consiglieris o assessoris e at puntau in cussa parti de su Cumunu chi andat a innanti e sighit a fairi su trabagliu po su cali est pagau, is dipendentis.

Lostia est una nuoresa de cincuantaset’annus chi bivit in Casteddu de piciochedda pitica, at pigau su diploma in su Dettori e in seugus s’est laureada in Leis in Casteddu e totu. Emotzioni manna po custa prima borta e sa Lostia non ddu mandat a nai: “Ancora, narat, non ce dda facu a cumprendiri beni cussu chi est sussediu. Su sindigu mi dd’at nau calencunu minutu a innanti de ddu nai a totus in Aula. Fui emotzionada meda chi pensu de non dd’airi torrau gratzias comenti depia”.

 

Foto: wikipedia.org