Unu de is primus sinnalis chi si podit tocai cu manu de agiudu po is pastoris erribat de sa Coop chi, de imoi in susu, finas a candu non s’at a giumpai custa crisi, at a assegurai a chini ddi donat su pecorinu su tantu de fairi erribai a un’euru a litru su pretziu de su lati po is pastoris. Ddu at fatu sciri s’atzienda etotu cun d’unu documentu aunia si narat” “Tocat a fairi e non a fueddai e bastat, nos si poneus in mesu cun custu agiudu e seus a costau de is pastoris sardus”.

“Sa crisi de imoi de su pecorinu romanu e de su lati de erbei – sighit a nai sa Coop – non nascit oi ma est de meda e si depit fairi de totu po andai a innanti, depint papai totus beni cussus chi funt intremesu de su pastori a nos uchi bendeus. Ce dda podeus fairi totu paris”.

 

Foto: ilpost.it