Mateu Salvini non chistionat de Franciscu Desogus. Su candidau a presidenti de is Steddaus ddu atacat ma su capu de sa Lega no ndi chistionat nudda e non fait su nomini mancu de is Cincu Steddas e in su mercau de S’Alighera narat is proprias cosas de eriseru in Otieri. “Chi a calencunu andat beni sa Sardigna aici coment’est imoi scioberit sa manca, scioberit Zedda e scioberit Arru e totu cussus chi ant serrau is ispidalis. Dominigu s ipodit scioberai tra sa manca e-i sa Lega, tra su passau e-i su benidori, tra su beciu e-i su nou”, narat Salvini in-d’unu mercau prenu de genti. Is prassas sardas ddi pragint meda e narat ca “is prassas prenas de genti de eriseru in Otieri e eriseru a merì in Tattari mi donant una gana de fairi chi non si podit mancu nai”. Chistionat puru de su problema de su lati in s’Isula e narat ca innoi at agatau non genti chi bolit dinari chena fairi nudda ma genti chi tenit gana de trabagliai”. “Chi fui che Pigliaru e sa manca incumentzaiat oi e totu a ponni sa cosa in is scatulas”, aici acabat su ministru.

 

 

 

 

 

Foto: ansa.it