Prima tocat a fairi su presidenti de su Consigliu regionali e duncas is seti assessoris nous. Oi, de seguru, Christian Solinas at a biri eita sussedidi cun Migheli Pais de sa Lega po sa presidentzia e insegus at amostai is nominis de s’orrestu de sa scuadra de cumandu. A s’Urbanistica iat depiri erribai su sardista Chirigu Sanna, e a pustis su turismu a Chessa iat essi su segundu assessorau po su partidu de su presidenti. Arregodaus ca is atrus cuatru assessoris giai in carriga funt Fasolino a sa Programatzioni, Nieddu a sa sainidadi, Zedda a su Trabagliu e Lampis a s’Ambienti.

Is nominis chi si fait po is assessoris nous funt cussus de Francu Meloni, Orrobertu Frongia po is Trabaglius pubricus, Sirvia Cadeddu o Gabriella Mameli po is Affari Generali. Sa Lega, ca giai tenit sa Sanidadi, iat depiri pigai de seguru s’Agricoltura. Sa Cultura, forsis, a su partidu de Oppi cun Andria Biancareddu assessori. S’Industria, invecias, po Sardegna 20Venti.

 

 

Foto: olbia.it